Ankieta


Na zebraniu Rady Rodziców szkoły, poinformowaliśmy rodziców, iż bierzemy udział w programie „Szkoła z Klasą 2.0.” https://szkolazklasa20.pl/, którego to tegoroczne hasło brzmi „Weź szkołę w swoje ręce , na nowo!”. Państwa uwagi są dla nas bardzo cenne i chcielibyśmy poznać Państwa propozycje zmian, które moglibyśmy wprowadzić w szkole, tak aby była ona jeszcze lepsza. Projektując pracę w programie chcielibyśmy prosić Państwa o pomoc w wyborze obszaru, w ramach którego moglibyśmy dokonać zmian w szkole. Oczywiście decydując się na działania w określonym obszarze konieczna będzie analiza tego, czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje, bierze się pod uwagę mocne i słabe strony szkoły, szanse na wprowadzenie zmiany oraz zewnętrzne ograniczenia. Jednym słowem: „mierzmy siły na zamiary”. W I etapie działania programu chcielibyśmy jedynie wybrać obszar, (czasami mogą jednocześnie być realizowane dwa, a nawet trzy obszary) do działania.

Poniżej znajdą Państwo 10 obszarów z ewentualnymi propozycjami działań, a także link do ankiety online, która poprzez Państwa głosowanie pokaże nam nad jakim obszarem moglibyśmy popracować w tym roku (prosimy o wybór maksymalnie trzech obszarów). Nie ukrywamy, że dla nas obszarami, nad którymi chcielibyśmy popracować mogłyby być: obywatelstwo, bezpieczeństwo i zaufanie, dobre relacje, solidarność. Ankieta będzie otwarta jedynie do soboty 17 listopada, prosimy o udostępnianie linka jak największej ilości rodziców z naszej szkoły: https://psp5gorce.pl/szkola-podstawowa/ankieta/

Prosimy o wybranie maksymalnie 3 odpowiedzi i kliknięcie „prześlij”.

1. RÓWNE SZANSE: szkoła wyrównuje szanse edukacyjne i życiowe dzieci, wspiera najbardziej potrzebujących.

Jak to zrobić: szkoła zastanawia się gdzie/na jakim polu/w jakim zakresie występują nierówności i co może zrobić, żeby wszyscy uczniowie mieli wyrównane szanse. » Tworzy/otwiera pracownie multimedialne na przerwach i/lub po lekcjach, aby uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputerów lub internetu mogli odrabiać lekcje i uczyć się. » Wypożycza sprzęt multimedialny (aparaty, kamery, dyktafony itp.) uczniom do domu, aby mogli nie tylko realizować zadania szkolne, ale również rozwijać swoje pasje. » Zachęca uczniów do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami tworząc miejsca z otwartymi zasobami edukacyjnymi [OZE] (zarówno w sieci jak i fizycznie, w szkole), oraz zachęcając uczniów do samodzielnego tworzenia OZE. » Jeśli do szkoły uczniowie dowożeni są autobusami szkolnymi, szkoła stara się zapewnić taki harmonogram przyjazdów i odjazdów, aby uczniowie mogli najlepiej korzystać z zasobów szkoły przed i po lekcjach. » Stara się tworzyć kółka naukowe, zajęcia wyrównawcze (także korepetycje koleżeńskie) i zapewniać kontakt uczniów zarówno ze specjalistami, jak i wybranymi nauczycielami. » Prowadzi akcje informacyjne i edukacyjne podnoszące świadomość uczniów w obszarach, w których występują/mogą występować nierówności.

2. PASJA DO NAUKI: szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli.

Jak to zrobić: szkoła wprowadza nowe metody nauczania i podejmuje działania, które pokazują dlaczego warto się uczyć, zachęca, a nie zniechęca, do rozwijania pasji i zainteresowań w szkole i poza nią. » Stosuje aktywne, angażujące uczniów metody nauczania. » Szkoli nauczycieli z korzystania z TIK i nowych metod pracy. » Dba o to, aby nowe technologie były mądrze i skutecznie wykorzystywane w nauczaniu. » Zapewnia odpowiednie zaplecze merytoryczne (materiały, szkolenia, kontakt ze specjalistami, koleżeńską wymianę doświadczeń i umiejętności) i doceniając samodzielność i aktywność nauczycieli motywuje ich do ciągłego samorozwoju. » Zaprasza gości ze świata nauki oraz specjalistów w dziedzinach, które leżą w kręgu zainteresowań uczniów. » Wychodzi z lekcjami poza szkołę, pokazując jak teoretyczna wiedza może przełożyć się na praktyczne działania (wizyty w instytucjach, zakładach pracy itp.). » Organizuje wycieczki (na pokazy multimedialne, do muzeów, skansenów, galerii, na ciekawe wykłady i wydarzenia naukowe). » Organizuje zielone szkoły i „obozy naukowe”, zapewniające zajęcia wykraczające poza typowe szkolne lekcje, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin – fotograficzne, teatralne, dziennikarskie, etnograficzne, sportowe, z grami logicznymi, obozy odkrywców geografii, biologii itp. oraz inne. » Zachęca uczniów do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami (np. poprzez uczenie innych uczniów, nauczycieli, czy osób dorosłych – rodziców, dziadków, członków społeczności lokalnej). » Odwołuje się do doświadczeń i pasji uczniów i łączy naukę z tematami, którymi uczniowie żywo się interesują. » Nie boi się sięgać po tematy ambitne i wykraczające poza podstawę programową, jeśli tylko widzi w uczniach chęć do zajęcia się nimi. » Tworzy przestrzenie, w których uczniowie sami mogą zgłębiać i badać różne tematy, eksperymentować/majsterkować i pracować nad zagadnieniami naukowymi, które ich fascynują. Jeśli są na to fundusze, inwestuje w nowoczesny sprzęt, jeśli nie, otwiera swoje pracownie na przerwach lub dodatkową przestrzeń do pracy (zdobywając wyposażenie np. poprzez zbiórkę narzędzi). » Tworzy/otwiera pracownie multimedialne na przerwach i/lub po lekcjach, aby uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputerów lub internetu mogli odrabiać lekcje i uczyć się w szkole. » Wypożycza sprzęt multimedialny (aparaty, kamery, dyktafony itp.) uczniom do domu, aby mogli nie tylko realizować zadania szkolne, ale i rozwijać swoje pasje. » Tworzy kółka naukowe, kółka zainteresowań, kluby dyskusyjne i stara się zapewnić uczniom warunki do działania i dzielenia się efektami pracy.

3. WIEDZA UŻYTECZNA: szkoła uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności.

Jak to zrobić: szkoła pokazuje uczniom, że wiedza to nie tylko teoria, a to, czego uczą się w szkole, mogą wykorzystywać w codziennym życiu tworząc, eksperymentując i rozwiązując problemy. » Pokazuje uczniom, jak mogą wykorzystać wiedzę zdobytą na lekcjach w praktyce (np. jak przeprowadzić badania dotyczące odżywania dzieci, które pomogą zmienić asortyment szkolnego sklepiku na zdrowszy). » Uwzględnia w planowanym programie nauczania materiały: filmy, prezentacje, artykuły popularnonaukowe i inne, które obrazują jak treści, które są przekazywane w czasie lekcji, zostały wykorzystane w praktyce. » Zapewnia sprzęt i oprogramowanie, które pozwala uczniom projektować i budować wirtualne modele, programować (tworzyć zarówno proste roboty, jak i programy oraz aplikacje). » Tworzy przestrzeń do DIY („zrób to sam”), w której uczniowie mogą eksperymentować, budować rzeczywiste modele, przedmioty lub maszyny, naprawiać zepsute sprzęty. » Sięga po aktywne metody nauczania, w tym projekty, które pozwalają uczniom wykorzystać wiedzę do rozwiązania jakiegoś praktycznego problemu. » Zachęca uczniów, aby uczyli się wykorzystywać aplikacje, które będą dla nich przydatne także poza szkołą (np. Excel, Word, programy do tworzenia infografik, filmów, map myśli, prezentacji i inne). » Szkoli nauczycieli z wykorzystania TIK i z aktywnych metod nauczania po to, by podnosić ich kwalifikacje i poszerzyć wachlarz możliwości w pracy z uczniami.

4. SAMODZIELNOŚĆ: szkoła uczy samodzielności, krytycznego myślenia, odwagi stawiania pytań oraz odpowiedzialności za naukę.

Jak to robić: szkoła dba o to, aby uczniowie umieli samodzielnie korzystać z wiedzy i poszerzać ją, nie bali się popełniać błędów i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. » Stosuje metody oparte na inquiry based learning (uczeniu się przez odkrywanie) i pomaga im kształtować pozytywne nawyki myślowe: określanie kluczowych problemów, zadawanie odpowiednich pytań, dokładność, słuchanie z empatią i zrozumieniem, poczucie humoru, hamowanie impulsywności, wytrwałość, elastyczne myślenie, myślenie o swoim sposobie myślenia, korzystanie z posiadanej wiedzy, zbieranie danych na różne sposoby, kreatywność, rozbudzanie wyobraźni i innowacyjności, cieszenie się z wyników i dziwienie się światu, podejmowanie rozsądnego ryzyka, myślenie niezależne, chęć nieustannego uczenia się. » Sięga po nowe metody mogące wspierać analizę i krytyczne myślenie, takie jak np. design thinking. » Przygotowuje nauczycieli do pracy z wykorzystaniem metod nauczania wspierających samodzielność uczniów i kształtujących ich odpowiedzialność za proces uczenia się: projektu edukacyjnego, odwróconej lekcji, uczymy innych itp. » Szkoli nauczycieli w wykorzystaniu tych metod. » Zachęca uczniów do wykonywania samodzielnych badań i eksperymentów i kształci w nich odwagę zadawania pytań i popełniania błędów (pokazując, że zarówno przyznanie się do swojej niewiedzy, jak i popełnianie błędów są nieodzowną częścią rozwoju i samodzielnego myślenia).

5. OCENIANIE I DOCENIANIE: szkoła ocenia tak, by wspierać uczenie się i rozwój uczniów, docenia wysiłek i buduje poczucie wartości.

Jak to zrobić: szkoła świadomie buduje strategię takiego ewaluowania dokonań uczniów, aby jak najpełniej rozwinąć ich i zmotywować do dalszej pracy. W ramach tego celu możecie również pomyśleć o mądrej i rozwijającej ewaluacji pracy nauczycieli. » Szkoła wprowadza lub stosuje ocenianie kształtujące – jasno stawia przed uczniami cele poszczególnych lekcji, pokazuje, co powinni wiedzieć/zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę, wskazuje mocne strony i punkty do poprawy. » Uczy nauczycieli i uczniów posługiwania się informacją zwrotną. » Pozwala uczniom tworzyć w szkole przestrzeń, w obrębie której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje. » Pokazuje i wspiera takie uzdolnienia i pasje uczniów, których nie widać na co dzień w szkole, dając szansę na zaprezentowanie się również tym uczniom, którzy osiągają słabsze wyniki. » Pomaga uczniom prezentować osiągnięcia, stawiając na wymianę umiejętności i doświadczeń i prezentowanie efektów swoich działań edukacyjnych (np. projektów). » Włącza najzdolniejszych uczniów w pomoc uczniom mniej zdolnym (np. poprzez stworzenie forum internetowego lub platformy edukacyjnej, gdzie uczniowie mogą wymieniać się wiedzą). » Chwali się osiągnięciami – szkolnymi i pozaszkolnymi – swoich uczniów. » Docenia uczniów i ich umiejętności oraz pokazuje, że liczy się z ich zdaniem biorąc pod uwagę ich sugestie i prośby. » Dba o nauczycieli i rozwój ich warsztatu pracy poprzez mądre wykorzystanie informacji zwrotnej.

6. OBYWATELSTWO: szkoła uczy dialogu, współdziałania i zachęca do współdecydowania.

Jak to zrobić: szkoła zaprasza wszystkich członków szkolnej społeczności do współdecydowania i aktywnego udziału w życiu nie tylko szkoły, ale również jej otoczenia, oraz pokazuje, jak budować poczucie współodpowiedzialności za rzeczywistość, w której na co dzień uczą się i pracują. » Włącza uczniów w proces podejmowania decyzji, pokazuje im, że zgłaszane postulaty i potrzeby są traktowane poważnie, a proponowane przez nich rozwiązania brane pod uwagę. » Dba o edukację obywatelską, wspiera działanie Samorządu Uczniowskiego, zachęca do przeprowadzania wyborów młodzieżowych, uczy krytycznej analizy rzeczywistości społecznej. » Zaprasza do włączania się w akcje społeczne (np. wprowadzając akcję segregowania śmieci lub sprzątania boiska i terenów wokół szkoły, pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym itp.). » Zachęca do tworzenia w szkole przestrzeni, którymi będą się opiekowali i za które będą odpowiedzialni uczniowie – pokoju spotkań, szkolnego ogródka lub oranżerii, pokoju do relaksu, czytelni itp. » Angażuje uczniów do organizacji ogólnoszkolnych wydarzeń – nocy z książką, pikników sportowych, podchodów międzyklasowych, kina pod chmurką, koncertów, wieczorów poetyckich, wspólnych wycieczek z nauczycielami lub rodzicami itp. » Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.

7. BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE: szkoła tworzy klimat bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.

Jak to robić: W szkole mają miejsce działania antydyskryminacyjne, poprawiające bezpieczeństwo i integrujące szkolną społeczność. Szkoła wzmacnia te działania i postawy, które kształtują zaufanie w szkole, uczy poszanowania zarówno drugiego człowieka i jego praw oraz odmienności, jak i własności intelektualnej czy fizycznej innych osób. » Zaprasza na spotkania z uczniami ekspertów od bezpieczeństwa zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. » Prowadzi działania antydyskryminacyjne w szkole. » Zachęca uczniów do poznawania innych kultur: może zorganizować kółko antropologiczne, stworzyć kółko miłośników jakiegoś kraju, dba o to, aby zajęcia z nauki języków obcych były dla uczniów atrakcyjne i zawierały elementy dotyczące kultury danego kraju, może zorganizować zajęcia o sztuce lub religii innych kontynentów. » Zaprasza osoby z innych kręgów kulturowych, aby przedstawiły swoje obyczaje uczniom. » Organizuje dni różnych kultur. » Pokazuje wielokulturową tradycję Polski. » Włącza uczniów w proces podejmowania decyzji dotyczących jej życia – wspólnie tworzą Kodeks 2.0 (dotyczący zasad mądrego korzystania z TIK – technologii informacyjnych i komunikacyjnych – w szkole), przeprowadza konsultacje z uczniami i debaty, zachęca do zgłaszania inicjatyw uczniowskich, mogących polepszyć sytuację w szkole. » Pozwala uczniom tworzyć taką przestrzeń w szkole, w której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje. » Tworzy klimat, w którym uczniowie nie boją się popełniania błędów (pokazując, że zarówno przyznanie się do swojej niewiedzy, jak i popełnianie błędów są nieodzowną częścią rozwoju i samodzielnego myślenia). » Uczy o prawach autorskich i o tym, jak legalnie korzystać z czyjejś własności intelektualnej.

8. DOBRE RELACJE: szkoła dba o dobre relacje i komunikację między wszystkimi członkami szkolnej wspólnoty.

Jak to robić: szkoła zastanawia się, jakie rozwiązania usprawnią komunikację – zarówno bezpośrednią, jak i wirtualną – tak aby polepszyć przepływ informacji i poprawić relacje między różnymi członkami szkolnej społeczności. » Modyfikuje przestrzenie tak, aby wspierały pozytywne relacje w szkole – zarówno między nauczycielami, między uczniami, jak i między nauczycielami i uczniami (np. reorganizacja pokoju nauczycielskiego, jako miejsca do wspólnych spotkań, odpoczynku oraz pracy w grupie, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; zmiana ustawienia ławek w sali, aby nowy układ wspierał aktywne uczenie się i bardziej mentorskie i partnerskie relacje między uczniami i nauczycielami; stworzenie w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się w przyjaznej atmosferze i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i budować różne rzeczy, rozwijać i/lub prezentować swoje pasje). » Zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, edziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. » Organizuje warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz wspólne: ze współpracy, budowania dobrych relacji, roli w grupie itp. » Zachęca uczniów do zgłaszania ich pomysłów, potrzeb i inicjatyw i traktuje uczniowskie propozycje poważnie. » Włącza uczniów w proces podejmowania decyzji, liczy się z ich zdaniem, traktuje po partnersku wszystkich członków szkolnej społeczności. » Wprowadza lub stosuje ocenianie kształtujące – jasno stawia przed uczniami cele poszczególnych lekcji, pokazuje, co powinni wiedzieć/zrobić, aby uzyskać pozytywną ocenę, wskazuje mocne strony i punkty do poprawy. » Szkoła uczy nauczycieli i uczniów posługiwania się informacją zwrotną. » Pozwala uczniom tworzyć w szkole przestrzeń, w obrębie której mogą wyrażać siebie i pielęgnować swoje pasje. » Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod.

9. SOLIDARNOŚĆ: szkoła uczy solidarności, wzajemnej pomocy i buduje kulturę dzielenia się.

Jak to robić: Szkoła planuje działania i aktywności, które będą kształtować w uczniach wrażliwość na potrzeby innych osób (zarówno ze szkoły, jak i w ich środowisku lokalnym) oraz aktywną, prospołeczną postawę. » Szkoła sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. » Zachęca do podejmowania działań rozwijających empatię, życzliwość i odpowiedzialność za innych, na rzecz osób potrzebujących lub zwierząt: np. do zrobienia zbiórki lub przedstawienia dla dzieci z domu dziecka, czytania seniorom w domach starości, wychodzenia na spacery z psami ze schroniska. » Uczy o świecie i jego problemach, pokazuje największe wyzwania dzisiejszego świata. » Podnosi świadomość uczniów zapraszając aktywistów i specjalistów, którzy opowiadają o zagadnieniach, którymi zajmują się na co dzień (pracują z potrzebującymi, pomagają dzieciom, angażują się na rzecz zwierząt, walczą o budowę studni w Afryce). » Modyfikuje przestrzenie tak, aby wspierały poczucie wspólnoty wśród uczniów: tworzy w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się w przyjaznej atmosferze i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i budować różne rzeczy, rozwijać i/lub prezentować swoje pasje. » Zaprasza do włączania się w akcje społeczne (np. wprowadzając akcję segregowania śmieci lub sprzątania boiska i terenów wokół szkoły, pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym itp.). » Zachęca uczniów do organizacji ogólnoszkolnych wydarzeń integrujących ich ze sobą – nocy z książką, pikników sportowych, podchodów międzyklasowych, kina pod chmurką, koncertów, wieczorów poetyckich, wspólnych wycieczek z nauczycielami lub rodzicami itp. » Zachęca do jednoczenia się i pomocy chorym kolegom i koleżankom, np. poprzez organizację charytatywnego koncertu, licytację rękodzieła uczniów, stworzenie wystawy, z której dochód będzie przekazany na szczytny cel. » Zaprasza uczniów do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami (np. poprzez uczenie innych uczniów, nauczycieli, czy osób dorosłych – rodziców, dziadków, członków społeczności lokalnej). » Włącza najzdolniejszych uczniów w pomoc uczniom mniej zdolnym (np. poprzez stworzenie forum internetowego lub platformy edukacyjnej, gdzie uczniowie mogą wymieniać się wiedzą). » Szkoła powinna zachęcać do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi do współpracy on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio.

10. OTWARTOŚĆ: szkoła jest otwarta na społeczność lokalną i świat oraz uczy rozwiązywania problemów.

Jak to robić: Szkoła zastanawia się, w jaki sposób wykształcić w uczniach i nauczycielach postawę otwartości na innowacje i nowe trendy, na ciągłe dokształcanie i zmienianie starych, nieefektywnych rozwiązań na nowsze, bardziej skuteczne. Nie boi się zmieniać przyzwyczajeń i wprowadzać nowe metody i działania, aby iść z duchem czasu i nieustannie poprawiać jakość swojego kształcenia. » Sięga po nowe metody nauczania i dba o to, aby kształcić w nich nauczycieli (wprowadza naukę programowania, odwróconą lekcję, pracę metodą design thinking, elementy storytellingu itp.). » Poszukuje nowych rozwiązań starych problemów – nie boi się eksperymentować i testować. » Wykorzystuje TIK i stara się być na bieżąco z nowinkami technologicznymi i software’owymi. » Jest otwarta na sugestie uczniów, słucha ich i korzysta z ich doświadczenia (często w dziedzinie nowych technologii uczniowie są bieglejsi niż nauczyciele). » Uczy o współczesnym świecie, dba o wiedzę ogólną uczniów – tę dotyczącą świata, kraju, ale również ich najbliższego otoczenia. » Odważnie podchodzi do szkolnej przestrzeni, dostosowując ją na bieżąco do swoich potrzeb. » Ciągle się rozwija, organizuje warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i uczniów. » Dzieli się swoją wiedzą ze społecznością lokalną i korzysta z wiedzy i umiejętności jej członków. » Zachęca uczniów do wykonywania samodzielnych badań i eksperymentów i kształci w uczniach odwagę zadawania pytań i popełniania błędów (pokazując, że zarówno przyznanie się do swojej niewiedzy, jak i popełnianie błędów są nieodzowną częścią rozwoju i samodzielnego myślenia) – kształtując w ten sposób otwartość i ciekawość świata i umiejętność poszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań. » Tworzy przestrzenie, w których uczniowie sami mogą zgłębiać i badać różne tematy, eksperymentować/majsterkować i pracować nad zagadnieniami naukowymi, które ich fascynują. » Prowadzi działania antydyskryminacyjne w szkole. » Zachęca uczniów do poznawania innych kultur i zaprasza osoby z innych kręgów kulturowych, aby przedstawiły swoje obyczaje. » Organizuje dni różnych kultur, w czasie których uczniowie nie tylko uczą się o tradycji i historii, ale zapoznają się również z bieżącą sytuacją różnych państw. » Pokazuje wielokulturową tradycję Polski. » Organizuje wycieczki krajoznawcze i wyjazdy zagraniczne.

Wszystkich rodziców, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami w tym temacie zapraszamy na spotkanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *