Wniosek o wypożyczenie przenośnego sprzętu komputerowego na okres obowiązywania zdalnego nauczaniaREGULAMIN

wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptop) na okres nauczania zdalnego

 1. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptop) ma uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach, który nie posiada komputera domowego, laptopa lub tableta.
 2. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy Lenovo wraz z wyposażeniem dodatkowym tj. zasilacz, słuchawki. Liczba laptopów jest ograniczona.
 3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.
 4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 5. Kryterium przyznawania laptopów: liczba dzieci z danej rodziny uczących się w szkole, wiek dziecka (w pierwszej kolejności laptopy otrzymują uczniowie klas najstarszych).
 6. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
 7. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.
 8. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
 9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
 10. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
 11. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 12. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
 13. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
 14. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 15. Zwrot komputera następuje najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26.06.2020r.
 16. Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
 17. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 18. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 19. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 17.04.2020 r. do godz.12:00 drogą mailową na adres: pspnr5@wp.pl.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach.


REGULAMIN

Wypożyczenia tabletów na okres nauczania zdalnego

 1. Możliwość wypożyczenia tableta ma uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach, który nie posiada komputera domowego, laptopa lub tableta.
 2. Możliwością wypożyczenia objęte są dostępne w szkole tablety. Ich liczba jest ograniczona.
 3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.
 4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 5. Kryterium przyznawania tabletów: liczba dzieci z danej rodziny uczących się w szkole , wiek dziecka (w pierwszej kolejności tablety otrzymują uczniowie klas najstarszych).
 6. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
 7. Po uzyskaniu zgody sprzęt wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.
 8. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu sprzętu w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
 9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania tableta przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu lub wymiany na nowy.
 10. Jeżeli tablet objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy jego zwrocie.
 11. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 12. Zabrania się instalowania na tablecie własnego oprogramowania.
 13. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z tabletem w dniu wypożyczenia.
 14. Zabrania się korzystania z wypożyczonego sprzętu w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 15. Zwrot tableta następuje najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26.06.2020r.
 16. Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 17. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 18. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 19. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 17.04.2020 r. do godz. 12:00 drogą mailową na adres: pspnr5@wp.pl.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *