ZARZĄDZENIE NR 16/2020 – Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE NR 16/2020

Dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach

z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników obowiązujących na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach od 1 września 2020 r.”

Na podstawie:

 • Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

………………………………… (podpis i pieczątka dyrektora)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 16/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach

z dnia 25.08.2020 r.

.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników obowiązujące na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach od 1 września 2020 r.”

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 1. Do placówki może przychodzić tylko;
 1. uczeń/ pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych;
 2. uczeń/ pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie;
 3. uczeń/ pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Uczeń może być przyprowadzany do placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych, wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 1. Przez objawy, o których mowa w punktach 2- 4 rozumie się:
 • podwyższoną temperaturę ciała;
 • ból głowy i mięśni;
 • kaszel;
 • duszności i problemy z oddychaniem;
 • uczucie wyczerpania;
 • ból gardła;
 • biegunka;
 • brak apetytu.
 1. Znacznie ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub przez dziennik elektroniczny.
 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do placówki.
 1. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu;
 • zakrycie nosa i ust;
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk;
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole;
 • obowiązkowe wpisanie się do Rejestru wejść, znajdującego się u pracownika obsługi;
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły. Ta zasada dotyczy wyłącznie uczniów uczęszczających do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021- przez miesiąc wrzesień.
 1. W szkole wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, wyłącznie w przestrzeni publicznej (toalety, korytarze, szatnie). Podczas lekcji uczniowie ściągają maseczki.
 1. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 1. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane zgodnie z obowiązującą instrukcją (Monitoring czystości).
 1. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w wyjątkowych sytuacjach.
 1. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 1. W szkole rezygnuje się z sytemu gabinetowego- każda klasa ma przyporządkowaną jedną salę, w której odbywają się wszystkie lekcje za wyjątkiem: języka angielskiego (w przypadku podziału na grupy), zajęć komputerowych, informatyki, wychowania fizycznego.
 1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 1. Zajęcia wychowania fizycznego, podczas których nie można zachować dystansu społecznego zostaną ograniczone i zastąpione innymi, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu.
 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 1. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi (osoby z grupy podwyższonego ryzyka) w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
 1. Wychowawcy klasy są zobowiązani do ustalenia szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie placówki:

 • różne godziny rozpoczynania zajęć (wg Planu zajęć Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach);
 • uniemożliwienie częstych zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia (wyjątek stanowią zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego oraz języka angielskiego i niemieckiego).
 1. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Nauczyciel czuwa nad grupą aż do momentu przybycia anglisty, katechety/ księdza lub innego wyznaczonego nauczyciela.
 1. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami w klasach IV-VIII.
 1. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 1. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 1. W szatni klasy 2a i 2b wykorzystuje się co drugi boks.
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 1. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 1. Zakazuje się uczniom przynoszenia do placówki zbędnych przedmiotów. Zasada ta nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku tych dzieci opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami oraz dbałości o regularne czyszczenie i dezynfekcję.
 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej.
 1. Do regulaminu korzystania ze świetlicy zostały wprowadzone zmiany zapisów, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii. Zaleca się korzystanie z boiska szkolnego.
 1. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę (szczególnie przed przyjęciem wychowanków), należy je wyposażyć w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 1. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły/placówki zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

§ 3

Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej zależy od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu wałbrzyskiego, na terenie którego ma siedzibę Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowe- Gorcach.
 1. W zależności od tego, czy Powiat wałbrzyski, na terenie którego ma siedzibę Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 1. W sytuacji niezaliczenia Powiatu wałbrzyskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 1. W przypadku zaliczenia Powiatu wałbrzyskiego do strefy „żółtej” dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i PPIS podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 2. kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu wałbrzyskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 1. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
 1. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

§4

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły.
 1. Powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki powinny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych, nie wymagających kontaktu z innymi osobami , maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Pracownicy obsługi.
 9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy);
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki;
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł (w przypadku sal, w których odbywają się zajęcia dezynfekcja odbywa się co dwie godziny);
 • dezynfekcji toalet (po każdej przerwie);
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja,
 • obsługiwanie lamp odkażających wg ustalonego harmonogramu.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl.
 2. Dyżurowanie na paterze szkoły (wyznaczony pracownik);
 3. Kontrolowanie czystości toalet, nadzór nad liczbą uczniów przebywających w toaletach (dyżur przy toalecie);
 4. Nadzór nad Rejestrem wejść do placówki;
 5. Kontrolowanie wejść do placówki (zamykanie drzwi, kontrolowanie osób wchodzących do szkoły).
 6. Pracownicy pedagogiczni.
 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do stałego kontaktu z rodzicami/ opiekunami dziecka/ ucznia.
 4. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 5. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 7. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnego pełnienia dyżuru na korytarzu, kontrola przydzielonych sal.

§ 5

Rodzice/ opiekunowie prawni

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 1. Do budynku szkoły wchodzą wyłącznie rodzice uczniów klas pierwszych. Dziecko może wejść na teren placówki maksymalnie z jednym rodzicem/ opiekunem- okres adaptacji odbywa się wyłącznie we wrześniu. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 1. Rodzice zobowiązani są do podania wychowawcy co najmniej 2 możliwości kontaktu, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 1. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie
 1. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z placówki w ciągu 30 minut w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela/ wychowawcę/ dyrektora złego samopoczucia dziecka.
 1. Zaopatrzenia dziecka w maseczkę ochronną.

§6

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 1. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 1. Do szkoły uczniowie przychodzą/ są przyprowadzani o wyznaczonych godzinach.
 1. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 1. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonym wejściem, z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 1. Rodzice uczniów klas I przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (korytarz znajdujący się przy sali i szatnie klas), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry. Rodzice przychodzą po dziecko punktualnie.
 1. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 1. Rodzice dzieci od klasy II nie wchodzą na teren placówki. O wyznaczonej godzinie czekają na dziecko przed budynkiem szkoły zachowując dystans społeczny w stosunku do innych

osób.

 1. Zakazuje się organizowania skupisk przed szkołą.

§ 7

Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

 1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, na hali sportowej oraz boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 1. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 1. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. Dozwolone jest przebywanie uczniów w swojej sali
 1. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 1. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 1. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).
 1. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 1. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 1. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 2. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w godzinach pracy szkoły.

§ 8

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły, udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczyciela bibliotekarza, wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 1. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością.
 1. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 1. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 1. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 1. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 9

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 1. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 1. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście małe) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 1. P o godzinie 8:00 szkoła jest zamknięta. Wejście na teren szkoły sygnalizujemy dzwonkiem znajdującym się przed wejściem.

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 1. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować z lekarzem.
 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 1. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły/placówki wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 1. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 1. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium (znajdujące się w gabinecie pielęgniarki), służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 1. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 1. O zaistniałej sytuacji dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu oraz organ prowadzący szkołę.Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 1. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 1. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 1. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 1. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w punkcie 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 1. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 1. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 1. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 12

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 1. każdego pracownika szkoły/placówki/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut;
 2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas;
 3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 1. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia;
 2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia;
 3. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 1. Pozostali pracownicy szkoły/placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 1. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

§ 13

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 1. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, biegunka, ból gardła, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

§14

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 1. Dyrektor placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 1. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

§18

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 1. Procedura może być modyfikowana.
 1. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 1. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 1. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1.
 2. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2.
 1. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

Załącznik nr 1

Deklaracja rodziców

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

 • Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach.
 • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
  i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka
  z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
  w czasie pobytu w placówce.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
  i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.
 • Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 • Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

………………………………………………………………………………..…………….

(czytelny podpis matki/ojca)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *