Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa – COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

Dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach z dnia 24.08.2020 r.

w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników obowiązujących na terenie oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach od 1 września 2020 r.”

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1386§ 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493);
 • Wytycznych dla MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkól i placówek od 1 września 2020 r.;
 • Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników obowiązujące na terenie oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach od 1 września 2020 r.”, stanowiące załącznik nr1do Zarządzenia.

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach oraz rodziców, którzy będą korzystać z opieki oddziałów przedszkolnych.

3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§ 2

 1. Zmiany w Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.


§ 3

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

………………………………… (podpis i pieczątka dyrektora)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/ 2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID- 19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

W BOGUSZOWIE- GORCACH

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Boguszów- Gorce, 24.08.2020 r.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników obowiązujące na terenie oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach”, dotyczące wszystkich pracowników oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 1. Celem procedur jest:
 • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
 • umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 1. Do placówki może przychodzić tylko:
 1. dziecko/ pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych;
 2. dziecko/ pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie;
 3. dziecko/ pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Dziecko może być przyprowadzane do oddziałów przedszkolnych i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych, wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 1. Przez objawy, o których mowa w punktach 3- 4 rozumie się:
 • podwyższoną temperaturę ciała;
 • ból głowy i mięśni;
 • kaszel;
 • duszności i problemy z oddychaniem;
 • biegunka;
 • ból gardła;
 • uczucie wyczerpania;
 • brak apetytu.
 1. Zakazane jest przebywanie na terenie oddziałów przedszkolnych osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny, mailowy.
 1. Przy wejściu do budynku (w przedsionku) znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące na teren oddziałów przedszkolnych), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba dorosła wchodząca do placówki. Osoba wchodząca na teren placówki musi zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu;

• zakrycie nosa i ust;

• obowiązkowa dezynfekcja rąk;

• ograniczone przemieszczanie się po budynku;

• ograniczony kontakt z pracownikami.

 1. Do placówki nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub

w izolacji.

9. W drodze do i z oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na dziecko przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika placówki. Ta zasada dotyczy wyłącznie dzieci uczęszczających do najmłodszej grupy przedszkolnej oraz przedszkolaków nowoprzyjętych na rok szkolny 2020/2021;

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 1. Współpracuje z organem prowadzącym oraz Sanepidem w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 1. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 1. Planuje organizację pracy oddziałów przedszkolnych na podstawie analizy zebranych informacji od rodziców.
 1. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19- w związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik nr 2.
 1. Zapewnia jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika- wyznaczone pomieszczenie gospodarcze.
 1. Wyposaża pomieszczenie w co najmniej 4 zestawy ochronne w skład, których wchodzą: 2 półmaski z filtrem, co najmniej 5 par rękawiczek, fartuch ochronny, przyłbica, płyn dezynfekujący.
 1. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, przyłbice) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 1. Dopilnowuje aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce)a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie z instrukcją.
 1. Dopilnowuje, aby przed wejściem do przedszkola w przedsionku wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe (umieszczona w widocznym miejscu w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik oddziałów przedszkolnych zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach.
 1. Do budynku oddziałów przedszkolnych pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 1. Wszyscy pracownicy przebierają się w strój do prac w wyznaczonym miejscu- pokoju nauczycielskim. Pracownicy zakładają: maseczki ochronne/ przyłbice, rękawice, fartuchy. Do wydawania posiłków pracownicy obsługi zmieniają fartuchy.
 1. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce, utrzymują stały dystans społeczny wynoszący 1,5m – 2m.
 1. Pracownicy powinni zwracać szczególna uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 1. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 1. Pracownicy pedagogiczni:
 1. Nauczyciele pracują wg planu zajęć, ustalonego przez dyrektora PSP nr 5.
 2. Organizują działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 3. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 4. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 5. Przypominają i dają przykład, zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 6. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu przedszkolnego (dopuszczalne jest aby jedna grupa przebywała w jednym czasie w ogrodzie).
 7. Weryfikują aktualność numerów telefonu podawanych przez rodziców, w celu zapewnienia szybkiego kontaktu.
 8. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 9. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 10. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę wg ustalonego harmonogramu.
 11. Nadzorują aby dzieci nosiły maseczkę w przestrzeni wspólnej.
 12. W razie zaistniałej koniczności wspierają pracowników obsługi i pomoc nauczyciela podczas przebierania dzieci w szatani.
 1. Pomoc nauczyciela:
 1. Wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki;
 2. Pomaga dzieciom podczas przebierania się w szatni, przypomina o myciu rąk;
 3. Czuwa i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 1. Personel obsługowy:
 1. Aktywnie wywiązuje się z codziennych prac porządkowych (na bieżąco uzupełnia karty monitoringu czystości sali, kuchni, ciągów komunikacyjnych) – dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.
 2. Wyznaczony przez dyrektora pracownik dba o zachowanie dystansu społecznego rodziców/opiekunów prawnych podczas przyprowadzania i odprowadzania dzieci do oddziałów przedszkolnych (przed budynkiem oddziałów przedszkolnych)
 3. Mierzy dzieciom temperaturę przy wejściu do oddziałów przedszkolnych oraz w przypadkach szczególnych, nagłych przy zaobserwowaniu niepokojących zmian.
 4. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 5. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 6. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony intendenta.
 7. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego.
 8. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 9. Nakłada dzieciom porcje śniadaniowe i obiadowe, sprząta talerze po posiłkach i odkłada na wózek, dezynfekuje blaty przed każdym posiłkiem i po nim.
 10. Po skończonych zajęciach po sprzątnięciu każdej sali oraz holu głównego włącza lampy bakteriobójcze.
 1. Pracownik intendent:
 1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Oprócz środków higieny osobistej, fartucha stosuje rękawiczki, przyłbicę i maseczkę.
 3. Dba o higieniczny odbiór towaru. Dba o czystość samochodu, którym dostarczany jest towar.
 4. Dezynfekuje samochód przed umieszczeniem w nim posiłków oraz po jego wyciągnięciu z pojazdu. Intendent dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 5. Po przyjeździe do oddziałów przedszkolnych:
 • intendent będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku oddziałów przedszkolnych i stawia pojemnik;
 • pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu;
 • wykorzystane pojemniki zwracane są tego samego dnia wraz z resztkami.
 1. Posiłki wydaje pracownik obsługi wraz z intendentem.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w oddziałach przedszkolnych i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
 1. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne oraz niezwłocznie informują o każdej ważnej zmianie.
 1. Nie posyłają do oddziałów przedszkolnych dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Przyprowadzają do oddziałów przedszkolnych tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 1. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 1. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji(umieszczonej w widocznychmiejscach w placówce).
 1. Są zobowiązani do natychmiastowego odbierania telefonów z przedszkola, aktualizowania numeru telefonu do kontaktu w przypadku jego zmiany oraz podania co najmniej 2 możliwości kontaktu, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 1. Zachowują dystans społeczny 1,5m- 2,0m w przypadku przyprowadzenia dziecka/ odbioru z oddziału przedszkolnego.
 1. Codziennie zaopatrują dziecko w komplet maseczek ochronnych jednorazowych lub wielokrotnego użytku, zapakowanych w woreczek. Maseczki powinny być uzupełniane / zabierane do wyprania na bieżąco przez rodziców, po informacji przekazywanej przez personel obsługi.

§ 5

PRACA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte. Wejście do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.
 1. Ograniczenie liczebności grup:
 2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali wygląda następująco:

– sala nr 1- 55,54 m2 (5 dzieci na 16m2, kolejne dziecko na 2 m2)- 25;

– sala nr 2- 59,97 m2 (5 dzieci na 16m2, kolejne dziecko na 2 m2)- 26;

– sala nr 3- 59,42 m2 (5 dzieci na 16m2, kolejne dziecko na 2 m2)- 25;

– sala nr 4- 55, 97 m2 ((5 dzieci na 16m2, kolejne dziecko na 2 m2)- 21.

 1. Obowiązuje deklaracja żywieniowa, która jest składana na początku roku szkolnego 2020/2021.

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

 1. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do oddziałów przedszkolnych i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko, jej wiek nie przekraczał 60 lat).
 2. Rodzic/opiekun sygnalizuje pracownikowi obsługi przyprowadzenie dziecka, korzystając z domofonu, umieszczonego w przedsionku.
 3. W przedsionku pracownik obsługi mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.
 4. Pracownik obsługi/ pomoc nauczyciela odbiera od rodzica dziecko. Rodzic/ opiekun nie wchodzi na teren oddziału przedszkolnego (za wyjątkiem dzieci z grupy najmłodszej oraz nowoprzyjętych).
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu dziecko myje ręce mydłem wg podanej instrukcji.
 6. Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni.
 7. Pracownik obsługi/ pomoc nauczyciela odprowadza dziecko do sali.
 8. W szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. od 1,5 -2 metrów.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola:

 1. Rodzic/ opiekun dzwoni domofonem i czeka na dziecko przed budynkiem oddziału przedszkolnego.
 2. Nauczyciel odprowadza do drzwi sali dziecko.
 3. Nauczyciel/ pomoc nauczyciela/ pracownik obsługi nadzorują nad bezpieczeństwem dziecka
 4. Kontakt nauczyciela z rodzicem/ opiekunem prawnym ogranicza się do rozmowy telefonicznej.

§ 6

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 1. Pomoc nauczyciela/ pracownik obsługi bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (pomieszczenie gospodarcze).
 2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w: fartuch ochronny, półmaskę z filtrem/ przyłbicę i rękawiczki.
 3. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę/ półmaskę z filtrem, fartuch ochronny i rękawiczki.
 6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, organ prowadzący szkołę, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
 7. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę/ półmaskę z filtrem, fartuch ochronny i rękawiczki.
 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

3. Procedury zostaną uruchomione w dniu 01.09.2020 r.

………………………………………………

(podpis i pieczęć dyrektora)

Załącznik nr 1

…………………………………………………………

(Miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie- Gorcach, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w oddziałach przedszkolnych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19;
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w oddziale przedszkolnym (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu oddziały przedszkolne zostają zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie oddziałów przedszkolnych oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

……………………………………………………………. ……………………………………………………

(podpis matki/ prawnej opiekunki) (podpis ojca/ prawnego opiekuna)

Załącznik nr 2

…………………………………………………………

(Miejscowość, data)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

( Nazwisko i imię, adres zamieszkania rodzica oraz aktualny numer telefonu)

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE NA TERENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W BOGUSZOWIE- GORCACH OD 1 WRZEŚNIA 2020” i zobowiązuję się do przestrzegania zasad związanychz reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka:

 • przy wejściu dziecka do placówki termometrem bezdotykowym;
 • w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

………………………………………

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

TABELA POMIARU TEMPERATURY PRZY WEJŚCIU I WYJŚCIU

DATA………… GRUPA………………

L.P. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA WEJŚCIE DO PLACÓWKI WYJŚCIE Z PLACÓWKI POMIAR DODATKOWY -W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH U DZIECKA
Temperatura dziecka Podpis pracownika Temperatura dziecka Podpis pracownika Temperatura dziecka Godzina Podpis pracownika
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *