Zadania, klasy 5

Geografia klasa 5 a i b
Temat: Sawanny i stepy. Pustynie gorące i lodowe.
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci poznać i zrozumieć temat.
2. https://epodreczniki.pl/a/sawanny/DWzw5UGoo
3. https://epodreczniki.pl/a/sawanny/DWzw5UGoo
4. https://epodreczniki.pl/a/pustynie/D1BSAZPPH
5. https://epodreczniki.pl/a/pustynia-lodowa/D1DTBgJNL
ZADANIA:
A. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ.
B. Wszyscy, którzy rozwiążą zadania w zeszycie ćwiczeń, otrzymają ocenę cząstkową w klasie VI.
Sprawdzę w pierwszym tygodniu września.

Biologia klasa 5 a i b
Temat: Budowa kwiatu. Rozmnażanie się okrytonasiennych. Nasiona i owoce okrytonasiennych.
1. Skorzystaj z podanych materiałów, które pozwolą Ci lepiej przyswoić wiedzę.
https://epodreczniki.pl/a/kwiat/DJ95VjEP9
https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/D15qURauM
Rozwiąż dla sprawdzenia Swojej wiedzy przykładowe zadania, sprawdź poprawność swoich odpowiedzi.
2. Obserwuj kwiaty, które spotykasz w ogrodzie, na łące.
3. Analizuj budowę zjadanych owoców, nasion.
4. Zaobserwuj, jak ogromne bogactwo czerpie człowiek z roślin okrytonasiennych.
5. Wakacje, to najlepszy czas do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
6. DLA CHĘTNYCH: zbierz, wykonaj atlas różnorodnych nasion roślin okrytonasiennych.
Sprawdzę na początku klasy 6.

5 B -HISTORIA Obejrzyj polski film fabularny i historyczny w reżyserii Jerzego Hoffmana ,,Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem ”

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1, katecheza 52 klasa 2, katecheza 51, klasa 4 katecheza 45, klasy 5 katecheza 48, klasy 6 katecheza 49 klasy 7 katecheza 50

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 22 VI) PLASTYKA Kompozycja ciąg dalszy. Na podstawie tekstu str. 51 proszę opisać w zeszycie przedmiotowym kompozycję zamkniętą. Proszę nie wysyłać zdjęć. TECHNIKA Temat: Szkice techniczne. Proszę zapoznać się z tekstem na str. 57. MUZYKA Temat: Muzyka ilustracyjna i programowa, Proszę zapoznać się z tekstem str.138,139.

Zadania dla klasy piątej. Zapisujemy temat lekcji. Subject: I go to school on foot. ( Chodzę do szkoły pieszo.) Aim: Poznajemy nowe słownictwo w tematyce podróżowanie. Tłumaczymy do zeszytu słownictwo z podręcznika str. 95 zad. 2 oraz 5 ( to bardzo ważne słowa szczególnie z zadania piątego). Przepisujemy na kolorowo tabelę z zadania 4 ( można przetłumaczyć zwroty). Wykonujemy zadania przydzielone na platformie.

TYDZIEŃ 13 (08-14.06.2020)

Klasa 5 b Temat do przeczytania,, Jagiellonowie w Europie Środkowej”odp. na pytanie nr 1 2 ze str.204

Geografia klasa 5 a i b
Temat: Wilgotny las równikowy.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.115- 121 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci poznać i zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DQJ6ZDCy9
https://epodreczniki.pl/a/rosliny-i-zwierzeta-lasow-rownikowych/DCB8qK7Yo
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 121 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str.57 -59 )
Czas wykonania do 15.06.
Po lekcji uczeń potrafi :
wymagania podstawowe :
• wskazać na mapie fizycznej świata obszary występowania wilgotnych lasów równikowych;
• odczytać z klimatogramu wartości temperatury powietrza i opadów w klimacie równikowym wybitnie wilgotnym;
• omówić na podstawie wykresu temperatury
i opadów oraz map klimatycznych cechy i zasięg tego klimatu;
• podać przykłady roślin i zwierząt żyjących w tym klimacie.
• omówić wyjątkowość ekosystemów wilgotnego lasu równikowego;
• podać przykłady przystosowań organizmów do życia w lesie równikowym;
• wyjaśnić związek pomiędzy warunkami klimatyczno-
• -krajobrazowymi a sposobami życia i zarobkowania ludzi w lesie równikowym.

Biologia klasa 5 a i b
Temat: Cechy charakterystyczne i znaczenie okrytonasiennych.
1.Uważnie przeczytaj temat z podręcznika (str.133-138 ).
2. Skorzystaj z podanych materiałów, które pozwolą Ci lepiej przyswoić wiedzę.
https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E
ZADANIA:
A. W formie notatki przepisz do zeszytu – ZAPAMIĘTAJ str. 138.
B. Zadanie na ocenę celującą:
Wykonaj obserwacje:
Jakie gatunki drzew liściastych rosną w najbliższej okolicy?
Jakie rośliny zielne kwitną obecnie na łąkach ?
Forma relacji dowolna (zdjęciowa, rysunkowa, opis).
Prześlij do 15 czerwca.
Wymagania podstawowe:
• rozróżnia formy okrytonasiennych: drzewa, krzewy, krzewinki i rośliny zielne,
• uzasadnia, że życie człowieka nie byłoby możliwe bez roślin okrytonasiennych.
Wymagania ponadpodstawowe:
• identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela okrytonasiennych na podstawie jego cech budowy zewnętrznej,
• rozpoznaje pospolite gatunki rodzimych drzew liściastych na podstawie pędów,
• uzasadnia, że cechy roślin okrytonasiennych przyczyniły się do ich dominacji we florze świata.

Język polski, klasa Vb. Plan na 8-10.06. Czytamy lekturę uzupełniającą ” Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego. Propnuję stronę https://docplayer.pl/16977757-Sposob-na-alcybiadesa.html. Można wybrać się do biblioteki i wypożyczyć. W zeszycie przedmiotowym proszę wypisać elementy świata przedstawionego

✒

: czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia, narracja. Do poniedziałku 15 czerwca. Powodzenia.

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 8 VI) PLASTYKA Kompozycja ciąg dalszy. Na podstawie tekstu str. 50 proszę opisać w zeszycie przedmiotowym kompozycję otwartą. Jest to kolejna część zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć. TECHNIKA Do tematu: Elementy rysunku technicznego. Proszę zapisać w zeszycie : Rodzaje linii rysunkowych. Pod spodem proszę przerysować i przepisać tabelę ze str. 54. Proszę nie wysyłać zdjęć. MUZYKA Temat: Muzyka wokalna. Proszę zapoznać się z tekstem str.129.

TYDZIEŃ 12 (01-07.06.2020)

Język polski, klasa Vb.

Temat: Jak mówić, by być dobrze zrozumianym?
S. 345-348.
Plan pracy:
1) Poznanie różnicy między wymową staranną a potoczną.
2) Zasady akcentowania wyrazów w języku polskim.
3) Ćwiczenie poprawnej wymowy.
Proszę przeanalizować treści w podręczniku i przesłać wypełnione ćwiczenie 4/120 i 8/121 z Zeszytu Ćwiczeń do poniedziałku, godz.13.
W razie trudności proszę pytać na grupie

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DKUwTiRBAhUE&ved=2ahUKEwiNsouz5efpAhUBzqQKHeDXAhYQt9IBMAh6BAgPECQ&usg=AOvVaw1ujgWl-FTTK3uVkE_sXBor

Matematyka kl. 5b: Temat: Objętość graniastosłupa prostego.
9. Wykonujemy ćwiczenia: https://learningapps.org/1582387, https://learningapps.org/1606325
10. Wykonujemy nasze ćwiczenia 3 i 4 str. 124.
11. Fotografie wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Geografia klasa 5 a i b
Temat: Strefowość i piętrowość krajobrazów na świecie.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.110-114 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci poznać i zrozumieć temat.
3. https://epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/D1ETWP6PK
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 114 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str.54-56)
Czas wykonania do 8.06.
Po lekcji uczeń potrafi :
wymagania podstawowe :
• opisać położenie poszczególnych stref na Ziemi używając mapy stref klimatycznych;
• wyjaśnić układ przestrzenny poszczególnych stref klimatyczno-krajobrazowych na świecie;
• przyporządkować ilustrację danej strefie do jej położenia na mapie świata.
wymagania ponadpodstawowe:
• wskazać analogię pomiędzy zróżnicowaniem klimatycznym w układzie strefowym, (w zależności od szerokości geograficznej) i piętrowym
(w zależności od wysokości bezwzględnej);
• wyjaśnić związek pomiędzy występowaniem stref oświetlenia Ziemi a zróżnicowaniem krajobrazowym świata.

Biologia klasa 5 a i b
Temat: Rośliny nagonasienne.
1.Uważnie przeczytaj temat z podręcznika (str.127- 132 ).
2. Skorzystaj z podanych materiałów, które pozwolą Ci lepiej przyswoić wiedzę.
https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/D16NWszUV
ZADANIA:
A. W formie notatki przepisz do zeszytu – ZAPAMIĘTAJ str. 132.
B. Zadanie 4 str. 132.
C. Zadanie na ocenę celującą:
D. Wykonaj obserwacje:
Jakie gatunki drzew iglastych rosną w najbliższej okolicy?
Jak wyglądają ich szyszki ?
Znajdź kwitnące drzewa iglaste, sfotografuj ich kwiatostany.
Wymagania podstawowe:
• przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny
• rozpoznaje rodzime gatunki nagonasiennych na podstawie pędów z szyszkami/szyszkojagodami i igłami.
Wymagania ponadpodstawowe:
• uzasadnia, jakie korzyści przyniosło roślinom wytworzenie nasion
• identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela nagonasiennych na podstawie jego cech budowy zewnętrzne
• wyjaśnia znaczenie nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka jako gatunków lasotwórczych.

Język polski- klasa 5a

Temat: Rozmawiamy na temat sensu „Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie”.

s.316

 1. Przeczytajcie przypowieść.
 2. zad.1., s.316.
 3. zad.2., s.317.
 4. zapiszcie definicję przypowieści.
 5. zad. 4a, s. 317.

Język polski, klasa Vb.
Temat: Z wizytą w teatrze. S. 342-343.
Proszę w zeszycie przedmiotowym wyjaśnić pojęcia
– kurtyna
– kulisy
– sufler
– aktor
– rekwizyt
– reżyser
– widownia.
Poza tym zadanie

✒️

3/343.
Zadania nie odsyłamy.
W razie trudności proszę pytać na grupie

ZADANIA KL 5 (wtorek2 VI) PLASTYKA Kompozycja ciąg dalszy. Na podstawie tekstu str. 48 proszę opisać w zeszycie przedmiotowym kompozycję asymetryczną. Jest to kolejna część zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć. TECHNIKA Temat: Elementy rysunku technicznego. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w tekście na str,53 następnie w zeszycie wykonać ćw. 2 wraz z rysunkiem. Zaliczenie podczas spotkania na czacie. Proszę nie wysyłać zdjęć. MUZYKA Temat: Muzyka wokalna. Proszę wysłuchać następujące utwory.

Matematyka kl. 5b: Temat: Objętość graniastosłupa prostego.
5. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8
6. Robimy ćwiczenie 8 i 9: https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza—cwiczenia-przed-sprawdzianem/Df3h1qbdq
7. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2 str. 123.
8. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

Klasa 5ab, j. angielski, grupa podstawowa.

Zwrot: „To be going to” – wstęp.

Zadanie – przetłumacz:

 1. I’m going to buy a car –
 2. He’s going to study English –
 3. Are you going to play football? –
 4. We aren’t going to go shopping. –
 5. What are you going to do? –
 6. Are we going to download some music? –

Dodatkowo polecam zapoznać się ze zwrotem „to be going to” korzystając z bloga:
https://psp5gorce.pl/angielski/goingto/
Znajdziecie tam podstawowe informacje, zadania przykładowe oraz filmy.

Zadania z religii na bieżący tydzień. Klasy 1 katecheza 49, klasa 2 katecheza 48, klasa 4 katecheza 42, klasy 5 katecheza 45, klasy 6 katecheza 46, klasy 7 katecheza 59.

Historia klasa 5a – temat : Rozbicie dzielnicowe- proszę zapisać w zeszycie . Następnie obejrzeć przesłane materiały dodatkowe ,które ułatwią wam zrozumienie tematu.Proszę przeczytać tekst że strony 178-181 i wykonać polecenie 2/ 181 w zeszycie na czwartek- nie przesyłamy prac.

TYDZIEŃ 11 (25-31.05.2020)

Matematyka klasa 5a Temat : Pola wielokątów – podsumowanie. Na zadanie domowe w ćwiczeniach str 102. Zadanie należy zrobić na lekcję we wtorek. Klasa 4a Temat :Jednostki pola. Pole prostokąta. Pod tematem zrobić notatkę, na zadanie domowe w ćwiczeniach str 86. Zadanie należy zrobić na lekcję we wtorek.

Angielski rozszerzony:

Zadania dla klasy piątej. Subject: I’m not going to study on July. Aim: Opisujemy swoje zamiary. W zeszycie, korzystając z zadania w podręczniku str. 109 zad. 10, przygotowujemy kartkę z kalendarza na miesiąc czerwiec i podobnie jak w zadaniu wpisujemy 10 dat, a obok nich swoje zamiary oraz w tym trzy zamiary innych członków swojej rodziny. ( Siedem naszych, trzy rodziny). Następnie w oparciu o to tworzymy zdania z be going to. Zaczynamy jak w zadaniu od podania daty np On the fourth of June I’ m going to go shopping. Powinno być 10 zdań. Zadania przesyłamy do wtorku do 10.00.

Język polski- klasa 5a

Temat: Poznajemy nowelę- Bolesław Prus ” Katarynka”.

 1. s. 303. Przecztajcie tekst
  „Katarynka”
 2. Zad. 1., s. 314 do zeszytu na piątek.

Lekcja on- line w piątek o 9:00.

Klasa 5a/b, grupa podstawowa, j. angielski.

Making arrangements

W tym tygodniu poznamy zwroty, które będziemy mogli wykorzystać do zaproszenia kogoś na spotkanie / wspólne wyjście na mecz, do teatru, itd.

Zadania:

Zapisz w zeszycie lesson oraz subject: Making arrangements.
1. Przeczytaj rozmowę Toma i Lucasa (strona 114 – podręcznik)
2. Przepisz do zeszytu oraz przetłumacz zwroty z tabelki (speaking) na stronie 114 w podręczniku.
Na stronie 117 (również w podręczniku) znajdziecie słowniczek.
3. Zrób zadanie 1 ze strony 71 w ćwiczeniach.

Dodatkowo przygotowałem dla Was fiszki, które można wykorzystać do ćwiczenia zwrotów oraz wymowy:
https://quizlet.com/_8fglgd?x=1qqt&i=2qro4y

Język polski, klasa Vb.
W piątek napiszecie test online, który będzie dostępny od 11-11.45.
Na dziś i jutro zaplanowałem ćwiczenia gramatyczne z fonetyki.
Temat: O różnych rodzajach głosek. S. 339-341. Plan:

 1. Obserwacja problemu językowego na przykładzie scenek rysunkowych.
 2. Przypomnienie pojęć „głoska”, ” samogłoska”,
  ” spółgłoska”.
 3. Poznanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, ustnych i nosowych, twardych i miękkich.
  Proszę po analizie treści podręcznika wykonać w zeszycie przedmiotowym zad. 2ab/339, 4ab/340, 6/341, 8ab/341. Dla chętnych 8ab/341.
  Potraktujecie te ćwiczenia jako zabawę językiem polskim. Nie odsyłamy.
  W razie trudności proszę pytać na grupie

Matematyka kl. 5b: Temat: Objętość prostopadłościanu.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A
2. Robimy ćwiczenie 2,3,4,7,8: https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/D1HufllvV
3. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2,3,4 str. 122.
4. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

J. angielski, grupa rozszerzona. Zadania dla klasy piątej zostały przydzielone na platformie. Do wykonania do czwartku do 10.00.

Biologia klasa 5 a i b
Temat: Budowa roślin. Tkanki roślinne.
1.Uważnie przeczytaj temat z podręcznika (str. 120-126 ).
2. Skorzystaj z podanych materiałów, które pozwolą Ci lepiej przyswoić wiedzę.
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj
ZADANIA:
A. W formie notatki przepisz do zeszytu – ZAPAMIĘTAJ str. 126.
B. Wykonaj obserwacje:
1. Z najbliższego otoczenia wyrwij dowolną roślinę, postaraj się określić jej organy ( łodygę, liście, korzeń ), jeżeli kwitnie-kwiat.
2. Z cebuli jadalnej zdejmij przeźroczystą skórę-przyglądnij się tej tkance, postaraj się jej fragment przykleić do białej kartki.
3. Zaobserwuj tkankę okrywającą ( skórę ) na innych roślinach ( czy skórka wytwarza jakieś wytwory ?)
4. Przekrój liść, bulwę ziemniaczaną, marchewkę itp. zaobserwuj tkani miękiszowe.( dlaczego ich zabarwienie jest różne ?)
5. Zerwij gałązkę bzu, zaobserwuj – przetchlinki.
6. Z gałązki bzu zdejmij brązową skórę, bezpośrednio pod nią znajdziesz zielone komórki – żywą tkankę przewodzącą – łyko, która przewodzi produkty fotosyntezy w roślinie.
Znajdująca się pod łykiem twarda tkanka wewnątrz- to martwe komórki drewna – które przewodzą wodę w roślinie.
7. Zaobserwuj dlaczego miękisz owocu gruszki, jest twardy?
8. Przeglądnij się dowolnemu liściowi drzewa, zobacz tzw. nerwację liścia- układ wiązek przewodzących i wzmacniających liścia.
9. Jeżeli po zapoznaniu się z tematem będziesz miał własne pomysły obserwacji tkanek roślinnych to możesz wykazać naturą badawczą

RELACJE Z OBSERWACJI MOŻECIE DO MNIE PRZESŁĆ W DOWPLNEJ FORMIE ZDJĘCIOWEJ.
Wymagania podstawowe:
• rozpoznaje na okazie żywym lub zielnikowym, na rycinie lub zdjęciu organy rośliny okrytonasiennej i określa ich podstawowe funkcje,
• klasyfikuje tkanki roślinne,
• rozpoznaje na rysunku, zdjęciu, modelu tkankę okrywającą, miękiszową, przewodzącą, wzmacniającą
Wymagania ponadpodstawowe:
• opisuje położenie tkanek twórczych i ich rolę we wzroście rośliny,
• wykazuje związek między budową a funkcjami tkanek okrywających, miękiszowych, przewodzących i wzmacniających,
• porównuje budowę zewnętrzną mchów, paprociowych, widłakowych i skrzypowych, nagonasiennych oraz okrytonasiennych, rozróżniając ich organy.

Geografia klasa 5 a i b
Temat: Krajobraz najbliższej okolicy.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 98-100 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci poznać i zrozumieć temat.
3. https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g2426936-Activities-Boguszow_Gorce_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 100 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str.47-49)
4. Dla chętnych: Zaplanuj, co chciałbyś pokazać koledze, który chciałby poznać walory przyrodnicze i turystyczne naszej okolicy. Przedstaw w formie pisemnej, zdjęciowej. ( WORD lub dowolnej ).
Czas wykonania do 29 maja.
Po lekcji uczeń potrafi ( wymagania podstawowe) :
• nazwać cechy krajobrazu najbliższej okolicy;
• wymienić elementy zagospodarowania antropogenicznego;
• wymienić i określić położenie elementów krajobrazu najbliższej okolicy;
• wskazać przykłady elementów najbliższej okolicy.

Biologia klasa 5 a i b
Temat: Budowa roślin. Tkanki roślinne.
1.Uważnie przeczytaj temat z podręcznika (str. 120-126 ).
2. Skorzystaj z podanych materiałów, które pozwolą Ci lepiej przyswoić wiedzę.
https://epodreczniki.pl/a/budowa-wewnetrzna-roslin/D1TQ3F9Cj
ZADANIA:
A. W formie notatki przepisz do zeszytu – ZAPAMIĘTAJ str. 126.
B. Wykonaj obserwacje:
1. Z najbliższego otoczenia wyrwij dowolną roślinę, postaraj się określić jej organy ( łodygę, liście, korzeń ), jeżeli kwitnie-kwiat.
2. Z cebuli jadalnej zdejmij przeźroczystą skórę-przyglądnij się tej tkance, postaraj się jej fragment przykleić do białej kartki.
3. Zaobserwuj tkankę okrywającą ( skórę ) na innych roślinach ( czy skórka wytwarza jakieś wytwory ?)
4. Przekrój liść, bulwę ziemniaczaną, marchewkę itp. zaobserwuj tkani miękiszowe.( dlaczego ich zabarwienie jest różne ?)
5. Zerwij gałązkę bzu, zaobserwuj – przetchlinki.
6. Z gałązki bzu zdejmij brązową skórę, bezpośrednio pod nią znajdziesz zielone komórki – żywą tkankę przewodzącą – łyko, która przewodzi produkty fotosyntezy w roślinie.
Znajdująca się pod łykiem twarda tkanka wewnątrz- to martwe komórki drewna – które przewodzą wodę w roślinie.
7. Zaobserwuj dlaczego miękisz owocu gruszki, jest twardy?
8. Przeglądnij się dowolnemu liściowi drzewa, zobacz tzw. nerwację liścia- układ wiązek przewodzących i wzmacniających liścia.
9. Jeżeli po zapoznaniu się z tematem będziesz miał własne pomysły obserwacji tkanek roślinnych to możesz wykazać naturą badawczą

RELACJE Z OBSERWACJI MOŻECIE DO MNIE PRZESŁĆ W DOWPLNEJ FORMIE ZDJĘCIOWEJ.
Wymagania podstawowe:
• rozpoznaje na okazie żywym lub zielnikowym, na rycinie lub zdjęciu organy rośliny okrytonasiennej i określa ich podstawowe funkcje,
• klasyfikuje tkanki roślinne,
• rozpoznaje na rysunku, zdjęciu, modelu tkankę okrywającą, miękiszową, przewodzącą, wzmacniającą
Wymagania ponadpodstawowe:
• opisuje położenie tkanek twórczych i ich rolę we wzroście rośliny,
• wykazuje związek między budową a funkcjami tkanek okrywających, miękiszowych, przewodzących i wzmacniających,
• porównuje budowę zewnętrzną mchów, paprociowych, widłakowych i skrzypowych, nagonasiennych oraz okrytonasiennych, rozróżniając ich organy.

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 25 V)
MUZYKA Temat: Muzyka wokalna. Proszę zapoznać się z tekstem str.126, 127 następnie w zeszycie przedmiotowym (w kratkę) proszę wyjaśnić pojęcie „chór” oraz zapisać rodzaje chórów. Proszę nie wysyłać zdjęć. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) podczas spotkania na czacie.
PLASTYKA Kompozycja ciąg dalszy. Na podstawie tekstu str. 47 proszę opisać w zeszycie przedmiotowym kompozycję symetryczną. Jest to kolejna część zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć.
TECHNIKA Temat: Pismo techniczne. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w tekście na str,51 następnie w zeszycie wyjaśnić termin „pismo techniczne”. Zaliczenie podczas spotkania na czacie. Proszę nie wysyłać zdjęć.

Język polski, klasa Vb.
Temat: Jak napisać zaproszenie? S. 338.
Proszę w zeszycie zapisać definicję zaproszenia.
Następnie w Zeszycie Ćwiczeń, s. 116 wykonajcie zad. 1,2.
Proszę przesłać te ćwiczenia na mail do środy.
Poprzednie zadanie przesłało 5/17 uczniów, co sprawia, że oceny proponowane mogą ulec zmianie.
W razie trudności proszę pytać na grupie
W piątek test online.

Język polski- klasa 5a

Temat: Czym jest tolerancja?

 1. s. 300. Przeczytajcie tekst „Pan Wredzik”.
 2. pis. zad. 1a)- swoje wnioski zapiszcie w zeszycie.
  Powodzenia!

Informatyka 5ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/rozpoznaj-urzadzenia-zewnetrzne-zestawu-komputerowego-i-ich-przeznaczenie/DRN1czj0h
2. Zapoznajemy się z materiałem i robimy ćwiczenie 1 i 2.
3. Zdjęcie ćwiczenia 2 (krzyżówka) wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Matematyka kl. 5b: Temat: Objętość figury. Jednostki objętości.
8. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=XIvX_MEqI1g
9. Robimy ćwiczenie 1,2,3,4,5,6: https://epodreczniki.pl/a/objetosc-figury-jednostki-objetosci/D2j856Wb9
10. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2,3 str. 120.
11. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 48, klasa 2a katecheza 47, klasa 4a katecheza 41, klasy 5 katecheza 44, klasy 6 katecheza 45, klasy 7 katecheza 45, szczegóły online.

Klasa 5b wdż temat. Dbam o higienę- grupa dziewcząt.

TYDZIEŃ 10 (18-24.05.2020)

Matematyka, 5a. Temat lekcji : Pole trójkąta. Na zadanie domowe w ćwiczeniach, ćw 1, 2 str 98 oraz str 99. Zadania należy rozwiązać na lekcję we wtorek. Powodzenia

J. angielski, grupa rozszerzona

Zadania na ten tydzień (do wczorajszej lekcji on-line) zostały przydzielone na platformie do wykonania do soboty do 15.00. Oprócz tego zachęcam skorzystać z tych linków i samemu sprawdzić swoją wiedzę.

http://testyourenglish.pl/Test/239/much-czy-many#.XsZjdB49eNw
http://testyourenglish.pl/Test/237/rzeczowniki-policzalne-i-niepoliczalne#.XsZetx49eNw
http://testyourenglish.pl/Test/238/some-czy-any-cz-2#.XsZeoR49eNw
http://testyourenglish.pl/Test/105/some-czy-any#.XsZbjx49eNw

Język polski- klasa 5a Temat: Okolicznik i dopełnienie- ćwiczenia. Proszę rozwiązać ćwiczenia od s. 110 do 113 włącznie. Omówimy je na lekcji on- line w piątek o godz. 9:00. Powodzenia!

Język polski, klasa Vb.
Temat: Z wizytą w teatrze, kinie, muzeum… S. 328-329.
Proszę wykonać✒️ zad. 1 i 2/329 w zeszycie przedmiotowym.
Temat: Co podpowiada wyobraźnia?- Zbigniew Herbert, ” Pudełko zwane wyobraźnią”. S. 330-332.
Proszę zad. 1/332 przesłać na mail do piątku, natomiast 3, 4/332 w zeszycie przedmiotowym.
Połączenie w piątek wg planu. W razie trudności proszę pytać na grupie
Powodzenia

Matematyka kl. 5b: Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego
4. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0, https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB2D8
5. Robimy ćwiczenie 4,5,6: https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza—cwiczenia-przed-sprawdzianem/Df3h1qbdq
6. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2,3,4 str. 118.
7. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Matematyka klasa 5a
Temat lekcji : Obliczanie pola rombu w zadaniach. Analiza przykładów ze str 191 oraz zad 1, 2, 3 str 192. Na zadanie domowe zad 5 str 192, w ćwiczeniach str 97, dla chętnych super zagadka str 192. Zadania należy rozwiązać na lekcję w piątek.

J. angielski, klasa 5a/b, grupa podstawowa

Events – wydarzenia.

W linku poniżej znajdziecie przygotowany przeze mnie blog, a w nim:

– słówka do przetłumaczenia w zeszycie oraz zadanie z ćwiczeń (odsyłamy do piątku, do godziny 12:00 na ocenę),
– gry interaktywne (dopasowywanie, ćw. słownictwa i wymowy);
– fiszki do poćwiczenia w wersji tradycyjnej i elektronicznej

https://psp5gorce.pl/angielski/events-wydarzenia/

Angielski, grupa rozszerzona. Zadania dla klasy piątej. Ogladnij przesłane filmiki aby utrwalić wiadomości z lekcji online, a następnie wykonaj zadanie 8 z podręcznika str.109 oraz 3,4 str.68 w ćwiczeniach, zadania odsyłamy do czwartku do 10.00.

https://www.youtube.com/watch?v=1n87M3XJZX0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rBycKGkHVpY&feature=emb_title

Geografia klasa 5 a i b
Temat: Warszawa –krajobraz wielkiego miasta.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 93-97 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci poznać i zrozumieć temat.
https://www.youtube.com/watch?v=bXDLnVribPo
https://www.youtube.com/watch?v=zryitgZP02Q
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 97 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str.45-46 )
3. Dla chętnych : Wymień największe zabytki Warszawy.
Czas wykonania do 25 maja.
4. Po lekcji uczeń potrafi ( wymagania podstawowe)
• określić położenie Warszawy;
• wymienić cechy zabudowy wielkiego miasta.
• Po lekcji uczeń potrafi ( wymagania ponadpodstawowe)
• wskazać czynniki rozwoju stolicy;
• określić różnorodność funkcji Warszawy;
• porównać krajobraz Warszawy i innych miast Polski.

Biologia klasa 5 a i b Temat: Podsumowanie działu 3: Protisty. Grzyby. Rośliny zarodnikowe. Uważnie przeczytaj podsumowanie z podręcznika (str. 112- 114 ). ZADANIA: A. Rozwiąż – Sprawdź, co umiesz. B. Odpowiedzi zapisz w zeszycie podając nr zadania i odpowiedź, np. Zad. 3 – A ( nie trzeba przepisywać treści zadań). Prześlij do nauczyciela. C. Przygotować się do testu on-line, którego treść zamieszę 21.05. ( czwartek ) rozwiążecie go na 2 lekcji-czas rozwiązania 45 minut. Wymagania podstawowe: wszystkie wymagania z lekcji 15–20.

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 18 V) MUZYKA Temat: Najstarsze instrumenty.
Proszę zapoznać się z tekstem str.120, 121 następnie zapisać w zeszycie przedmiotowym (w kratkę) wymienione tam instrumenty. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) podczas spotkania na czacie. PLASTYKA Kompozycja ciąg dalszy. Na podstawie tekstu str. 46 proszę opisać w zeszycie przedmiotowym kompozycję centralną. Jest to kolejna część zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć.
TECHNIKA Temat: rysunek techniczny. Proszę przeczytać tekst na str,48 następnie w zeszycie wykonać ćw.5 ze str.50 Jest to ostatnia część zadania na zaliczenie podczas spotkania na czacie. Proszę nie wysyłać zdjęć.

Język polski, klasa Vb. Zagadnienie na 18-19.05.
Proszę zapoznać się z tekstem ze stron 325-326,
„O Dedalu”. Z ćwiczeń 1-10 powstanie test na podsumowanie działu, dlatego proszę zapisać wnioski z analizy tych zadań w zeszycie.
Temat: Sprawdź siebie. W razie trudności proszę pytać na grupie. Za tydzień test.

Język polski klasa 5a

Temat: Jak uniknąć piekła na ziemi?

s. 295.

 1. Zadania wstępne.2.Przeczytajcie tekst: ” O diabełku, który odważył się śmiać”.
 2. zad.1., s.299.
 3. zad.2., s.299.

Informatyka 5ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-kl-4-2/
2. Znajdujemy punkt 11: Wklejanie i obracanie elementów – rysujemy płatek śniegu oraz motyla.
3. Wykonujemy zadanie 1 i 2.
4. Zdjęcia wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Matematyka kl. 5b: Temat: Siatki graniastosłupów prostych
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4 Czytamy materiał i robimy ćwiczenie 4: https://epodreczniki.pl/a/graniastoslupy-proste/DaCL4nc7d
2. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2 str. 116 i ćwiczenie 3 str. 117.
3. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

Zadania z religii na bieżący tydzień: klasy 1 katecheza 47, klasa 2 katecheza 46, pozostałe klasy katecheza okolicznościową 100lecie urodzin Jana Pawła II szczegóły online.

Klasa 5b lekcja wdż dla chłopców. Temat: Dojrzewam, skok rozwojowy.

TYDZIEŃ 9 (11-17.05.2020)

Klasa 5a Temat: Obliczanie pola równoległoboku . Przeanalizować ćw w książce str 188, zrobić notatkę ( wzór ). Na zadanie domowe ćwiczenia str 95 i 96. Zadania proszę przesłać do poniedziałku.

Klasy 5a/b, j. angielski, grupa podstawowa.

W tym tygodniu poznamy liczebniki porządkowe w j. angielskim.

Do zeszytu przepisujecie tabelkę z zadania 7 ze strony 109 (podręcznik) i tłumaczycie na j. polski.

Przed zrobieniem zadania zapoznajecie się z e-lekcją (w formie bloga), którą dla was przygotowałem o liczebnikach porządkowych:
https://psp5gorce.pl/angielski/ordinal-numbers/

Czas na zrobienie zadania do piątku (do godziny 12:00)

Język polski klasa 5a

Temat: Świat wirtualny a rzeczywistość.

📖 s. 287.

 1. Przeczytajcie teksty „W komputerowym świecie” i „Uzależnieni od komputera”.
 2. zad. 1. s. 290.
 3. Zad. 3.
 4. zad. 4.
 5. Zapoznajcie się z def. – żółta tabelka.
  Powodzenia.

Język polski, klasa Vb. Zagadnienia na 13-15.05.

Temat: Jesteśmy ekspertami od mitów greckich. S. 321-324. W zeszycie przedmiotowym proszę w ramach podsumowania wykonąć

zad. 1abc/321 i 3/321. Możecie też obejrzeć na przykład https://www.youtube.com/watch?v=sajgl0YXBQk lub https://www.youtube.com/watch?v=dvWnakQkVqY. Zadań nie odsyłamy. Na lekcji online w piątek przewiduję odpowiedź ustną dotyczącą mitów greckich. Powodzenia. Chętni mogą też opisać wybraną rzeźbę ze strony 320 wg ćwiczenia 1abcd. To jest zadanie dodatkowe do ewentualnego wysłania na maila.

5 godz. lekcyjna -video lekcja z historii dla 1 gr. kl 5 b
Temat : Odbudowa Królestwa Polskiego”.
Plan pracy:
1. Przypomnienie treści i przyczyn wprowadzenia zasady senioratu. 2. Wymienienie negatywnych skutków rozbicia dzielnicowego. 3.Omówienie roli jaką odegrał arcybiskup Jakub Świnka w procesie jednoczenia ziem polskich.
4.Pierwsze próby jednoczenia ziem polskich.
5. Analiza mapy historycznej na str. 186 pod katem etapów jednoczenia ziem pol. przez Władysława Łokietka.
6. Omówienie znaczenia koronacji królewskiej Władysława Łokietka. Na następną lekcje – przygotowanie informacji dotyczących powstania Zakonu Krzyżackiego

Zadania domowe z historii dla poszczególnych klas (11.05-15.05.2020 r.)

5B

Przeczytaj temat nr 33 „Odbudowa Królestwa Polskiego” i odpowiedz na pytania:

 1. Omów rolę arcybiskupa Jakuba Świnki w procesie jednoczenia ziem polskich.
 2. Wymień koronowanych władców Polski do czasów Władysława Łokietka.

Zadania domowe proszę przesyłać na adres: historia-psp5@wp.pl

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 11 V) MUZYKA Temat: Folklor naszych sąsiadów.
Proszę zapoznać się z tekstem str.111,112,114,115,116 następnie zapisać w zeszycie przedmiotowym (w kratkę) taniec charakterystyczny dla każdego z wymienionych w tekście krajów. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) . Zdjęcia proszę wysłać na priv messenger . PLASTYKA Temat: Kompozycja. Proszę przeczytać tekst w podręczniku str. 44-45 następnie w zeszycie przedmiotowym napisać znaczenie pojęcia „kompozycja”. Jest to pierwsza część zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć. TECHNIKA Temat: rysunek techniczny. Proszę przeczytać tekst na str,48 następnie w zeszycie wykonać ćw.3 ze str.49 (bez rysunków). Jest to pierwsza część zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć.

Geografia klasa 5 a i b
Temat: . Wyżyna Lubelska – zagłębie rolnicze.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 88-92 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci poznać i zrozumieć temat.
https://www.youtube.com/watch?v=KpjgGPP9HMw
https://www.youtube.com/watch?v=TNNev3PwnU0
https://www.youtube.com/watch?v=e_MzRq7eYxY
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 92 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 43-44 )
3. Dla chętnych : Opisz walory przyrodnicze i krajobrazowe Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Czas wykonania do 18 maja.
4. Po lekcji uczeń potrafi ( wymagania podstawowe) :
• określić położenie Wyżyny Lubelskiej;
• wymienić produkty rolne charakterystyczne dla regionu;
• wskazać cechy charakterystyczne krajobrazu Wyżyny Lubelskiej.
• omówić znaczenie warunków naturalnych dla rozwoju rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej;
• omówić rolnicze, przemysłowe i społeczne znaczenie Wyżyny Lubelskiej.

Biologia klasa 5a i b
Temat: Paprociowe, widłakowe i skrzypowe.
Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 107-111 ).
1. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DzRxMlvyF
https://epodreczniki.pl/b/skrzypy-i-paprocie—rosliny-wilgotnych-srodowisk/P8xE5xQjE
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przerysuj – rysunki ze strony 108. Przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ str.111
Zadanie dla chętnych:
B. Jeśli posiadasz w domu paproć, która już na spodniej stronie liści wytworzyła kupki zarodni, wklej do zeszytu fragment liścia tak, aby pokazać, jak wyglądają skupiska zarodni u paproci.
Wymagania podstawowe:
• wskazuje środowiska życia paprociowych, widłakowych i skrzypowych,
• opisuje znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie,
• rozpoznaje przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych na rysunkach, fotografiach i okazach naturalnych,
• podaje charakterystyczne cechy paprociowych, widłakowych i skrzypowych,
• wskazuje podobieństwa i różnice między paprociami, skrzypami i widłakami.

Język polski, klasa Vb.
Zagadnienie na 11-12.05.
Temat: Zwrócić uwagę na innych- dlaczego plakaty społeczne są potrzebne?
S.318-319.
Po zapisaniu tematu proszę wykonać notatkę wg ćw. 1i 2/318. Dodaj po notatce definicję „plakatu społecznego”. Zadania nie odsyłamy. Możecie obejrzeć też inne plakaty tutaj:
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=plakaty+społeczne&client=ms-android-motorola-rev2&fir=lcfM2BLSPUB3jM%253A%252CvqWF7HhTISRjPM%252C_%253Bvx7VU9o6VLXlwM%253A%252C5bSmuPoZ6UBRVM%252C_%253B9fryXdDlJRnzWM%253A%252C3WzMnACVmiOKRM%252C_%253BMp84xvUrp1lZKM%253A%252CtfiTFItV9UhZ8M%252C_%253Bso4IH-ePoZv9hM%253A%252Ccak1XrGkBd3xjM%252C_%253BHTYIYV8igvvJjM%253A%252CqHFHtDvNzgwbBM%252C_%253B7qn-vEc9PHlqUM%253A%252CeDNl7F3MZNAlwM%252C_%253Bjsp6lNwyXBl1dM%253A%252CvNg1aIn_yezIoM%252C_%253BL8_cCd983JHxKM%253A%252C9w4_-IcrzZ2DQM%252C_%253Bequ6paXPwLCkcM%253A%252ChKfyI19hQg9q6M%252C_%253B_hTK-M6ov-5EqM%253A%252CtEpPEIw5L6ZZxM%252C_%253BarKNEz3W6acy0M%253A%252C83svjKFRHvliXM%252C_%257Ckampania%2520spo%25C5%2582eczna%253Bkampanie%2520spo%25C5%2582eczne%253Bstare%2520plakaty%253Bszko%25C5%2582a%2520plakatu%253Bsetek%2520tysi%25C4%2599cy%253Bspreadshirt%253Bpwsz%253B%25C5%25BCryj%253Bjedz%2520ostroznie%253Bposter&usg=AI4_-kQnWpQZpm4Lgrn-hbD2wdkTH74nRA&sa=X&ved=2ahUKEwiv_f6tyqvpAhUEYsAKHckgDNYQ7Al6BAgFEC4&biw=360&bih=592&dpr=2#imgrc=equ6paXPwLCkcM.
Powodzenia 😄

Język polski klasa 5a

Temat: Rozmawiamy o samotności.

podr. s.28.

 1. Przeczytajcie tekst „Juniper Berry”.
 2. Zad.1., s.284- ustnie.
 3. Zad.2., do zeszytu.
 4. Zad. 4. ustnie.
  5.Zadanie domowe- zad.5., s. 284- list na środę.

Pamiętajcie o wszystkich elementach listu. Zdjęcia zadania odeślijcie na mess.
Miłej pracy:)

Informatyka 5ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://studio.code.org/s/course2/stage/13/puzzle/1
2. Wykonujemy wszystkie zadania (od 1 do 15)
3. Zdjęcie ostatniego etapu wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Wdż klasa 5b temat dla grupy dziewcząt : Dojrzewam- skok rozwojowy.

Religia zadania na ten tydzień: klasy 1 katecheza 46, klasa 2 katecheza 45, kasa 4 katecheza 40, klasy 5 katecheza 43, klasy 6 katecheza 44, klasy 7 katecheza 44. Szczegóły online.

TYDZIEŃ 8 (04-10.05.2020)

Klasa 5a Temat : Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Na zadanie domowe w ćwiczeniach : ćw 1, 2, 4 str 88 ćw 6, 10 str 89 Ćw 11 str 90. Termin wykonania wtorek, będę sprawdzać na lekcji. Klasa 4a Temat : Działania na ułamkach zwykłych – powtórzenie. Na zadanie domowe, dokończyć test z książki str 179, przeczytać z książki temat, Ułamki o mianowmikach 10, 100, str 182 – 183. Termin wykonania wtorek.

Język polski klasa 5a

Temat: Komu i dlaczego udało się sprowadzić nieszczęścia i śmierć na ludzi?

s. 274

 1. Zadanie wstępne
 2. Przeczytajcie tekst „Puszka Pandory”
 3. Zad.1., s.276- zapiszcie tylko zdania prawdziwe.
 4. Zad. 5.
  Powodzenia!

Język polski, klasa VB. Zagadnienia na 6-8.05. Proszę do ćwiczeń związanych z tekstem „Katarynka” dopisać definicję noweli ze strony 315. Tak zamykamy omówienie tego tekstu. Następnie zapisujemy nowy temat:

Kiedy spotkam poszkodowanego…- „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”. S.316.

Zad. 1 i 2(316-317) proszę zapisać w zeszycie, natomiast w Zeszycie Ćwiczeń proszę wykonać zad. 2ab/114-115. Omówimy ten temat podczas zajęć online w piątek. Będzie to zadanie obowiązkowe(2ab) do odesłania na maila do piątku, godz.14. Powodzenia

Zadania dla klasy piątej, angielski (grupa rozszerzona)
Jutro się połączymy i będziemy powtarzać do testu. W tym celu proszę na jutrzejsze zajęcia wykonać zadania w ćwiczeniach cała strona 48. Będziemy je omawiać na lekcji. Na platformie zostały przydzielone zadania z czytania i słuchania, które należy wykonać do piątku do godziny 13.00.

Historia klasa 5a. Proszę wykonać z historii z działu ,,Polska pierwszych Piastów” ( bez tematu ,, Panowanie Bolesława Krzywoustego”) krzyżówkę , która będzie zawierać 10 pytań z tego działu. Termin realizacji do 10 maja.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 45, klasa 2 katecheza 44, klasa 4 katecheza 39, klasy 5 katecheza 42, klasy 6 katecheza 43, klasy 7 katecheza 43. Szczegóły online

Geografia klasa 5 a i b
Temat: . Krajobraz miejsko–przemysłowy Wyżyny Śląskiej
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 84-87 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/wyzyna-slaska—krajobraz-przemyslowy/DuGvDiqsC
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 87 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 41-42 )
3. Dla chętnych : Opisz walory przyrodnicze i krajobrazowe jedynej w Polsce pustyni- Pustyni Błędowskiej.
Czas wykonania do 11 maja.
4. Po lekcji uczeń potrafi ( wymagania podstawowe) :
•wymienić cechy miast przemysłowych;
•podać nazwy kilku miast wchodzących w skład konurbacji Górnego Śląska i wskazać je na mapie.
•wskazać główne surowce mineralne wydobywane w rejonie Górnego Śląska;
•nazwać cechy środowiska miast przemysłowych;
•omówić przyczyny rozwoju konurbacji Górnego Śląska;
•wskazać przyczyny i skutki koncentracji przemysłu na Górnym Śląsku.

J. angielski, klasy 5a/b, grupa podstawowa

W tym tygodniu poznamy zwroty, które pomogą nam w napisaniu pocztówki/kartki, np. z wakacji. Zapisz w zeszycie lesson oraz subject: Writing a postcard.

Zadanie 1. Przetłumacz:
We’re having a lovely time in… –
Lots of Love –
There are lots of… –
Yesterday we went to… –
Dear… –
See you soon! –
Hi…! –
We’re staying in…-
Letter –
Postcard –
(słowniczek do zadania znajdziecie na stronie 103 w podręczniku)

Zadanie 2. Wypisz które z powyższych zwrotów użyjemy:
a) do rozpoczęcia pocztówki:
b) w głównej części naszej pocztówki:
c) na zakończenie:

Zadanie wysyłamy do piątku (do 14:00)

Angielski, grupa rozszerzona

Biologia klasa 5 a i b
Temat: Budowa i różnorodność mchów.
Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 102-106 ).
1. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
2. https://epodreczniki.pl/b/mchy—male-niesamowite-rosliny/PlweeR6k3
3. https://epodreczniki.pl/a/mchy/DXlTL9ogP
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przerysuj z podręcznika budowę mchu płonnika i torfowca – opisz rysunki, tak jak w podręczniku.
B. Zadanie 3 – podręcznik str. 106. Czas wykonania do 11 maja.
Zadanie dla chętnych:
C. Przy okazji wizyty w lesie zbierz kilka łodyżek gatunków mchów, które udało Ci się spotkać, postaraj się je zasuszyć. Wysuszone wklej do zeszytu lub na białej kartce. Czas wykonania do 18 maja.
Wymagania podstawowe:
• określa środowiska życia mchów
• odróżnia mchy od innych roślin na rysunkach, fotografiach i okazach naturalnych
• przeprowadza doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody, zgodnie z podaną instrukcją
• przedstawia znaczenie mchów w przyrodzie i życiu człowieka
Wymagania ponadpodstawowe:
• wymienia charakterystyczne cechy mchów pozwalające na ich identyfikację wśród nieznanych organizmów
• przedstawia cechy budowy zewnętrznej płonnika
• wyjaśnia, dlaczego torfowiec może gromadzić duże ilości wody.

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 4 V)
MUZYKA Proszę wypełnić kartę pracy „Młodość Fryderyka Chopina” . Jeśli nie macie możliwości wydrukowania karty pracy proszę przepisać ją do zeszytu przedmiotowego (nie do nutowego) Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) . Zdjęcia proszę wysłać 18 maja (poniedziałek) do godz. 14
PLASTYKA Proszę zapoznać się z tekstem w podręczniku str. 42,43. Przeczytać i przeanalizować.
TECHNIKA Temat: Kompozyty. Na podstawie tekstu w podręczniku str. 42 proszę w zeszycie przedmiotowym napisać w zeszycie przedmiotowym znaczenie terminu- materiały kompozytowe. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) . Proszę również zapoznać się z infografiką str. 43.

Karta pracy
Lekcja 20. Młodość Fryderyka Chopina

1. Wyjaśnij, w jaki sposób Fryderyk Chopin poznał muzykę ludową.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Podaj nazwy szkół, do których uczęszczał Chopin.
_________________________________________________________________________

3. Podkreśl nazwy polskich tańców narodowych, do których nawiązują mazurki skomponowane przez Chopina.

4. Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu każdego zdania.

• W Szkole Głównej Muzyki Chopin studiował
□grę na fortepianie.
□grę na organach.
□kompozycję i teorię muzyki.
• „Kuryer Szafarski” to
□czasopismo poświęcone twórczości Chopina.
□tytuł nadawany przez Chopina listom do rodziny.
□tygodnik ilustrowany rysunkami Chopina.
• Chopin wyjechał z Polski
□1 marca 1810 roku.
□17 października 1849 roku.
□2 listopada 1830 roku.
• Opinia profesora Elsnera o Chopinie brzmiała:
□„Szczególna zdatność – geniusz muzyczny”.
□„Uczeń ten będzie wirtuozem fortepianu”.
□„Wyjątkowo zdolny student”.

5. Ułóż z podanych liter nazwy miejscowości, w których młody Chopin spędzał wakacje.


_________________

_________________

Język polski, klasa Vb.
Zagadnienie na 4-5 maja.
Przeczytajcie „Katarynkę” Bolesława Prusa, s. 303-314.
W zeszycie przedmiotowym wykonujemy ✒zad.1/314.
Zadanie dodatkowe do odesłania na maila-✒️ 2abc/314. Powodzenia.

Informatyka 5ab: Dzisiaj zadanie w programie Scratch.
Zadanie jest trochę trudniejsze dlatego uważnie przeczytajcie instrukcję:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-kl-4-2/
2. Znajdujemy punkt 19: Z duszkiem za pan brat. Zaczynamy programować w Scratchu
3. Wykonamy zadanie 1. Czytamy zadanie (nie zamykamy okna).
4. W nowym oknie otwieramy stronę Scratcha: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
5. Zamykamy samouczek (ewentualnie ustawiamy język polski – „Globusik” u góry po lewej stronie) i przystępujemy do realizacji zadania.
6. Po wykonaniu i przetestowaniu działania programu, zapisujemy go z menu plik/Zapisz na swoim komputerze (najlepiej na pulpicie).
7. Plik wysyłamy jako załącznik na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

WdŻ klasa 5b – chłopcy : Temat: Moje ciało- traktuję siebie z szacunkiem.

Dzień dobry przesyłam zadanie z wf na ten tydzień. Mam nadzieję że wszyscy będą przygotowani. W razie problemów z plikiem, albo pytań proszę kontaktować się indywidualnie.

TYDZIEŃ 7 (27.04-03.05.2020)

Historia – klasa 5a, temat: Społeczeństwo Polski pierwszych Piastów. Proszę przeczytać opracowanie tematu w podręczniku strona 168-171. Następnie wykonać poniższą kartę pracy i przesłać uzupełnioną do do 7 maja.

Matematyka kl. 5b: Temat: Odejmowanie liczb całkowitych.
1. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=zKhHpYXDbUA i https://www.youtube.com/watch?v=6nVkMOelKDw.
2. Robimy ćwiczenia 1,2,3: https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-liczb-calkowitych/DjhjZJJyi. Ćwiczenie 4 i 5 do zeszytu.
3. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do czwartku.
4. Jeśli komuś strona się nie ładuje robi nasze ćwiczenia 4, 5 i 6 str. 110.
5. Wykonujemy i wysyłamy test powtórzeniowy: https://forms.gle/6MmWE8c3mtqtTuhd9

Angielski, grupa p. Bizoń.

Język polski – klasa 5a

Temat: Sąd nad Syzyfem.

Podr.s. 268.- przeczytajcie tekst.

 1. Zad.1., s.270. do zeszytu
 2. zad.3., s.270. do zeszytu
 3. zad.4., s.270. do zeszytu- zastanówcie się, co wpisać w luki w tekście.
 4. zad. 6., s.271.
  Powodzenia!

Język polski, zagadnienia dla klasy Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb na środę i czwartek 29-30.04.
Proszę opracować :
Świat przedstawiony lektury wg wzoru:
1) Czas akcji-……….
2) Miejsce akcji-…….
3) Bohaterowie-……….
4) Wydarzenia-……….
5) Narracja-…………..
Klasa Vb- „Wyspa skarbów”- R.L.Stevenson.
Klasa VIa i VIb- „Robinson Crusoe”- Daniel Defoe.
Klasa VIIa i VIIb- ” Latarnik”- Henryk Sienkiewicz.
Dostęp do lektur na
wolnelektury.pl.
Opracowanie w formie skanu, zdjęcia, pliku tekstowego (Wasz wybór) proszę odesłać do czwartku do godziny 14 na maila.
Powodzenia

J. angielski, grupa podstawowa.

Rzeczownik, czasownik, czy przymiotnik?

Polecenie:
klikacie w link^^ do bloga, który dla Was przygotowałem i zapoznajecie się z informacjami o tym, jak rozróżniać części mowy w j. angielskim. Następnie przepisujecie podane przykłady do zeszytu, rozwiązujecie zadanie i odsyłacie do mnie (do poniedziałku 04.05)

Geografia klasa 5 a i b
Temat: Wybrzeże Słowińskie.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 78-83 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://epodreczniki.pl/a/pobrzeza/Dqbx3N0s5
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 83 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 38-40 )
4. Dla chętnych – wymień walory przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego, skorzystaj ze strony internetowej parku : Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi ( wymagania podstawowe) :
• wskazać i omówić położenie krain geograficznych na mapie;
• nazwać główne elementy środowiska geograficznego występujące w danym regionie;
• nazwać grupy etniczne występujące w danym regionie;
• wymienić cechy charakterystyczne środowiska geograficznego występujące w krajobrazie regionu;
• wymienić najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Biologia klasa 5a i b
Temat: Grzyby –różnorodność, budowa, czynności życiowe .Grzyby –środowisko życia, i znaczenie.
Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 92-101 ).
1. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
2. https://epodreczniki.pl/a/grzyby/D1Dyso9RP
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
Możesz oglądnąć filmiki o grzyby na youtube.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 97 i 101 ).
B. Na białej kartce papieru-połóż odcięty od trzonka kapelusz dojrzałej pieczarki, blaszkami do dołu ( musi mieć już brązowe blaszki), przykryj talerzykiem i pozostaw na 3-4 dni. Po tym czasie podnieś talerzyk, tak aby nie przesunąć pieczarki, następnie podnieś delikatnie pieczarkę i zaobserwuj, co wysypało się z pieczarki ?
Jeśli masz lupę, możesz jej użyć. Co wysypało się z pieczarki ?- PODPISZ OBOK
Zdjęcie wykonanego doświadczenia prześlij do oceny.
DLA CHĘTNYCH:
Rozpuść w kubku letniej wodzy 1 łyżeczkę drożdży, dodaj pół łyżeczki cukru, wymieszaj i powstały roztwór wlej do malej butelki, np. po wodzie mineralnej. Nałóż na butelkę balonik, tak aby szczelnie przylegał do szyjki butelki postaw na ok. 1 godzinę ( dla bezpieczeństwa najlepiej do zlewozmywaka).
Obserwuj, co będzie się działo. Zdjęcie doświadczenia prześlij do oceny.
Odpowiedz, co zaszło w roztworze i jaki gaz zebrał się w butelce.
Czas wykonania do 4 maja 2020 r.
Prace zostaną ocenione, a najładniejsze zamieszczone na stronie szkoły.
Po lekcji uczeń:
• przedstawia różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe)
• wyjaśnia, dlaczego porosty określamy jako organizmy symbiotyczne
• przedstawia środowiska życia grzybów, w tym grzybów porostowych
• przedstawia, podając przykłady, pozytywne i negatywne znaczenie grzybów dla człowieka
• wskazuje cechy odróżniające grzyby od organizmów innych królestw
• wykazuje różnorodność budowy grzybów na wybranych przykładach
• opisuje wybrane czynności życiowe grzybów (odżywianie się, oddychanie i rozmnażanie się)
• wskazuje cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do grzybów
• przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie
• wyjaśnia, w jaki sposób można wykorzystać grzyby porostowe do oceny jakości powietrza.

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 27 IV)
MUZYKA Przepisać ołówkiem do zeszytu w pięciolinie nuty, pod nimi słowa piosenki „Krakowiaczek jeden” Oraz osobno słowa 3 i 4 zwrotki str. 110. Zdjęcia proszę wysłać 5 maja do godz. 14
PLASTYKA Proszę wyjaśnić w zeszycie przedmiotowym znaczenie pojęć: kształt, forma, bryła. Temat: Kształt, forma, bryła w sztuce. Jest to praca na zaliczenie. Proszę nie wysyłać zdjęć, zadanie sprawdzę podczas spotkania na czacie.
TECHNIKA Kontynuacja: Inspirując się propozycją ze str. 40 w podręczniku proszę wykonać wg. własnego pomysłu Eko- zabawkę ze zużytych opakowań plastikowych. Zdjęcia proszę wysłać 5 maja do godz. 14

Klasa 5a Temat : Dzielenie ułamków dziesietnych. Proszę przeanalizować temat i przykłady z książki str 167, spróbować zrobić zad 1 a str 167. Na lekcji będziemy kontynuować temat. Lekcja odbędzie się jutro o godzinie 11. 40

Język polski, klasa Vb. Zadania na poniedziałek i wtorek.
Temat: Okolicznik i dopełnienie, czyli określenia czasownika w zdaniu.
Plan pracy:
1) Zapoznanie się z ankietą. S. 291
2) Uzupełnienie tabeli, 2a/292 w zeszycie przedmiotowym.
3) Wskazywanie okoliczników i dopełnień. 3/292. W zeszycie przedmiotowym.
4) Ćwiczenia utrwalające. ✒️Zeszyt Ćwiczeń, s.110-113.
Proszę wykonać co najmniej cztery zadania.
W razie trudności proszę pytać na grupie. Powodzenia.
Połączenie on-line jutro o 11.45.

Język polski klasa 5a: lekcja on- line Temat: Wykres zdania pojedynczego.

Informatyka 5a,b: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy rozwiązywać krzyżówkę:
1. Pobieramy plik graficzny „Krzyżówka” dołączony poniżej.
2. Otwieramy ten plik w programie Paint.
3. Rozwiązujemy krzyżówkę
4. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

Wdż klasa 5b – grupa dziewcząt: Moję ciało- traktuję siebie z szacunkiem- proszę obejrzeć slajdy , przeczytać opowiadanie w załączniku i zrobić kartę pacy- test dla siebie.

Matematyka kl. 5b: Temat: Dodawanie liczb całkowitych.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64.
2. Robimy ćwiczenia 1,2,3,4: https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-calkowitych/DVANtw6Be.
3. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
4. Jeśli komuś strona się nie ładuje robi nasze ćwiczenia str. 107.
5. Jeśli ktoś zrobi dobrze ćwiczenia z punktu 2 i 4 – piątka.

Dzień dobry, przesyłamy zadania z wf na ten tydzień. Po dwóch cięższych tygodniach trochę zabawy bardzo dobrze wam zrobi. Zachęcamy do ćwiczeń i zabaw z kategorii sportowej. Osoby które nie oddały zadań w poprzednich tygodniach mogą poprawić jedynki i przesłać je w tym. Miłej zabawy dla sumiennych i wzięcia się do pracy dla tych którzy mają zaległości.

TYDZIEŃ 6 (20.04-26.04.2020)

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 5a. Temat : Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Na lekcji zrobiono ćwiczenia 4, 5 str 84. Na zadanie domowe z książki zad 2 i 4 str 165. Klasa 4a Temat :Ułamki niewłaściwe. W zeszytach zrobić notatkę, co to są ułamki niewłaściwe i ułamki właściwe. Zrobić ćw A-F w książce str 166-168. Na zadanie domowe w ćwiczeniach, ćwiczenia ze str 66-67. Zadania proszę przesłać do wtorku.

Język polski – klasa 5a

Temat: O grupie podmiotu i orzeczenia.

podręcznik, s. 255.

 1. Zad.1.
 2. Zapiszcie w 📗

związek główny= podmiot + orzeczenie
grupa podmiotu= podmiot+ określenia
grupa orzeczenia= orzeczenie + określenia

 1. Zad.2.
 2. Zad. 3.
 3. Zad. domowe- zad. 4., s. 256.

Historia klasa 5a Temat lekcji: Upadek państwa polskiego (proszę zapisać w zeszycie).

 1. Upadek państwa polskiego

a. rządy Mieszka II (1025-1034)

– koronacja królewska Mieszka II w 1025 r.

– Mieszko II starał się kontynuować politykę Bolesława Chrobrego – wspólny najazd Niemiec (Konrad II) i Rusi (Jarosław Mądry) oraz Czech na Polskę

– Polska utraciła Grody Czerwińskie, Morawy oraz Milsko i Łużyce
b przejęcie władzy w Polsce przez brata Mieszka II – Bezpryma

– Bezprym zrezygnował z korony królewskiej i odesłał insygnia królewskie do Niemiec

– Mieszko II musiał uciekać z kraju

c. powrót Mieszka II do kraju po śmierci Bezpryma (1032 r.)

– Mieszko II otrzymał wsparcie Niemiec i Rusi

– Mieszko II musiał zrezygnować z tytułu królewskiego
Panowanie Kazimierza I Odnowiciela (1040-1058)

a. Kazimierz odzyskał władzę w Polsce dzięki wsparciu cesarza niemieckiego (ok. 1040 r.)

b. odbudowa państwa przez Kazimierza Odnowiciela

– przeniósł swoją główną siedzibę do Krakowa

– odzyskał Mazowsze i Śląsk

– odbudował sieć grodów oraz rozpoczął odbudowę kościołów

– założył klasztory benedyktyńskie w Tyńcu pod Krakowem i w Mogile pod Gnieznem

– drużynę książęcą zastąpił rycerstwem służącym w zamian za ziemię

Język polski, klasa Vb.
Zagadnienia na 22-24.04.
Temat: Świat wirtualny a rzeczywistość. S. 287-288.
Temat: Tekst literacki a tekst informacyjny. S. 289.
W zeszycie przedmiotowym 1/290, 4b/290 i definicja ze strony 290.
W zeszycie ćwiczeń 1,2,3/108-109.
Na dodatkową ocenę można wysłać stronę 109.
Połączenie w piątek wg planu. Powodzenia.

Matematyka kl. 5b: Moi drodzy, dzisiaj nowy, ciekawy dział.
Temat: Liczby ujemne.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=o1Tir9OVLqA.
2. Robimy ćwiczenia 1,2,3,4: https://epodreczniki.pl/a/liczby-ujemne-w-zyciu-codziennym/DG1xCjrua.
3. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
4. Jeśli komuś strona się nie ładuje robi nasze ćwiczenia str. 105.

Historia, 5B

Przeczytaj temat nr 31 / str. 178 ,,Rozbicie dzielnicowe ‘’ następnie udziel pisemnej odpowiedzi na poniższe pytania i obowiązkowo prześlij na adres: historia–psp5@wp.pl podając imię, nazwisko i klasę.

W nawiązaniu do nowego tematu odpowiedz:

 1. W jakim celu Bolesław Krzywousty ustanowił testament w 1138r.?
 2. Podaj definicję monarchii patrymonialnej.
 3. Wymień postanowienia testamentu Bolesława Krzywoustego.

Pytania do tematu nr 31:

 1. Przeanalizuj mapkę na stronie 168 i udziel odpowiedzi na dwa pytania obok mapki.
 2. Dlaczego Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski?
 3. Wymień skutki najazdów mongolskich na ziemie polskie w XIII wieku.

Przypominam wszystkim o obowiązku wywiązania się z poprzednich zadań. Wszystkie zadania podlegają ocenianiu, ich brak również.

Historia, 5B

Przedstaw historię Zakonu Krzyżackiego do czasu sprowadzenia ich do Polski w 1226r.

Zadanie na dodatkową ocenę dla chętnych uczniów z klasy 5B, 6A, 6B, 7A, 7B oraz 8A.

W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, proponuję przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej (max. 10 slajdów).

UWAGA: Wykonane zadania proszę przesłać w pliku word. Pracę proszę wysyłać na adres mailowy: historia-psp5@wp.pl, który jest przeznaczony tylko do kontaktu z uczniami.

Geografia klasa 5 a i b
Temat: Pojezierze Mazurskie.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 73-77 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/pojezierza/DUxdko2eI
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
Możesz oglądnąć filmiki o Pojezierzu Mazurskim na youtube.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 77 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 35-37 )
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi ( wymagania podstawowe) :
• wskazać i omówić położenie krain geograficznych na mapie;
• nazwać główne elementy środowiska geograficznego występujące w danym regionie;
• nazwać grupy etniczne występujące w danym regionie;
• wymienić cechy charakterystyczne środowiska geograficznego występujące w krajobrazie regionu;
• wymienić najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

TEST – online: Temat: Tatry, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Nizina Mazowiecka.
Otwórz link: TERMIN do piątku 24.04.2020r.
https://forms.gle/dzo6L5UvSo6g7cCC6
Wypełnij wymagane pola:
Imię nazwisko
Klasa
Wybierz przy każdym pytaniu -jedną prawidłową odpowiedź
Klikamy wyślij i ja odbieram Wasze testy. Oceniam i indywidualnie podaję oceny.

J. angielski, grupa p. Bizoń.

Biologia klasa 5a i b
Temat: . Protisty – charakterystyka, czynności życiowe. Przegląd protistów. Protisty chorobotwórcze.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 80-91 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/protisty/DdfnQBe8D
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
Możesz oglądnąć filmiki o protistach na youtube.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 84 i 91 ).
B. Narysuj na białej kartce A4- dowolną techniką, możesz użyć plasteliny, wycinanek itp.
Euglenę zieloną lub pantofelka – ponieważ jest to rysunek biologiczny, podpisz części budowy.
Prace zostaną ocenione, a najładniejsze zamieszczone na stronie szkoły.
Po lekcji uczeń:
• określa środowisko i tryb życia protistów, podając przykłady organizmów
• wymienia cechy umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do protistów roślinnych oraz protistów zwierzęcych
• odróżnia protisty jedno- od wielokomórkowych
• zakłada hodowlę protistów zgodnie z podaną instrukcją
• przedstawia czynności życiowe pantofelka
• podaje cechy plechowców
• wskazuje elementy budowy protista wielokomórkowego na przykładzie morszczynu
• przedstawia zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez protisty (toksoplazmoza, malaria)

TEST – online: Temat: Podsumowanie działu: Czynności życiowe i systematyka organizmów. Wirusy. Bakterie.
Otwórz link: TERMIN do piątku 24.04.2020r.
https://forms.gle/JGuo1FpoHQcnvNmB9
Wypełnij wymagane pola:
Imię nazwisko
Klasa
Wybierz przy każdym pytaniu -jedną prawidłową odpowiedź
Klikamy wyślij i ja odbieram Wasze testy. Oceniam i indywidualnie podaję oceny.

MUZYKA
Temat „ Młodość Fryderyka Chopina” Na podstawie tekstu z podręcznika od str. 98 do 103 sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Jest to praca na zaliczenie (podczas spotkania na czacie)
PLASTYKA
„Koty na dachu nocą”- 2 etap projektu. Pokolorować narysowane elementy jasnymi barwami i otoczyć białym konturem (np. kredka, korektor w pisaku). Ukończone prace proszę wysyłać 28 IV do godz.14.
Przesyłam linki do inspiracji. https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/koty-na-dachu-nocy-miasto-111382531.jpg&imgrefurl=https://pl.dreamstime.com/koty-na-dachu-nocy-miasto-image111382531&docid=M2rdU2ETPOqywM&tbnid=aI-h1se-TNVDMM:&vet=1&w=1300&h=1011&hl=pl-PL&source=sh/x/im
TECHNIKA
Praca na 2 tygodnie: Inspirując się propozycją ze str. 40 w podręczniku proszę wykonać wg. własnego pomysłu Eko- zabawkę ze zużytych opakowań plastikowych. Zdjęcia proszę wysyłać 5 V do godz. 14

Język polski, klasa 5a.

Temat: Jak zbudować Kupścia? Instrukcja.

1. Przeczytajcie tekst- podr. s. 244.
2. Zad 1., s.249
3. Zapiszcie w zeszycie def.instrukcji ( krótko)- s.249.
4. Zad.domowe- ćwiczenia s. 98-99. Zad.1.i 2. – proszę zdjęcie zadania drugiego odesłać do jutra, do 15:00.

Klasa 5a
Temat : Mnożenie ułamków dziesiętnych – rozwiązywanie zadań.
Kontynuacja tematu, do zrobienia na piątek : zad 7 str 163 , przygotowanie się do kartkówki z obliczeń pisemnych.
Do opracowania samodzielnego temat : Dzielenie ułamków dziesietnych przez liczby naturalne.
Proszę przeanalizować przykłady ze str 164 i 165, książka. W razie pytań proszę o kontakt.

Język polski, klasa Vb.
Temat: Komu i dlaczego- według starożytnych Greków- udało się sprowadzić nieszczęścia i śmierć na ludzi? S. 274-276. W zeszycie przedmiotowym 1,3,5/276.
6/276 obowiązkowo na mail do czwartku do godziny 10.
Temat: Jeśli zdarzenia ułożą się inaczej, niż zakładaliśmy…
S. 277-280.
W zeszycie przedmiotowym 2,4,5/280.
Wysyłamy tylko wskazane zadanie.

Informatyka 5a,b: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szukać informacji w Internecie.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Otwieramy test online.
Dla klasy 5a: https://forms.gle/MMCLWPgNYyMuiehq8.
Dla klasy 5b: https://forms.gle/XG9dVgymMw5rLUrs5.
2. Znajdujemy w wyszukiwarce odpowiedzi na poszczególne pytania.
3. Zaznaczamy w teście prawidłowe odpowiedzi
(musimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi) i klikamy „wyślij”
4. Test jest na ocenę. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

Klasy 5 katecheza 38, szczegóły online.

J. angielski, T. Karolczyk. Zadanie dla klasy 5a/b, grupa podstawowa.

Dzień dobry, w tym tygodniu zajmiemy się słownictwem, które pomoże nam w kupieniu np. biletu na pociąg / do kina / teatru, itp.

Zadanie: Zapisz w zeszycie lesson oraz subject: Buying a ticket – kupowanie biletu.

Przepisz do zeszytu oraz przetłumacz zwroty z zadania 2 na stronie 100 w podręczniku.

Na stronie 103 (również w podręczniku) znajdziecie słowniczek.

J. angielski, p. Bizoń. Zadania do wykonania dla klas piątych: w zeszycie, korzystając z tabeli w podręczniku str.69,71, zapisujemy odmianę czasownika to be w czasie przeszłym, twierdzenia, przeczenia i pytania ( tak jak tłumaczyłam na lekcji). Tego nie odsyłamy do mnie. Następnie wchodzimy na platformę oglądamy filmiki gramatyczne oraz wykonujemy przydzielone zadania. Zadania należy wykonać do środy 22 kwietnia do godziny 20.00.

Matematyka kl. 5b: Moi drodzy, dzisiaj podsumowanie wiadomości o polach figur.
Temat: Pola wielokątów – podsumowanie. Zrobimy to tak:
5. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0.
6. Wypełniamy ćwiczenia do tego tematu str 102.
7. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com.
8. Otwieramy test interaktywny: https://forms.gle/c4Gm9s3Go3WKL3YR6.
9. Zadania robimy w zeszycie na ocenę. Zaznaczamy odpowiedzi i klikamy „wyślij”. Termin do środy.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

TYDZIEŃ 5 (15-19.04.2020)

Język polski klasa 5a.
Temat: O tradycjach i zwyczajach…
1. Przeczytajcie fragmenty „Pana Tadeusza”- podr.s.241.-243.
Proszę o skupienie- jest to lektura obowiązkowa.
2. Opiszcie w kilku zdaniach, jakie obyczaje są ukazane w każdym z fragmentów tekstu.
3. Zad. 2., s. 244. – zad. dom. na (+).
Proszę wysłać zdj. na mess.do piątku do 15.00.
4. UWAGA! NA JUTRO!Wykonajcie zad.3., 4., 5., 6. z ćw. s. 96-97.
Jutro połączymy się ok. 9.00 i omówimy zadania z ćwiczeń.

KL 5
Kontynuacja zadań
MUZYKA
Opisać w zeszycie przedmiotowym instrumenty ludowe str. 108, 109
PLASTYKA
Narysować ołówkiem na czarne Lu granatowej kartce (z bloku, wycinanek lub pomalowanej) projekt pracy „Koty na dachu nocą”. Jest to pierwszy etap pracy. Przesyłam linki do inspiracjihttps://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/koty-na-dachu-nocy-miasto-111382531.jpg&imgrefurl=https://pl.dreamstime.com/koty-na-dachu-nocy-miasto-image111382531&docid=M2rdU2ETPOqywM&tbnid=aI-h1se-TNVDMM:&vet=1&w=1300&h=1011&hl=pl-PL&source=sh/x/im
TECHNIKA
Wykonać w zeszycie przedmiotowym ćw.4 ze str. 39
Powodzenia.

Drodzy uczniowie! Przesyłam wam temat lekcji z czwartku (z 16.04.2020r.) – ,, Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski. (zapisujemy w zeszycie). Proszę przeczytać wiadomości z podręcznika strona 158-161. Następnie obejrzeć ,,Legendę o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich”, plik ,,klasa V-Bolesław Chrobry” i kolejny plik ,,Polska Bolesława Chrobrego”. Filmy te pozwolą wam dokładniej przybliżyć i zrozumieć omawiany temat. Ostatnim zadaniem do wykonania będzie uzupełnienie karty Bolesław Chrobry i uzupełnienie w zeszycie zdań na podstawie zdobytych wiadomości i przesłanej mapy(plik). Termin realizacji : 23.04.2020r.

https://youtu.be/ToaRumKe_0A
https://youtu.be/DmRN46Ygn18

Dokończ lub uzupełnij zdania na podstawie wiadomości z książki i przesłanej w pliku mapy: Bolesław Chrobry powiększył granice swojego państwa o ziemie leżące (podaj ich nazwy) na: wschodzie – południu – zachodzie – Zajazd gnieźnieński miał miejsce w roku ……………………. . Do Gniezna przybył, aby pomodlić się u grobu św. Wojciecha cesarz ………………. Przywiózł zgodę papieża na utworzenie arcybiskupstwa w …………… oraz trzech biskupstw w ………………………… ,………..………….. i ……….. Bolesław Chrobry koronował się na króla w roku …………………..

Język polski, klasa Vb.
Temat: Sąd nad Syzyfem.
W zeszycie przedmiotowym proszę wykonać ćw.4/270-271, a także 6ab/271.
Temat: Przydawka, czyli określenie rzeczownika w zdaniu. S. 272-273
Definicję przydawki umieszczamy w zeszycie.
Ćw. 5/273 w zeszycie.
W Zeszycie Ćwiczeń 1i 2/105-106.
Zadanie dodatkowe dla chętnych- str. 107 na dodatkową ocenę na maila do piątku godz. 14.
W piątek zajęcia online. Do końca tygodnia odsyłamy zaległe prace.

J. angielski, T. Karolczyk.
Zadanie dla klasy 5a / 5b, grupa podstawowa.

Witam wszystkich uczniów po Świętach.

Zadanie na ten tydzień: Zapisz w zeszycie lesson oraz subject: Travel equipement – sprzęt podróżny.

Polecenie: Przepisz do zeszytu (i przetłumacz) słownictwo z podręcznika ze strony 97, zadanie 8. W nawiasie zapisz cyfrę odpowiadającą definicji,
np. camera – aparat (1)

Zrobione zadanie wysyłamy do piątku (do godziny 14:00) na messengera lub email: karolczykangielski@gmail.com
Nie zapomnijcie się podpisać!
Od poniedziałku zaczynamy czas Past Simple.

J. angielski, p. Bizoń, grupa rozszerzona.

Matematyka kl. 5b: Moi drodzy, dzisiaj ciąg dalszy materiału o polach figur.
Temat: Pole trapezu. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=wPSB85yF14E.
2. Oglądamy materiał oraz robimy ćwiczenia 1, 2, 3: https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s.
3. Wypełniamy ćwiczenia do tego tematu str 100 i 101.
4. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

Dzień dobry ćwiczenia z wf na ten krótki tydzień.

TYDZIEŃ 4 (06.04-12.04.2020)

Klasa V Biologia i Geografia
Biologia
Temat: Podsumowanie działu: Czynności życiowe i systematyka organizmów. Wirusy. Bakterie.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeanalizuj – Podsumowanie działu w podręczniku ( str. 73-75 )
3. Rozwiąż pytania – Sprawdź, co umiesz ( podręcznik str. 76-78 ) – odpowiedzi odeślijcie do sprawdzenia.
4. Zadnie dla chętnych. Rozwiąż sprawdzian zamieszczony w dołączonym pliku, uzupełniony odeślij jako załącznik ( jeśli potrafisz to wykonać, wypełniasz w edytorze tekstu Word, jeśli nie przesyłasz skan )
Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, linki podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/fotosynteza/D1Dapbvgs
https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/Di5lUQyyJ
https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/Di5lUQyyJ

Geografia
Temat: Nizina Mazowiecka.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku ( str. 67-72 )
3. W formie notatki – przepisz pod tematem z książki punkty – ZAPAMIĘTAJ ( str.72 )
4. Wykonaj zadania do tego działu w zeszycie ćwiczeń od zad. 1 do 4 ( str. 32-33)
wykonane proszę przesłać do mnie )
Dużą pomocą będą materiały zamieszczone na stronach internetowych:
https://www.youtube.com/watch?v=DSAXxhGd3x8
https://www.youtube.com/watch?v=bTy5qI3scgg
https://www.youtube.com/watch?v=uCVqF99bEVc

ZADANIA KL 5 (poniedziałek 6 IV)
MUZYKA
Opisać w zeszycie przedmiotowym instrumenty ludowe str. 108, 109
PLASTYKA
Narysować ołówkiem na czarne Lu granatowej kartce (z bloku, wycinanek lub pomalowanej) projekt pracy „Koty na dachu nocą”. Jest to pierwszy etap pracy. Przesyłam linki do inspiracji. Nie kopiujcie, proszę o samodzielne prace. Dziecięca twórczość jest taka wdzięczna.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/koty-na-dachu-nocy-miasto-111382531.jpg&imgrefurl=https://pl.dreamstime.com/koty-na-dachu-nocy-miasto-image111382531&docid=M2rdU2ETPOqywM&tbnid=aI-h1se-TNVDMM:&vet=1&w=1300&h=1011&hl=pl-PL&source=sh/x/im
TECHNIKA
Wykonać w zeszycie przedmiotowym ćw.4 ze str. 39
Pracujcie we własnym tempie, nie stresujcie się. Nie ma obowiązku wysyłania zdjęć. Jeśli nie zrobicie wszystkiego w danym tygodniu dokończycie w następnym. Oceny będą wystawiane podczas spotkań na czacie. Powodzenia.

Język polski, klasa Vb. W tym krótkim tygodniu dwa zagadnienia.
Wykres zdania pojedynczego, podręcznik, s. 259-262. W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zad. 3/261, a w Zeszycie Ćwiczeń 1,2 i 3/101. Chętni na mail 5/102 do środy. Ponadto przeczytajcie tekst J. Parandowskiego, „Syzyf”, podręcznik, s. 268-269 i w zeszycie przedmiotowym wykonajcie zad. 3/270. Do mitu wrócimy po przerwie świątecznej. W razie trudności proszę pytać na grupie.

Klasa 5a -zadania z historii

Klasa 5a – język polski
Temat: Poznajemy związki wyrazowe.
1. podr. s. 238- przeczytajcie
2. Zad.1.
3. Zad.2.
4. Przeczytajcie inf. z tabeli ze s.239-240. Do zeszytu

Definicje:

związek wyrazów= wyraz nadrzędny( stawiamy do niego pytanie)+ wyraz podrzędny( odpowiada na pytanie)

zwiazek główny= orzeczenie+ podmiot

szereg wyrazów= ciąg wyrazów współrzędnych

5. Zad. 4., s.240 pis.
6. Zad. 5., s. 240.
7. Zad. 6., s.240.
8. Zad. domowe
– ćw. s. 94-95, zad. 1.i 2.- wysyłacie do mnie do środy na mess.
Powodzenia!

5a,b. Informatyka kl. 5 : Moi drodzy. Dzisiaj o bezpieczeństwie w internecie.
Zadania które należy wykonać do 17.04.2020r.
1. Zapoznajemy się z materiałem i słuchamy audiobooka : https://epodreczniki.pl/a/jak-bezpiecznie-zwiedzac-cyfrowy-swiat/DWXgwORfN
2. Piszemy edytorze tekstu odpowiedzi na pytania:
Jaki organ w Polsce zajmuje się ochroną danych osobowych i na podstawie jakich przepisów?
Po wysłuchaniu materiału, zastanów się, co możesz zmienić, aby wzrosło Twoje bezpieczeństwo w Internecie?
3. Fotkę lub po prostu tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
4. Wykonujemy interaktywne ćwiczenia 2 i 3.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Matematyka kl. 5b: Moi drodzy, dzisiaj ciąg dalszy materiału o polach figur.
Temat: Pole trójkąta. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=z5ilVTEu3EY.
2. Oglądamy materiał oraz analizujemy przykłady: https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-pol-i-obwodow-trojkatow/D1BpbrVxJ.
3. Wypełniamy ćwiczenia do tego tematu str 98 i 99.
4. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

J. angielski, grupa rozszerzona, p. Bizoń.
Zadania dla klas V. W celu utrwalenia wiadomości z tego rozdziału jak i rozdziału 3, Przydzieliłam zadania na platformie do wykonania do wtorku do godziny 15.00.

J. angielski, grupa podstawowa.
Przygotowałem dla Was zadanie dodatkowe (do poćwiczenia dla chętnych – nie trzeba odsyłać): https://quizlet.com/_8aeak0?x=1qqt&i=2qro4y

Powyżej znajdziecie fiszki ze słownictwem z ostatniej lekcji, które możecie ćwiczyć w wersji elektronicznej (na tablecie, laptopie, smartfonie, itd.).

Pod fiszkami znajduje się lista słówek, a obok niej głośnik – po kliknięciu usłyszycie jak wymawia się dane słowo.

Polecam również sprawdzić tryb „graj”, który znajduje się po lewej stronie.

Dzień dobry, w załączniku przesyłam zadanie do wykonania w tym tygodniu z wychowania fizycznego. Proszę podejść sumiennie do sprawy, ponieważ będzie z tego ocena. W pliku wszystko jest szczegółowo rozpisane. Będziemy łączyć się także ze sobą. Proszę żeby do tego czasu wszyscy zapoznali się z treścią pliku. Życzę dużo zdrowia

TYDZIEŃ 3 (30.03-05.04.2020)

Przekazuję zadanie z historii: 5B
1. Przeczytaj temat „Społeczeństwo Polski Pierwszych Piastów” i wykonaj ćwiczenia 1., 2., 3. str. 171
2. Przeczytaj lekcję powtórzeniową „Polska Pierwszych Piastów” i wykonaj zadanie 1., 2., 3. str. 176
UWAGA: Wykonane zadania proszę przesłać w pliku word, ponieważ przesyłane zdjęcia wykonanych ćwiczeń są nieczytelne. Pracę proszę wysyłać na adres mailowy: historia-psp5@wp.pl, który jest przeznaczony tylko do kontaktu z uczniami.

Klasa 5a język polski
Temat: Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte- ćwiczenia. Moi drodzy utrwalamy wiadomości. Proszę wykonać ćwiczenia ze str.91- 92.
Do piątku prześlijcie zdjęcia wykonanych ćwiczeń do nauczyciela na messenger. Proszę o kontakt indywidualny w przypadku trudności. Powodzenia!

Matematyka kl. 5b: Moi drodzy, dzisiaj ciąg dalszy materiału o polach figur.
Temat: Pole rombu. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=Ijm1lwqVSNo.
2. Wypełniamy nasze ćwiczenia str. 97. Nadobowiązkowo, dla tych co już to zrobili podręcznik str. 192 zad. 2 i 3 na dodatkowego plusa.
3. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Klasa 5a – historia
Temat ,, Kościół i kultura na zachodzie Europy” w podręczniku strony 134- 139 .W zeszycie proszę zróbcie polecenia 1,2 i wyjaśnijcie definicję: zakon, klasztor, teologia, bordiur, inicjał. Opisać również styl gotycki i romański z przesłanych zdjęć i strony w podręczniku 140- 141

Klasa V- BIOLOGIA
Temat: Bakterie i wirusy.
( Podręcznik 68-72)
1.Uważnie przeczytać temat.
2. Pod tematem przepisać zapamiętaj. ( s.72)
3. Wykonaj pisemnie zadanie:
Pozytywne i negatywne znaczenie bakterii.
https://www.youtube.com/watch?v=wWDLtN5G9VYhttps://www.youtube.com/watch?v=DdYpkmTwGW0

Kochani…Przesyłam nieobowiązkowy materiał powtórzeniowy z WDŻ

Klasa V – GEOGRAFIA
Temat: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
(podręcznik 60-66 )
1.Uważnie przeczytać temat.
2. Pod tematem przepisać zapamiętaj. ( s.66)
3. Wykonaj pisemnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (29-31)
https://epodreczniki.pl/a/cuda-natury—wyzyny/DBQ4MHsTf
https://www.youtube.com/watch?v=CQDx7yvI0IY

Język polski, klasa Vb. Zadania do piątku.

Podręcznik, str. 255-256, grupa podmiotu i orzeczenia. Do tego tematu wykonajcie ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń (99-100). Wykresy zdania pojedynczego w przyszłym tygodniu. Następnie czytamy tekst, s.263-264 i po zapoznaniu się wysyłamy zad.6/265 na mail nauczyciela do piątku do godziny 15. Zadań niewskazanych do wysłania proszę nie przekazywać. W piątek lekcja online wg planu. W razie trudności proszę pytać na grupie. Pozdrawiam

Język polski, klasa Vb. Zagadnienie gramatyczne, s.238- Współrzędne i podrzędne połączenia wyrazowe, s.238-240. Do tego tematu wykonujemy ćw. 1 i 2/94-95 z Zeszytu Ćwiczeń. Dodatkowo proszę przeczytać fragment lektury obowiązkowej „Pan Tadeusz”, s. 241-243. W zeszycie przedmiotowym wykonujemy ćw. 1ab/243 z podręcznika. Proszę wykonać zadania do środy. Na jutro planowana jest lekcja online. Pozdrawiam. W razie trudności proszę pisać na grupie.

5a język polski Temat: Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

1. Zad. 2., s. 227 podr.
– przepisz zdania w oddzielnych liniach do zeszytu,
– podkreśl dwiema liniami orzeczenia- czasowniki w formie osobowej, – zadaj pytania: kto? lub co? podkreślił podkreśl jedną linią podmioty- wykonawców czynności,

Zapisz w zeszycie def. : podmiot- kto? co?
– wykonawca czynności,

Zad. 3., s.228 – przepisz zdania do zeszytu każde w osobnej linijce,
-podkreśl 2 liniami orzeczenia, zadaj pytanie kto? lub co? i podkreśl 1 linią podmioty,
– zapisz przy każdym zdaniu
– zd. poj. – 1 orzeczenie lub zd.zł.
– więcej orzeczeń niż jedno,
– zad.2c- zastanów się, nie zapisuj odp.

Zapisz def. do zeszytu: zdanie pojedyncze nierozwinięte= orzeczenie lub orzeczenie+ podmiot np.:Śpi. lub Kot śpi.
zdanie pojedyncze rozwinięte= orzeczenie+ określenie lub orzeczenie+podmiot+określenie np. Śpi na kanapie. Kot śpi na kanapie.

Zad.4. s.228 do zeszytu+ zdj. do mnie na priv.mess. W razie wątpliwości , proszę o kontakt. Pozdrawiam!

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 5a Temat: Dzielenie ułamków dziesietnych przez 10, 100, 1000. Przy dzieleniu ułamków dziesietnych przez 10, przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewą stronę np. 345,7 : 10 = 34,57 6,45: 10 = 0,645 Przy dzieleniu ułamków dziesietnych przez 100, przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewą stronę np. 467,37 :100 =4,6737. Podobnie przez 1000 itp. Proszę przeanalizować przykłady ze str 157 (książka ) i zrobić zad 1 str 157 oraz ćwiczenia ze str 78 .Praca do wykonania na środę do godz 15. Powodzenia

J. angielski, R. Bizoń.
Zadania z języka angielskiego do wykonania do niedzieli do godziny 15.00 . Część zadań została przydzielona na platformie, oprócz tego proszę zrobić całą stronę 38 z ćwiczeń przesłać na Messengera.

Zadania dla klas piątych zostały przydzielone na platformie My English Lab.

J. angielski, T. Karolczyk.
Zadanie dla klasy 5a / 5b, grupa podstawowa.
Zapisz w zeszycie lesson oraz subject:
Things to do on holiday.

Polecenie:
Przepisz do zeszytu (i przetłumacz) słownictwo (można korzystać ze słowniczka w książce ze strony 103 lub słowników internetowych):
1. buy a souvenir –
2. eat at a restaurant –
3. go sightseeing –
4. make friends –
5. stay in a hotel –
6. take photos –
7. visit a museum –
Zrobione zadanie wysyłamy do piątku 03.04.2020 (do godziny 11:00) na messengera lub email: karolczykangielski@gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać!

Zadania wysłane po tym terminie nie będą oceniane.

Muzyka, plastyka, technika, zadania:

5a,b. Informatyka: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szyfrować wiadomości.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Wchodzimy na stronę: http://programowaniedziecinnieproste.pl/szyfrowanie/
2. Czytamy artykuł.
3. Szyfrujemy dwoma dowolnymi sposobami zdanie: Niespotykanie tajna informacja
4. Fotkę lub po prostu tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Matematyka kl. 5b: Moi drodzy, dzisiaj kontynuacja poprzedniej lekcji.
Temat: Pole równoległoboku – rozwiązywanie zadań. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład:https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew.
2. Wypełniamy nasze ćwiczenia str. 96. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.TYDZIEŃ 2 (23-27.03.2020)

Matematyka Teresa Kaźmierska klasa 5a Temat : Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000. Proszę przeanalizować przykłady z książki str 154 , podsumowaniem są przykłady w tabeli na str 155 np 1, 47×10= 14,7 ( przesuwamy przecinek w prawą stronę o 1 miejsce ) 42,876 ×100 =4287,6 ( przesuwamy przecinek w prawą stronę o 2 miejsca ) 2,84 ×1000 = 2840 ( przesuwamy przecinek w prawą stronę o 3 miejsca ) itd. Do zrobienia zad 1 str 155 książka, w ćwiczeniach str 76. Proszę przesłać do piątku żeby weekend był wolny. Kto nie zdąży to na poniedziałek. W razie pytań proszę o kontakt. Pozdrawiam

Drodzy Uczniowie, proszę, abyście zmierzyli się w wybranymi dyktandami Efektów nie wysyłacie na maila, prace nie będą oceniane.
Do końca tygodnia zakres materiału został wyznaczony, a kolejne ustalenia w poniedziałek. Jestem do dyspozycji na grupach, a zajęcia online wg Waszych potrzeb i planu lekcji do ustalenia. Zaproponuję niedługo takie spotkania w sieci. Pozdrawiam
Dużo zdrówka
K.Ogrodnik.
https://dyktanda.online/

P. Bizoń: polecenia do zadań dla klasy V z języka angielskiego. Termin przesłania zadań do p. Bizoń na Messengera: niedziela 29 marca do godziny 15.00.

W podanych kartach pracy uzupełnij obie tabele stopniem wyższym i najwyższym przymiotników (wg przykładów).

Zadanie 2- Przepisz zdania poprawiając błędy w podkreślonych wyrazach.

Zadanie 2, 3- Z podanych słów ułóż zdania.

Zadanie 3- Połącz zdania, aby były poprawne i logiczne.

Zadania wykonujemy w zeszycie w całości, jedynie zadanie gdzie trzeba poprawić podkreślony wyraz, numerujemy i podajemy poprawny wyraz. Robimy zdjęcia zeszytu i przesyłamy. W razie pytań (najpierw proszę ze zrozumieniem przeczytać instrukcje) proszę o kontakt.

J. angielski, p. Bizoń
Przesyłam zadania dla klasy Vb moja grupa. Proszę wykonać następujące zadania, których jeszcze nie macie zrobionych w ćwiczeniach str. od 78-83 ( sluchanki również korzystając z aplikacji kod QR). Również str. cała 36. Wszystko z ćwiczeń. Proszę przesłać zdjęcia zadań na mojego Messengera do piatku do 15.00. Jednocześnie przypominam o przygotowaniach do konkursu filotimo, o którym wiecie, na pewno się odbędzie więc wykorzystajcie ten czas na przygotowania do niego, zwłaszcza, że jak mówiłam ta wiedza Wam się przyda w dalszej nauce angielskiego. Pozdrawiam!

P. Bizoń: wiadomość dla moich uczniów klas 5-7. Proszę skorzystać z linku i instrukcji do logowania.https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/english-class/dla-ucznia/dodatkowe-cwiczenia-interaktywne/#accordion%3Daccord-7382
Podaję kody do grup: klasy V- XWFV-REYE Klasa6a- URM3-PHJC, klasą 6b już ma Klasy7- UHJX-MWKY

J. angielski, Karolczyk.
Zadanie do wykonania do niedzieli 29.03.2020 (będzie ono sprawdzane po powrocie do szkoły).

Zapisz w zeszcie lesson oraz subject:
Verbs – exercises. Czasowniki – ćwiczenia.

Polecenie:
Przepisz do zeszytu i uzupełnij zdania wykorzystując podane poniżej czasowniki:
go to the zoo, listen to music, go to the cinema

Przykłady:
1. I ________ with my family. Giraffes and crocodiles are the best!
2. We _______ every week. My favourite film is „Frozen” – Kraina Lodu.
3. You ________ on your mobile phone. My favourite artist is Margaret!

Przykłady 4 i 5 wymyślacie sami używając dwóch wybranych przez siebie czasowników z fiszek.

J. angielski, T. Karolczyk.
Drodzy uczniowie! W tym tygodniu oglądacie przygotowany przeze mnie film i dowiadujecie się jak uczyć się korzystając z „fiszek”:
https://www.youtube.com/watch?v=qAZ3zgpFl60
Następnie ściągacie (plik poniżej) i drukujecie fiszki zapoznając się ze słownictwem.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania karty pracy ćwiczą słówka wchodząc tutaj:
https://quizlet.com/pl/497506720/klasa-4-i-5-flashcards-23-27032020-flash-cards

Przygotowana przeze mnie e-lekcja o tym jak stworzyć i uczyć się za pomocą fiszek: https://www.psp5gorce.pl

📝Język polski V b- Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte (227-229). 📝Uzupełnione ćwiczenia ze strony 92 z Ćwiczeń proszę o przesłanie na adres mailowy k.ogrodnik.pspnr5@gmail.com. Do piątku 27 marca.
Poza tym proszę przeczytać tekst ” Przeprowadzka” od strony 229 i w zeszycie przedmiotowym wykonać ✒️zad 1 i 2 po tekście. Pozdrawiam 😀

🧮Matematyka
Praca dla klasy 5a. Kontynuacja tematu Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesietnych. Proszę zrobić zadania z książki, zad. 6 , 7 , 8 str 153, dla chętnych zad 9 i super zagadka str 153. Zadania rozwiązujemy do środy.

✍️📒Klasa 5a- język polski
1. Podręcznik s. 221- zapisać temat i rozwiązania zad. 1-4 do zeszytu. Zad. 5. dla chętnych.
2. Ćwiczenia s. 85. -87- proszę rozwiązać.
Zad. 6. – proszę wysłać zdjęcie uzupełnionego do czwartku na adres: monikabuzarewicz@gmail.com uzarewicz@gmail.com

🎶🎼MUZYKA
W ramach utrwalenia przepisać do zeszytu ze str.21 znaczenie pojęć: filharmonia, recital, koncert, festiwal muzyczny
🖌️🎨PLASTYKA
Dla chętnych: prace na wybrany konkurs ( „Moja mama”, „KROKUS- Twój sprzeciw ma znaczenie”, „Anioł hospicjum”)
Wszyscy: plakat na konkurs szkolny „Trzymaj formę” i „Bieg po zdrowie”
Regulaminy konkursów na stronie szkoły.
☑️TECHNIKA
Kontynuować ozdabianie (np. guzikami, naszywkami, tasiemkami) uszytych pokrowców na tel. lub sakiewek.

🙏Religia
Zadania dla klas 5a i 5b, temat nr 37, oraz praca plastyczna 🖌️🎨na temat 100 lecia urodzin Jana Pawła II -technika dowolna format A4.

🚶Wychowanie fizyczne-klasy V🤾
😉Dzień dobry, w związku z zamknięciem szkoły i czasem kwarantanny, zapraszam do podtrzymywania swojej formy fizycznej w domu. Przesyłam zestaw ćwiczeń, które pozwolą w tym trudnym okresie trochę rozruszać się we własnym domu. Wystarczy znaleźć tylko kawałek miejsca, oraz coś miękkiego (matę, dywan, itd.). Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać dokładnie, z żadnym z nich nie śpiesząc się. Wykonuj ćwiczenia w miarę własnych możliwości, jeśli nie jesteś w stanie zrealizować ilości powtórzeń założonej dla Twojej klasy, zrób troszkę mniej. Jeśli jednak będzie dla Ciebie za łatwo śmiało możesz lekko zwiększyć obciążenia. Nie przesadź jednak z tym.
Życzę miłej zabawy 😃
Więcej:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692805101460757&id=478413536233249&__tn__=K-R

TYDZIEŃ 1 (12-20.03.2020)

BIOLOGIA – zagadnienia do klasy V
Zasady klasyfikowania organizmów.
Systematyka organizmów. Przegląd królestw.
1.Wykonać notatkę w zeszycie na podstawie podręcznika.
2. Wypisać przykłady 10 nazw gatunkowych roślin i zwierząt występujących w Polsce.
https://slideplayer.pl/slide/10421035/

✍️Zadania z historii
➡️Klasa V B str. 161/ ćw. 1,2 Przyczyny kryzysu państwa Polskiego. Przyczyny sporu Bolesława Krzywoustego z bratem Zbigniewem. Treść testamentu Bolesława Krzywoustego. ❗Uczeń ze swojej klasy wybiera jeden temat do pisemnego opracowania. Pisemna odpowiedź na wybrane pytanie zostanie sprawdzona przez nauczyciela na ocenę. Odpowiedź na osobnej podpisanej kartce (imię, nazwisko i klasa). Na pozostałe pytania uczeń jest przygotowany ustnie, co w późniejszym czasie zweryfikuje nauczyciel. Owocnej pracy życzy nauczyciel historii👍

✍️📚 Język polski, klasa 5a:
1. Str. 229 w podręczniku- tekst „Przeprowadzka” T. Małkowskiego
– proszę przeczytać i odp. na zad. 1. i 2. zapisać w zeszycie – będą oceniane.

⛰️ Geografia klasa V – Tatry https://naukaoziemi.blogspot.com/…/krajobraz-wysokogorski-t…

✏️Link do Khan Academy matematyka kl. 5: https://pl.khanacademy.org/…/cc-5th-place-value-decimals-top

📚J. polski lektury dla klas: Vb,VIa,VIb❗
Uczniowie klasy Vb czytają ” Wyspę skarbów” 🏝️R.L. Stevensona.

Zadania od nauczycieli wychowania fizycznego 🏃 oraz plastyki🖌️🎨 dla uczniów klas 4-8:
🍎🍐🥕Klasa 5 i 6 – zdrowe odżywianie.

😇Religia
🟢Klasa 5a i 5b, opracowanie tematu nr 36, s. 104.

🇬🇧Język angielski, grupa rozszerzona – proszę wykonać następujące zadania, których jeszcze nie macie zrobionych w ćwiczeniach str. od 78-83 (słuchanki również korzystając z aplikacji kod QR). Również str. cała 36. Wszystko z ćwiczeń. Proszę przesłać zdjęcia zadań na mojego Messengera (BIZOŃ) do poniedziałku do 15.00. Jednocześnie przypominam o przygotowaniach do konkursu filotimo, o którym wiecie, na pewno się odbędzie więc wykorzystajcie ten czas na przygotowania do niego, zwłaszcza, że jak mówiłam ta wiedza Wam się przyda w dalszej nauce angielskiego. Pozdrawiam!

🇬🇧Język angielski, grupa podstawowa.
W tym tygodniu proszę uczniów o powtórzenie i sprawdzenie swojej wiedzy ze słownictwa oraz gramatyki z wykorzystaniem darmowych platform: squla oraz zdobywcywiedzy.pl (polecane przez rządowy serwis gov.pl).
Dni tygodnia, miesiące: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/498/tydzien-miesiac-quizy-angielskiego-dla-dzieci

Części ciała: https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-5/misje/jezyk-angielski/slownictwo/809-body-parts

Zwroty can/can’t: https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-4/misje/jezyk-angielski/gramatyka/3353-can-skill

W poniedziałek pojawią się kolejne zadania na stronie szkoły w zakładce: https://psp5gorce.pl/zadania/zadania-klasy-5/

W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną drogą mailową pod adresem: karolczykangielski@gmail.com
Pozdrawiam

🇬🇧Język angielski – dodatkowe quizy Kahoot, klasy 4-8:
http://tiny.cc/presentsimplecontinuous
http://tiny.cc/vocabularyy
http://tiny.cc/verbsss

Instrukcja Kahoot:
1. Wchodzimy na stronę z quizem Kahoot z wybranego przez siebie linka (możemy użyć do tego celu laptopa, tabletu, telefonu, który będzie służył jako urządzenie główne do wyświetlania pytań – host).
2. Po lewej stronie klikamy na przycisk „PLAY”, następnie wybieramy „HOST GAME” i wchodzimy w tryb „CLASSIC”.
3. Na innych telefonach/tabletach/laptopach (które będą brały udział w quizie) wchodzimy w przeglądarkę, wchodzimy w adres www.kahoot.it i wpisujemy kod PIN. Wybieramy swój pseudonim.
4. Na urządzeniu główym – wyświetlającym pytania klikamy start i rozpocznynamy nasz quiz!

🇬🇧Język angielski
Uczniowie klas IV- VII chcąc utrwalić wiadomości z języka angielskiego mogą skorzystać z Extra Online Homework. Wskazówki jak korzystać z tego narzędzia znajdują się na wewnętrznej stronie okładki ćwiczeń z języka angielskiego. Uwaga❗Do indywidualnych ćwiczeń nie jest potrzebny kod identyfikacyjny kursu, podany przez nauczyciela.
Odniesienia do podręczników z języka angielskiego we wszystkich klasach:
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

Zadania dodatkowe, inne przedmioty:

✏️Link do nauki programowania na wszystkich poziomach: https://studio.code.org/courses

✏️Link do wszystkich poziomów matematyki w Khan Academy: https://pl.khanacademy.org/math

🌼👁️🌧️🐍Polecane filmy edukacyjne z nauk przyrodniczych na wszystkich poziomach znajdują się na stronie: https://m.cda.pl/moherpower/folder/14930306

🦒🦦🦩 Matematyka dla wszystkich od 0-8 klasy:
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR2SGyf_Fyfqqt3GMK8lthWjg0pEwexOP3w9R_G8TGh8t0VUMg8_IdQoMAs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *