Zadania, klasy 6

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji
1. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
2. https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-slowacji/D11GMFOsy
3. https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-republiki-czeskiej/D1EwvkP6R
4. Sprawdź swoją wiedzę rozwiązując zadania.
ZADANIA:
A. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ – przynieś do sprawdzenia we wrześniu.
Otrzymasz ocenę cząstkową w klasie VII z geografii.

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Posumowanie wiadomości zdobytych na lekcjach biologii w klasie 6.
1. Polecane filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=xJxAlDflblg
https://www.youtube.com/watch?v=ANwAvrrZzZA
https://www.youtube.com/watch?v=OV6UixEzED0

Matematyka klasa 6a, 6b. Dzień dobry proponuję na ten ostatni tydzień sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności z działu: Figury przestrzenne, pomogą Wam w tym następujące strony:
https://szaloneliczby.pl/bryly-sprawdzian-klasa-6/
https://szaloneliczby.pl/graniastoslupy-sprawdzian-klasa-6/
https://szaloneliczby.pl/objetosc-graniastoslupa-sprawdzian-klasa-6/
https://szaloneliczby.pl/ostroslupy-sprawdzian-klasa-6/

6 A 6 B -HISTORIA Obejrzyj film biograficzno-kostiumowy w reżyserii Sofii Coppoli ,, Maria Antonina „.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1, katecheza 52 klasa 2, katecheza 51, klasa 4 katecheza 45, klasy 5 katecheza 48, klasy 6 katecheza 49 klasy 7 katecheza 50

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 22 VI)
MUZYKA
Posłuchajmy: Str.130.

PLASTYKA
Zachęcam do zwiedzania wirtualnego muzeum.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ai360.pl%2Fpanoramy%2F282%3Ffbclid%3DIwAR1KqDjKstdYtZ2b8xKTwQsDQMDHGDcKpyh1yS3tU-SvBwj9XBm_9dvNAmY&h=AT0oCq9xumTBj9_mBtimuX71FIvmdIZ89ubBmpXy-dApi88x2K-iwo1qYzI_C6aD1p5uFrMwPGPMkZ68TuAqO4mSG_3X9_c4yeKj9EghSNpJ16Hkyh57KgBHgSoCZevup1DHhA
TECHNIKA
Temat: Elementy elektroniki.
Proszę zapoznać się z tekstem na str. 60- 63.

Zadania dla klasy szóstej Zapisujemy w zeszycie Subject: I want to be famous. ( Chcę być sławny). Aim: Poznajemy nowe słownictwo w tematyce życie prywatne. Tłumaczymy do zeszytu słownictwo z podręcznika str.108 zad. 1 ( z tabeli) oraz str. 109 zad. 3. Następnie wykonujemy zadania przydzielone na platformie. Notatki sprawdzę we wrześniu. Liczę na Was. Kto nie będzie miał niestety będzie musiał wszystko uzupełnić.

TYDZIEŃ 13 (08-14.06.2020)

Klasa 6A / 6 B Proszę przeczytać temat,, Napoleon Bonaparte tworzy nowy ład w Europie” i odp. na pyt. nr1 i 2 ze str.209

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Europa Południowa – turystyczny raj.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.124- 130).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa—kultura-srodziemnomorska-turystyka/D12jFf1ja
https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa—cechy-srodowiska-przyrodniczego/DDVAPtO3L
ZADANIA:
A. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 61-63 ).
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• wyjaśnić pojęcie „turystyka”;
• wskazać na mapie europejskie państwa leżące nad Morzem Śródziemnym;
• wskazać na mapie półwyspy: Iberyjski, Apeniński i Bałkański;
• opisać główne walory środowiska przyrodniczego basenu Morza Śródziemnego;
• wyjaśnić różnice między turystka masową, kwalifikowaną i agroturystyką;
• wyjaśnić różnice między turystyką krajoznawczą i wypoczynkową.

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Różnorodność ssaków i ich znaczenie.
Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 148-154 ).
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. W formie notatki pod tematem przepisz do zeszytu-ZAPAMIĘTAJ – str. 154.
B. Zadanie domowe: Wypisz 20 gatunków chronionych ssaków żyjących w środowisku naturalnym Polski.
Wykonaj rysunek i krótki opis, gatunku, o którym się dopowiedziałeś po raz pierwszy.
( rysunek na kartce białej A4)
http://lowiecki.pl/biologia/ssaki_chronione.php
Po lekcji uczeń:
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
• przedstawia znaczenie ssaków w środowisku oraz dla człowieka
• rozpoznaje pospolite ssaki z najbliższej okolicy
• wymienia przykłady gatunków ssaków chronionych w Polsce oraz uzasadnia potrzebę ich ochrony
• rozpoznaje pospolite ssaki żyjące w Polsce
• przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ssaków
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:
• wykazuje związek budowy uzębienia ssaków ze sposobem odżywiania się i trybem życia
• wskazuje przystosowania ssaków w budowie zewnętrznej do różnych środowisk i trybu życia
• wykazuje, na wybranych przykładach, różnorodność i jedność ssaków w obrębie gromady.

J. angielski, klasa 6b, grupa podstawowa.

Zadanie na bieżący tydzień: zapoznanie się z czasownikami modalnymi (korzystając z bloga) i rozwiązanie zadania online (na +), które pojawi się w środę na grupie.

Język polski, klasy VIa i VIb. Plan na krótki tydzień 8-10. 06. Czytamy lekturę uzupełniającą „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina. Lektura na: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-sawyera/. W zeszycie przedmiotowym uzupełniamy świat przedstawiony lektury: czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia, narracja. Czas wykonania do poniedziałku 15.06. Powodzenia.

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 8 VI)
MUZYKA
Do tematu : Instrumenty dęte.
Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw

PLASTYKA
Do tematu: Malarstwo.
Na podstawie tekstu str. 51 proszę opisać nast. rodzaje malarstwa: alegoryczne, fantastyczne. Nie wysyłajcie zdjęć.
TECHNIKA
Temat: Elementy elektroniki.
Proszę zapoznać się z tekstem na str. 55 następnie w zeszycie wykonajcie ćw. 1.
Proszę nie wysyłać zdjęć. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) .

TYDZIEŃ 12 (01-07.06.2020)

Język polski, klasy VIA
i VIB.
Temat: Graficzne znaki spójności tekstu.
S. 370-373.
Plan pracy:
1) Ciche czytanie tekstu.
2) Omówienie funkcji tytułu i śródtytułu.
3) Analiza użycia myślnika, dwukropka i nawiasu.
Po przeanalizowaniu treści z podręcznika proszę wykonać zad. 1ab, 2, 3/114-115 z Zeszytu Ćwiczeń i wysłać na maila do poniedziałku do godz. 13.
W razie trudności proszę pytać na grupie

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Francja – nowoczesna gospodarka.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 118-123).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://geografia.gozych.edu.pl/francja-nowoczesna-gospodarka/
ZADANIA:
A. Notatka – ZAPAMIĘTAJ -str. 123.
B. Zad. 1. Str. 123 – dla chętnych.
C. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 58-59 )
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• podać przykłady nowoczesnych gałęzi przemysłu rozwiniętych we Francji;
• podać przykłady nowoczesnych usług rozwiniętych we Francji
• opisać strukturę zatrudnienia we Francji;
• podać przykłady produktów przemysłowych, które Francja eksportuje do innych krajów.
• wyjaśnić pojęcie nowoczesne technologie;
• wymienić cechy nowoczesnego przemysłu na przykładzie przemysłu francuskiego;
• wymienić co najmniej trzy cechy nowoczesnej gospodarki Francji;
• ocenić rolę nowoczesnej energetyki w rozwoju gospodarczym Francji;
• ocenić rolę nowoczesnego transportu w rozwoju gospodarczym Francji.

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Rozmnażanie się i rozwój ssaków
Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 144-147 ).
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. W formie notatki pod tematem przepisz do zeszytu-ZAPAMIĘTAJ – str. 147.
B. Zad. 3 str. 147. Prześlij do 8.06.
Po lekcji uczeń:
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
• wyjaśnia, co to znaczy, że ssaki są żyworodne
• odróżnia ssaki łożyskowe od stekowców i torbaczy
• podaje przykłady ssaków łożyskowych, torbaczy i stekowców.
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:
• przestawia sposób rozmnażania się i rozwoju ssaków łożyskowych
• określa rolę łożyska w rozwoju zarodkowym ssaków
• porównuje rozwój zarodkowy ssaków łożyskowych, stekowców i torbaczy.

Klasa 6b, j. angielski, grupa podstawowa.

1. Czytacie tekst ze strony 98 w podręczniku: „Doctor Q – house rules”.
2. Tłumaczycie zwroty z zadania 1 (nie trzeba odsyłać).
3. Rozwiązujecie zadanie:
https://forms.gle/qQFs2WGZHXtDvHcWA
do piątku (12:00).

Język polski, klasy VIA
i VIB.

Temat: W krainie epiki- powtórzenie wiadomości. S. 365 i ilustracje do strony 369.
Proszę w formie tabeli opracować zad. 1b/365.
Gatunek/cechy gatunku/przykłady utworów.
Wskazane gatunki
– bajka
– baśń
– opowiadanie
– legenda
– powieść
– nowela.
Wykonujemy zadanie w zeszycie przedmiotowym. Nie odsyłamy.
W razie trudności proszę pytać na grupie

Informatyka 6ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/oprogramowanie-antywirusowe/DRdzXMInj
2. Czytamy wprowadzenie i robimy ćwiczenia 1 i 2.
3. Zdjęcia ćwiczeń wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

ZADANIA KL 6 (wtorek 2 VI) MUZYKA Do tematu : Instrumenty dęte. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w tekście na str. 121 i 122. W zeszycie w kratkę proszę opisać flet poprzeczny i flet podłużny. To kolejna część zadania proszę nie wysyłać zdjęć. Zaliczenia na lekcji. PLASTYKA Do tematu: Malarstwo. Na podstawie tekstu str. 49, 50 proszę opisać nast. rodzaje malarstwa: martwa natura, portret, malarstwo batalistyczne, akt. Jest to kolejna część zadania. Nie wysyłajcie zdjęć. TECHNIKA Temat: Elementy elektroniki. Proszę zapoznać się z tekstem na str. 54 następnie do zeszytu przerysować i przepisać znajdującą się tam tabelkę. Proszę nie wysyłać zdjęć. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) podczas spotkania na czacie.

Matematyka klasa 6a,6b na cały tydzień. Temat: Objętość graniastosłupa. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.226,227,228. Koniecznie obejrzyj filmy ze strony https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8 – dotyczy objętości graniastosłupów prostych, materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Wykonaj z podręcznika str.228 zad. 1,2,3, str.229 zad.7,8 i dla chętnych do sprawdzenia str.230 zad.13, 15. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 108 ćw. 1,3, str.109 ćw.4,5,6
Proszę przesłać do czwartku 04 czerwca do godz. 14, tylko zadania dla chętnych. W razie problemów proszę o kontakt.

Zadania z religii na bieżący tydzień. Klasy 1 katecheza 49, klasa 2 katecheza 48, klasa 4 katecheza 42, klasy 5 katecheza 45, klasy 6 katecheza 46, klasy 7 katecheza 59.

TYDZIEŃ 11 (25-31.05.2020)

Angielski rozszerzony:

Zadania dla klasy szóstej zostały przydzielone na platformie do wykonania do wtorku do 10.00. Nadal kontynuujemy temat żywności. Tym razem czytanie ze zrozumieniem. W tym rozdziale pominelismy temat nowego czasu gramatycznego, zostawiamy to do pracy w szkole. W poniedziałek 8 czerwca będzie test z tego co pojawiło się w tym rozdziale. Powtarzajcie wiadomości.

Język polski, klasy VIA
i VIB.
Kontynuujemy ćwiczenia gramatyczne z zakresu budowy zdania złożonego.
Podręcznik, s. 363-364.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na zdania złożone z wtrąceniem (364 i zad. 4). Wykres dzielimy wówczas na 1a,2,1b.
W zeszycie przedmiotowym wykonujemy 4/364, a z ćw. 5/364 wybieramy 5 zdań złożonych i wykonujemy ich wykresy.
Zadanie na maila odsyłają uczniowie, którzy wcześniej nie odesłali 5/109. W razie trudności proszę pytać na grupie 👍
Dodatkowo proszę wypełnić co najmniej jedno dyktando na stronie
https://dyktanda.online/

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Produkcja energii w Europie.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 111-117).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://www.youtube.com/watch?v=nM5uB773KlM
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf
ZADANIA:
A. Notatka – ZAPAMIĘTAJ -str. 117.
B. Zad. 2. Str. 117 – dla chętnych.
C. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 56-57 )
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• wymienić źródła energii;
• wskazać przykłady państw wykorzystujących określone źródła energii;
• określić odnawialność danego źródła energii;
• wskazać kraje Europy zasobne w surowce energetyczne.

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Ssaki – ogólna charakterystyka.
Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.138- 143 ).
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/ssaki/D18sT1ZyF
https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. W formie notatki pod tematem przepisz do zeszytu-ZAPAMIĘTAJ – str. 143.
B. Zad. 2 str. 143. ( możesz wymienić więcej cech ) Prześlij do 29.05.
Po lekcji uczeń:
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
• przedstawia różnorodność środowisk życia ssaków
• wymienia cechy w budowie zewnętrznej umożliwiające zakwalifikowanie organizmu do ssaków
• rozpoznaje przedstawicieli ssaków wśród innych grup zwierząt
• identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela ssaków na podstawie obecności charakterystycznych cech
• wyróżnia różne rodzaje zębów ssaków i określa ich rolę.
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:
• określa znaczenie skóry i jej wytworów w życiu ssaka
• przedstawia charakterystyczne cechy ssaków
• wyjaśnia znaczenie stałocieplności w opanowaniu przez ssaki różnych rejonów kuli ziemskiej
• wskazuje przystosowania ssaka w budowie do środowiska lądowego.

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 25 V)
MUZYKA Temat : Instrumenty dęte. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w tekście na str. 120. W zeszycie w kratkę proszę wyjaśnić pojęcie „instrumenty dęte” i „instrumenty dęte drewniane”. Proszę nie wysyłać zdjęć. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) podczas spotkania na czacie.
PLASTYKA Temat: Malarstwo. Na podstawie tekstu str. 45, 46 proszę opisać nast. Rodzaje malarstwa: mitologiczne, religijne, pejzażowe, marynistyczne. Jest to kolejna część zadania. Nie wysyłajcie zdjęć.
TECHNIKA Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych. Na podstawie tekstu str. 48 proszę zapisać w zeszycie odpowiedzi do polecenia „sprawdź się ze ztr.51. Proszę nie wysyłać zdjęć. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) podczas spotkania na czacie.

Język polski, klasy VIA i VIB. Zagadnienia na 25-26. 05.
Temat: O tym, jak Czerwony Kapturek niósł babci kilogram śledzi matjasów. S. 366-361.
Proszę przeczytać tekst i w formie notatki opracujcie zad.✒️ 1,2,3/361-362.
Nie wysyłamy.
Powodzenia

Klasa 6b, j. angielski

Poniedziałek-piątek:
– czytacie tekst ze strony 98 w podręczniku i robicie zadanie 1 i 3 (nie trzeba odsyłać)
Piątek:
– lekcja online o 10:45 (zgodnie z planem zajęć), a na niej utrwalamy czas Present Continuous oraz słownictwo z poprzednich lekcji (miejsca do mieszkania, pomieszczenia)

Informatyka 6ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/poslugiwanie-sie-mapami-internetowymi/DX226zFBJ
2. Czytamy wprowadzenie i robimy ćwiczenie 1.
3. Zdjęcie ekranu wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Matematyka klasa 6a,6b na cały tydzień. Temat: Graniastosłupy proste. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.222,223. Koniecznie obejrzyj filmy ze strony https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o – dotyczy przykładów graniastosłupów prostych, materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Wykonaj z podręcznika str.224 zad. 1,2,3,5. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 106 ćw. 1,2,3.
Temat: Graniastosłupy proste – pole powierzchni. Proszę obejrzyj film ze strony
https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0 – dotyczy pola powierzchni graniastosłupa prostego, materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Wykonaj z podręcznika str.225 zad. 7,9. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 107 ćw. 5 (a dla chętnych ćw. 4). Proszę przesłać do czwartku 28 maja do godz. 14, zad.3 str.224, zad.7 str.225 (podręcznik). W razie problemów proszę o kontakt.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 48, klasa 2a katecheza 47, klasa 4a katecheza 41, klasy 5 katecheza 44, klasy 6 katecheza 45, klasy 7 katecheza 45, szczegóły online.

Klasa 6b wdż temat : Stalking , hejting, cyberprzemoc- grupa dziewcząt.

Zajęcia z wychowawcą KLASA 8B TEMAT: JAK skutecznie przygotować się do egzaminu. https://www.youtube.com/watch?v=OCm7Xh0yuek&feature=share

TYDZIEŃ 10 (18-24.05.2020)

Matematyka, 7a. Temat dzisiejszej lekcji : Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych w zadaniach. Na zadanie domowe, dokończyć zad 10 str 285 w ćwiczeniach ćw 3 str 112. Na lekcję w poniedziałek przypomnieć wzór na objętość prostopadloscianu oraz jednostki objętości, książka str 274 -275, ponad to zrobić zad 2 str 276. Zadania będę sprawdzać na lekcji w poniedziałek. W razie pytań proszę o kontakt.

Język polski, klasy VIA i VIB.
Temat: O pomyśle, który przyszedł do głowy- Wisława Szymborska, „Pomysł”. S. 348-349.
Zad. 1,2,6/349 wykonujemy w zeszycie przedmiotowym bez odsyłania.
Temat: Wizytą w Atramentowym Świecie- lektura uzupełniająca. S. 350-355. Tekst jest dłuższy, dlatego proszę o wykonanie jednego zadania- ✒️4/355 w zeszycie przedmiotowym. Nie wysyłamy.
W razie trudności proszę pytać na grupie
Powodzenia

J. angielski, grupa rozszerzona:

Matematyka klasa 6a,6b. Temat: Prostopadłościany, sześciany – pole powierzchni całkowitej. Proszę obejrzyj film ze strony https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI – dotyczy pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu, materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Wykonaj z podręcznika str.221 zad.7,9,10 i odeślij do sprawdzenia do piątku 22 maja do godz.14. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str.105 ćw.2,3. W razie problemów proszę o kontakt.

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Różne oblicza rolnictwa – Dania i Węgry.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 104-110).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://geografia.gozych.edu.pl/dania-i-wegry/
ZADANIA:
A. Notatka – ZAPAMIĘTAJ -str. 110.
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str.54-55 )
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• wyjaśnić, czym zajmuje się rolnictwo, wymienia produkty pochodzące z upraw roślin i chowu zwierząt;
• wskazać na mapie i opisać położenie w Europie Danii i Węgier;
• opisać warunki naturalne, od których zależy rozwój rolnictwa; na podstawie klimatogramów;
• porównać warunki klimatyczne w Danii i na Węgrzech.

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Różnorodność ptaków i ich znaczenie.

Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.133- 135 ).
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
2. https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Zadanie – Podaj charakterystykę: Ptaków grzebieniowych, bezgrzebieniowych i pingwinów.
Podaj przykłady gatunków ptaków należących do każdej z grup.
Czym więcej przykładów gatunków, tym wyższe oceny.
( nie przepisujemy nazw naukowych) – czas wykonania do poniedziałku.
B. Przygotować się do testu on-line o gadach i ptakach.
Po lekcji uczeń:
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
• określa znaczenie ptaków w środowisku i dla człowieka
• rozpoznaje pospolite ptaki w najbliższej okolicy
• określa różnorodność ptaków pod względem rozmiarów i upierzenia
• wymienia przykłady ptaków chronionych w Polsce oraz uzasadnia potrzebę ich ochrony
• rozpoznaje pospolite ptaki żyjące w Polsce
• przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ptaków
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE:
• wykazuje związek między budową dzioba a rodzajem pobieranego pokarmu
• przyporządkowuje ptaki do grzebieniowych, bezgrzebieniowych i pingwinów
• wskazuje przystosowania ptaków w budowie zewnętrznej do różnych środowisk i trybu życia
• wykazuje, na wybranych przez siebie przykładach, różnorodność i jedność ptaków w obrębie gromady.

J. angielski, klasa 6b (grupa podstawowa).

W tym tygodniu przypomnimy sobie czas Present Continuous.

1. Poniedziałek-wtorek: zapoznajecie się z informacjami o czasie Present Continuous, które dla was przygotowałem w formie bloga:
https://psp5gorce.pl/angielski/present-continuous/
Na tym etapie nie musicie mi nic odsyłać.

2. Środa-piątek: dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej na ocenę. Pojawi się ono w środę tutaj oraz na grupie waszej klasy. Będzie ono dotyczyło czasu Present Continuous – tworzenia zdań twierdzących, przeczących oraz pytań: https://forms.gle/5Zn3nQuDH3ik2jRv6

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 18 V)
MUZYKA Temat : Muzyczne widowisko. Proszę zapoznać się z z i informacjami zawartymi w tekście na str. 112- 115.
PLASTYKA Temat: Malarstwo. Na podstawie tekstu str. 45, 46 proszę opisać nast. Rodzaje malarstwa: realistyczne, abstrakcyjne, rodzajowe i historyczne. Jest to kolejna część zadania. Nie wysyłajcie zdjęć.
TECHNIKA Do tematu: Rzuty prostokątne. Na podstawie tekstu str. 46 proszę wyjaśnić znaczenie pojęcia „rzuty aksonometryczne”. Następnie proszę wykonać ćw. 1 ze str. 46. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku).

Matematyka klasa 6a,6b. Temat: Prostopadłościany, sześciany i ich siatki. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.218, 219. Koniecznie obejrzyj filmy ze strony https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk – dotyczy budowy prostopadłościanu i sześcianu, https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw – dotyczy siatek prostopadłościanu i sześcianu.
materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Wykonaj z podręcznika str.219 zad. 1, str. 220 zad.2,3,5, Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 105 ćw. 1. Proszę przesłać do sprawdzenia zadanie 2,3,5 z podręcznika str. 220. W razie problemów proszę o kontakt.

Informatyka 6ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-i-zajecia-komputerowe/
2. Znajdujemy punkt 20: Rysowanie wielokątów i rozet
3. Wykonujemy zadanie 3.
4. W nowym oknie otwieramy stronę Scratcha: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
5. Po wykonaniu i przetestowaniu działania programu, zapisujemy go z menu plik/Zapisz na swoim komputerze (najlepiej na pulpicie).
6. Pliki lub zdjęcie wysyłamy jako załącznik na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Zadania z religii na bieżący tydzień: klasy 1 katecheza 47, klasa 2 katecheza 46, pozostałe klasy katecheza okolicznościową 100lecie urodzin Jana Pawła II szczegóły online.

Klasa 6b lekcja wdż. Temat: Media ,świadomy wybór i bezpieczne użytkowanie

TYDZIEŃ 9 (11-17.05.2020)

6b, j. angielski (gr. podstawowa)
Speaking: invitations – zadanie do piątku (11:00)

https://forms.gle/kQmZfnGDiRD92pHx9

Matematyka klasa 6a,6b. Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.212, 213, 214. Koniecznie obejrzyj filmy ze strony https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg, lub https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Przeanalizuj z podręcznika str.215 zad.1, str. 216 zad.2,3,str.217 zad.8,9. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 103 ćw.1,2, str.104 ćw.3,5. Dla chętnych do wykonania i odesłania do piątku,czworościan ze str.211 w podręczniku. W razie problemów proszę o kontakt. Pozdrawiam serdecznie.

Zadania dla 6A 6B na 13-15.05 Przeczytaj temat Sejm Wieki i Konstytucja 3 Maja i odpowiedz pisemnie na pyt.,
1. Przedstaw sytuacje polityczną w Europie w przededniu zwołania Sejmu Wielkiego.
2. Wymień stronnictwa polit., które zawiązały się na Sejmie Wielkim.
Jakie cele sobie stawiały?
Odpowiedzi przesyłacie na adres mailowy

Język polski, klasy VIa i VI b.Zagadnienia na 13-15.05.

Temat: Codzienność tematem sztuki. S. 324-325. Plan pracy:1) Wyszukiwanie informacji o Vincencie van Goghu.2) Opisywanie obrazu „Para butów”. 3) Odczytanie wiersza Beaty Lejman. 4) Notatka na temat codziennych rzeczy, które uczniowie chcieliby uwiecznić w sztuce. W zeszycie przedmiotowym proszę po zapisaniu tematu wykonać zadanie

1,2/324 oraz 1 i 3/325. Notatek nie wysyłamy.

Temat drugi: Budowa zdania złożonego. Obejrzyjcie uważnie film https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk, a nastepnie postarajcie się wypełnić w ćwiczeniach zad.1,2,3/107-108. Dla chętnych

zad.5/109 do odesłania na maila. W razie wątpliwości proszę pytac na grupie. Powodzenia.

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 11 V)
MUZYKA Temat : Muzyczne widowisko. Proszę zapoznać się z tekstem str.106,107, 108, 109. W zeszycie przedmiotowym proszę zapisać zawarte w nim tytuły operetek. Zaliczenie podczas spotkania na czacie. Proszę nie wysyłać zdjęć. PLASTYKA Temat: Malarstwo. Proszę przeczytać tekst str.44, 45 i wyjaśnić znaczenie terminu „malarstwo”. Skorzystajcie ze słownika poję na końcu książki. Jest to pierwsza część zadania. Nie wysyłajcie zdjęć.
TECHNIKA Do tematu: Rzuty prostokątne. Proszę przerysować ołówkiem do zeszytu kolejne etapy rzutowania (jest ich 6) i podpisać je. Str. 43. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku).

Zadania dla klasy szóstej, angielski, grupa rozszerzona. W poniedziałek będzie test online. W ramach powtórzenia wykonujemy zadania z ćwiczeń str. cała 48 oraz właśnie słuchanka str.47 zadania 1,2,3. Zadań nie odsyłamy zostaną sprawdzone i omówione na lekcji online w piątek. Wtedy również ewentualne pytania w związku z materiałem z rozdziału. Zagadnienia do testu słownictwo problemy zdrowotne ( również zad. 6 str. 71 w podręczniku) oraz części ciała str. 73 zad.2 , czasownik have to oraz should. Udzielanie rad str. 72. Będzie też czytanka i słuchanie.

Geografia klasa 6 a i b
Temat: . Londyn i Paryż – wielkie miasta Europy.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 95-103 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/procesy-urbanizacji-w-europie-zachodniej-paryz—swiatowa-metropolia/D2zeIJiXa
ZADANIA:
A. Zadanie 4 str. 103- podręcznik
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str.50-53 )
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• na podstawie ilustracji porównać centra i przedmieścia Londynu i Paryża;
• przyporządkować główne funkcje do właściwych części wielkich metropolii (dzielnic centralnych i peryferyjnych);
• podać podstawowe cechy wielkich metropolii (np. duża liczba ludności, wysoka gęstość zaludnienia i zabudowy);
• wyjaśnić przyczyny szybkiego rozwoju Londynu i Paryża;
• podać przykłady atrakcji turystycznych Londynu i Paryża.

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Rozmnażanie się i rozwój ptaków.
Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 127-132).
W formie notatki przepisz ZAPAMIĘTAJ – str.132.
Przerysuj do zeszytu rozwój jaja ptaka w 13 dniu.
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
2. https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1HPuhFcq
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Zadanie – ZABADAJ str. 128
B. Zadanie. 4 str. 132. – czas wykonania do 18 maja
Po lekcji uczeń:
• określa typ zapłodnienia i formę rozrodu ptaków
• odróżnia gniazdowniki od zagniazdowników
• określa, na czym polega jajorodność
• rozpoznaje elementy budowy jaja
• podaje przykłady zachowań ptaków w okresie godowym
• określa rolę elementów budowy jaja w rozwoju zarodka
• uzasadnia, dlaczego ptaki zaliczmy do owodniowców
• określa rolę błon płodowych w rozwoju ptaków.

Język polski, klasy VIA i VIB. Zagadnienie na 11-12.05.
Temat: Piszemy dedykacje i podziękowania. S. 322-323.
W Zeszycie Ćwiczeń wykonujemy zad.1,2,3/103-104.
Na lekcji online z VIA już omówiliśmy część tematu. Z klasą VIB we wtorek wg planu. Zadań nie odsyłamy, przewiduję odpowiedź ustną.
Powodzenia.

Klasa 6b, j. angielski, grupa podstawowa.

Speaking: invitations.

W tym tygodniu poznamy zwroty, które będziemy mogli wykorzystać do zaproszenia (lub zgodzenia się/odmowy) kogoś np. na wspólne wyjście do kina, parku, itd.

Poniedziałek-środa:
1. czytacie tekst „I’m sorry, we can’t come” (strona 100 w podręczniku).
2. Tłumaczycie zwroty ze strony 100 (zadanie 2 – tabelka) do zeszytu. Słownik do zwrotów: strona 103. (Tego zadania nie trzeba mi odsyłać) Środa-piątek:
– rozwiązujecie zadanie (google forms), które pojawi się w środę na grupie.

6A 6B historia

Przeczytaj temat nr 30 „Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja” i odpowiedz na pytania:

 1. Przedstaw sytuację polityczną w Europie w przededniu zwołania Sejmu Wielkiego.
 2. Wymień stronnictwa polityczne, które zawiązały się na Sejmie Wielkim. Jakie cale sobie stawiały?

Zadania domowe proszę przesyłać na adres: historia-psp5@wp.pl

Matematyka klasa 6a, 6b. Temat: Rozwiązywanie równań – zadania. Proszę przygotujcie się do sprawdzianu on-line (wykorzystując zadania w podręczniku str.209), który odbędzie się w środę 13.05. od godz. 9:15 do 9:45. Dla chętnych zadania dodatkowe str.207 zad.14,15,17, które odsyłamy do środy godz.15. W razie problemów proszę o kontakt. Pozdrawiam serdecznie.

Informatyka 6ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://studio.code.org/s/course2/stage/19/puzzle/1
2. Wykonujemy wszystkie zadania (od 1 do 13)
3. Zdjęcie ostatniego etapu wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Wdż klasa 6b temat: Mam swoją godność.

Religia zadania na ten tydzień: klasy 1 katecheza 46, klasa 2 katecheza 45, kasa 4 katecheza 40, klasy 5 katecheza 43, klasy 6 katecheza 44, klasy 7 katecheza 44. Szczegóły online.

TYDZIEŃ 8 (04-10.05.2020)

Matematyka klasa 6a,6b. Temat: Rozwiązywanie równań – zadania tekstowe. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.204. Koniecznie obejrzyj filmy ze strony https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ , materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Wykonaj z podręcznika str.205 zad.2,3,4,5(zapisz równanie i je oblicz). Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 101 ćw.1,2. Proszę przesłać do sprawdzenia zadania z ćwiczeń do piątku 08.05, do godz. 15. W razie problemów proszę o kontakt. Proszę przygotować się do sprawdzianu z całego działu „Wyrażenia algebraiczne i równania”, sprawdzian planuję na środę 13.05. Pozdrawiam serdecznie.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 45, klasa 2 katecheza 44, klasa 4 katecheza 39, klasy 5 katecheza 42, klasy 6 katecheza 43, klasy 7 katecheza 43. Szczegóły online

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Ludzie w Europie
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 85-94 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-ludnosciowe-i-kulturowe-wspolczesnej-europy/DNmYuiYZW
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 94 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str.45- 50)
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• wymienić czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Europie;
• wymienić przykłady ludów zamieszkujących Europę;
• wyjaśnić przyczyny dużej imigracji do Europy;
• podać przykłady świadczące o dużym zróżnicowaniu ludów Europy;
• wyjaśnić przyczyny starzenia się społeczeństwa Europy.
• wyjaśnić przyczyny zróżnicowania ludów Europy;
• podać przykłady państw, na terenie których przebywa duża liczba imigrantów;
• podać przykłady państw o dużym wewnętrznym zróżnicowaniu językowym i kulturowym;
• opisać konsekwencje zróżnicowania demograficznego społeczeństwa Europy.

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Budowa ptaków. Przystosowania do lotu.
Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 120-126 ).
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1HPuhFcq
https://epodreczniki.pl/a/tajemnice-ptasiego-lotu/DWicDmTry
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Zadanie 2 i 4 str. 126 – czas wykonania do 11 maja.
Dla chętnych:
B. Jeżeli posiadasz, znajdziesz na spacerze pióro ptaka, wklej je w zeszycie i podpisz budowę.
Po lekcji uczeń:
• przedstawia różnorodność środowisk życia ptaków
• wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do ptaków
• rozpoznaje przedstawicieli ptaków wśród innych zwierząt
• identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela ptaków na podstawie obecności charakterystycznych cech tej grupy zwierząt
• opisuje budowę i rolę pióra konturowego
• określa, co to jest stałocieplność
• opisuje przystosowania ptaków do lotu
• porównuje pióro konturowe z puchowym pod względem budowy i funkcji
• przestawia charakterystyczne cechy ptaków
• określa znaczenie stałocieplności w opanowaniu przez ptaki różnych rejonów kuli ziemskiej
• wykazuje związek budowy ptaka z przystosowaniem do lotu
TEST – on-line: Przygotować się do testu online z tematów o gadach.

Angielski, grupa rozszerzona

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 4 V)
MUZYKA Temat : Polskie Tańce narodowe. Proszę opisać w zeszycie przedmiotowym tańce: oberek, kujawiak str. 99,100. Zaliczenie podczas spotkania na czacie. Proszę nie wysyłać zdjęć.
PLASTYKA Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi rysunku jako dzieła sztuki . Podręcznik str. 40,41,43
TECHNIKA Temat: Rzuty prostokątne. Na podstawie tekstu w podręczniku ze str.42 proszę opisać w zeszycie przedmiotowym czym są rzuty prostokątne. Jest to praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku). Proszę nie wysyłać zdjęć, zadanie sprawdzę podczas spotkania na czacie.

Język polski, klasy VIA i VIB.
Proszę o napisanie pracy na co najmniej 1 stronę w zeszycie przedmiotowym na podany temat:
Czy Robinson Crusoe mógłby być bohaterem naszych czasów? Udowodnij własne zdanie.
Prace (własne) proszę przesłać do środy do godziny 14 na maila.
Sprawdzian zostanie udostępniony w środę. Wtedy podam szczegóły. Powodzenia.

J. angielski, klasa 6b, grupa podstawowa
W tym tygodniu będziemy poznawać słownictwo związane z miejscami do zamieszkania.

Poniedziałek-środa:
1. Wypisujecie i tłumaczycie w zeszycie zwroty z zadania 2 i 5 (tylko tabelka: vocabulary) ze strony 95 w podręczniku (nie trzeba odsyłać).
2. Czytacie tekst „Home sweet home” ze strony 94 w podręczniku.

Środa-piątek
Rozwiązujecie zadanie (w formie google forms) ze słownictwa: https://forms.gle/qB95WLjE9uFKZT2q6

Czas na rozwiązanie: do piątku (do 13:00). Wyniki z komentarzem po 13:00.

Informatyka 6ab: Dzisiaj zadanie w programie Scratch.
Zadanie jest trochę trudniejsze dlatego uważnie przeczytajcie instrukcję:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/informatyka-kl-6-cz-2/
2. Znajdujemy punkt 22: Stosowanie zmiennych w programie Scratch. Budowanie skryptów sprawdzających warunek.
3. Wykonamy zadanie 1. Czytamy zadanie (nie zamykamy okna).
4. W nowym oknie otwieramy stronę Scratcha: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
5. Zamykamy samouczek (ewentualnie ustawiamy język polski – „Globusik” u góry po lewej stronie) i przystępujemy do realizacji zadania.
6. Po wykonaniu i przetestowaniu działania programu, zapisujemy go z menu plik/Zapisz na swoim komputerze (najlepiej na pulpicie).
7. Plik wysyłamy jako załącznik na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

WdŻ klasa 6b temat: Dojrzewam do męskości.

Matematyka klasa 6a, 6b

Dzień dobry przesyłam zadanie z wf na ten tydzień. Mam nadzieję że wszyscy będą przygotowani. W razie problemów z plikiem, albo pytań proszę kontaktować się indywidualnie.

TYDZIEŃ 7 (27.04-03.05.2020)

Matematyka klasa 6a,6b. Temat: Rozwiązywanie równań. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.200-202. Koniecznie obejrzyj filmy ze strony https://pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie?playlist=281
https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281, materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. Wykonaj z podręcznika str.202 zad.1,3, str.203 zad.5. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 99 ćw.1,2,3,4,5, str.100 ćw.6,7,8. Proszę przesłać do sprawdzenia zadania z ćwiczeń tylko str.100 ćw. 6,7,8 do czwartku 30.04, do godz. 15. W razie problemów proszę o kontakt. Po weekendzie umówimy się na kartkówkę. Pozdrawiam serdecznie.

Angielski 6a/b, grupa rozszerzona.

Język polski, zagadnienia dla klasy Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb na środę i czwartek 29-30.04.
Proszę opracować :
Świat przedstawiony lektury wg wzoru:
1) Czas akcji-……….
2) Miejsce akcji-…….
3) Bohaterowie-……….
4) Wydarzenia-……….
5) Narracja-…………..
Klasa Vb- „Wyspa skarbów”- R.L.Stevenson.
Klasa VIa i VIb- „Robinson Crusoe”- Daniel Defoe.
Klasa VIIa i VIIb- ” Latarnik”- Henryk Sienkiewicz.
Dostęp do lektur na
wolnelektury.pl.
Opracowanie w formie skanu, zdjęcia, pliku tekstowego (Wasz wybór) proszę odesłać do czwartku do godziny 14 na maila.
Powodzenia

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Klimaty Europy
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 79-84 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://geografia.gozych.edu.pl/klimaty-europy/
https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-typow-klimatu-w-europie/DfGdUWZVM
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 84 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 41-44)
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• wymienić czynniki, które wpływają na klimat Europy;
• wymienić strefy klimatyczne, w których jest położona Europa;
• podać przykłady modyfikacji klimatu strefowego przez czynniki klimatotwórcze.
• wskazać na mapie orientacyjny zasięg stref klimatycznych;
• podać przykłady obszarów o klimacie astrefowym;
• wskazać na mapie Europy miejsca, w których przebieg granic stref klimatycznych został zmodyfikowany przez czynniki klimatotwórcze;
• wyjaśnić znaczenie czynników klimatotwórczych w tworzeniu klimatu.

J. angielski, klasa 6b – KARTKÓWKA z tematu vocabulary: eating (grupa podstawowa).

Instrukcja:

Klikacie w link:
https://timify.me/form/6NPWKV7jdMOm1BUL

podajecie swój POPRAWNY adres e-mail i klikacie „get your link” – w tym momencie dostaliście link do kartkówki na email. Otwieracie go, i klikacie „OPEN”.

OD TEGO MOMENTU MACIE 15 MINUT NA ZROBIENIE KARTKÓWKI, po tym czasie formularz blokuje się sam i nie można go już ponownie otworzyć, ani edytować.

Ostateczny termin na rozwiązanie kartkówki: jutro do godziny 14:00

Biologia klasa 6 a i b
Temat: Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność gadów .
Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 107-112 ).
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL
https://epodreczniki.pl/a/gady—mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr
https://www.iop.krakow.pl/PlazyGady/gatunki
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 112 ).
B. Winień nazwy gatunkowe gadów żyjących w Polsce.
C. DALA CHĘTNYCH- narysuj na białej kartce gatunek gada żyjącego w Polsce.

Po lekcji uczeń:
• przedstawia sposób rozmnażania się i rozwoju gadów
• opisuje znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka
• określa gady jako owodniowce
• wyjaśnia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka
• podaje przykłady gatunków gadów chronionych w Polsce i uzasadnia potrzebę ich ochrony • podaje przykłady działań człowieka wpływających pozytywnie i negatywnie na różnorodność gadów
• podaje funkcje poszczególnych błon płodowych w rozwoju gadów
• wykazuje, na wybranych przykładach, różnorodność gadów pod względem budowy zewnętrznej i trybu życia
• uzasadnia, że wytworzenie błon płodowych uniezależnia rozwój gadów od środowiska wodnego

TEST – on-line: Przygotować się do testu online z tematów o gadach

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 27 IV)
MUZYKA Przepisać ołówkiem do zeszytu w pięciolinie nuty, pod nimi słowa piosenki „Czerwone jabłuszko ” Oraz osobno słowa 2 i 3 zwrotki str. 98 Zdjęcia proszę wysłać 6 maja do godz. 14
PLASTYKA Proszę przeczytać tekst w podręczniku str.36- 39 i na jego podstawie sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Temat: Rysunek i jego rodzaje. Jest to praca na zaliczenie. Proszę nie wysyłać zdjęć, zadanie sprawdzę podczas spotkania na czacie.
TECHNIKA Na podstawie tekstu w podręczniku ze str.40-, 41 proszę opisać w zeszycie rysunek techniczny złożeniowy i wykonawczy. Temat: Rysunek techniczny. Jest to praca na zaliczenie. Proszę nie wysyłać zdjęć, zadanie sprawdzę podczas spotkania na czacie.

J. angielski, klasa 6b (grupa podstawowa).

W tym tygodniu poznamy słownictwo związane z jedzeniem.

Poniedziałek-środa: czytacie krótki tekst i tłumaczycie w zeszycie związane z nim słownictwo (nie trzeba odsyłać): https://psp5gorce.pl/angielski/eating-vocabulary/

Środa-piątek: piszecie kartkówkę (z tego słownictwa) w wersji elektronicznej (google forms). Jej forma pozostanie taka sama jak wszystkich zadań do tej pory, ale BĘDZIE NA CZAS (15 minut), więcej szczegółów w środę.

Zadanie dla klas 6, j. angielski p. Bizoń.

1.Sporządzenie notatki w zeszycie:

Subject: I’ve Got a temperature. (Mam temperaturę.) Aim: Poznaję nowe słownictwo w tematyce zdrowie.

Zapisujemy: Health problems- problemy zdrowotne, następnie do zeszytu przepisujemy i tłumaczymy wyrażenia ze str. 67 ćw.3 oraz str.71 ćw. 6 z podręcznika.

Przepisujemy zdania: I’ve Got a cough./I have a cough. – Mam kaszel. I’m coughing. Kaszlę

Uwaga: I’ve Got a cold- Jestem przeziębiony. I’m cold- Zimno mi.

Zapisujemy również wyrażenia:

wash your hands- myć ręce

do some exercise- ćwiczyć

eat fruit and vegetables- jeść owoce i warzywa

goto bed early- iść wcześnie do łóżka

drink a lot of water- pić dużo wody

brush your teeth after a meal- czyścić zęby po posiłku

look after your health- dbaj o swoje zdrowie

Notatki nie odsyłamy, zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły, tak jak I pozostałe notatki w zeszycie.

2. Wykonujemy przydzielone trzy zadania na platformie- zadania należy wykonać do środy do godziny 11.00.

Język polski, klasy VIA i VIB. Zadania na poniedziałek i wtorek.
Temat: Sprawdź siebie. S. 318-319. W ramach pracy własnej i przy wykorzystaniu zajęć online proszę o opracowanie w zeszycie przedmiotowym ✒️zadań na stronie 319. Po majówce napiszemy sprawdzian wiadomości z tych zagadnień. Powodzenia.

Informatyka 6a,b: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy rozwiązywać krzyżówkę:
1. Pobieramy plik graficzny „Krzyżówka” dołączony poniżej.
2. Otwieramy ten plik w programie Paint.
3. Rozwiązujemy krzyżówkę
4. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

Wdż klasa 6b – grupa dziewcząt Temat: Dojrzewam do kobiecości:

Matematyka klasa 6a,6b. Temat: Liczba spełniająca równanie. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.197-198. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250 .Wykonaj z podręcznika str.198 zad.1,2,3, str.199 zad.5,7. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 98 ćw.1,2,3,4,5. Proszę przesłać do sprawdzenia zadania z ćwiczeń do wtorku 28.04, do godz. 15.

Matematyka klasa 6a,6b. Temat: Liczba spełniająca równanie. Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.197-198. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiał tam zamieszczony pomoże Ci zrozumieć temat. https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250 .Wykonaj z podręcznika str.198 zad.1,2,3, str.199 zad.5,7. Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń str. 98 ćw.1,2,3,4,5. Proszę przesłać do sprawdzenia zadania z ćwiczeń do wtorku 28.04, do godz. 15.

Dzień dobry, przesyłamy zadania z wf na ten tydzień. Po dwóch cięższych tygodniach trochę zabawy bardzo dobrze wam zrobi. Zachęcamy do ćwiczeń i zabaw z kategorii sportowej. Osoby które nie oddały zadań w poprzednich tygodniach mogą poprawić jedynki i przesłać je w tym. Miłej zabawy dla sumiennych i wzięcia się do pracy dla tych którzy mają zaległości.

TYDZIEŃ 6 (20.04-26.04.2020)

Geografia klasa 6 a i b
Test online sprawdzający wiadomości z tematów: EUROPA na mapie, fizycznej, politycznej, Unia Europejska
Czas rozwiązania-30.04.2020 r.
https://forms.gle/JUDSNX8BPKmT8b5J7

Biologia klasa 6 a i b
Test online sprawdzający wiadomości z tematów: RYBY, PŁAZY.
Czas rozwiązania-24.04.2020.
https://forms.gle/SNdST318p8gqkiu76

Język polski, klasa VIA i VIB. Zagadnienia na 22-24.04.
Temat: Korzystaj ze słowników! S. 295.
W zeszycie przedmiotowym wypisz nazwy słowników wg objaśnień ze strony 295, np.
„Słownik ortograficzny PWN”;
„….…………………………….”;
(5).
Na dodatkową ocenę można wysłać na mail ✒️1/295 do piątku do godziny 14.
Temat: Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.
S.287-291.
W zeszycie przedmiotowym 3, 4/291.
Powodzenia.

Matematyka klasa 6a, 6b. Temat: Zapisywanie równań.
Proszę przeczytaj materiał w podręczniku str.193-194. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://www.youtube.com/watch?v=2J6awLHKZ04
Wykonaj z podręcznika zad. 1,2 str. 194, zad.3,4 str. 195 (zapisz tylko równanie, nie rozwiązuj go!!!!!). Następnie zrób w zeszycie ćwiczeń ćw.1,2,3 str.69 oraz ćw.4a,b,c ćw.5 str.97. Proszę przesłać do piątku do godz. 15. zadania z ćwiczeń! Dla chętnych na dodatkową ocenę zad.6 str.196. Pracujcie w swoim tempie, w razie problemów proszę o kontakt.

Historia, 6A 6B

Przeczytaj temat nr 28 ze str.176 ,,Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Polski” oraz obowiązkowo udziel odpowiedzi i prześlij na adres: historia–psp5@wp.pl podając imię, nazwisko i klasę.

 1. Wymień reformy sejmu konwokacyjnego 1764 roku.
 2. W jakich okolicznościach zostały uchwalone i co zawierały Prawa Kardynalne z 1768 roku ?
 3. Kto, kiedy i w jakim celu zawiązał Konfederacje w Barze ?
 4. Na podstawie mapki ze strony 180 napisz, które ziemie Rzeczypospolitej zagarnęła Rosja, Prusy i Austria.
 5. Oceń postawę Tadeusza Rejtana na sejmie rozbiorowym w 1773 roku.

Przypominam wszystkim o obowiązku wywiązania się z poprzednich zadań. Wszystkie zadania podlegają ocenianiu, ich brak również.

Historia, 6A 6B

Przedstaw informację dotyczące życia prywatnego Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zadanie na dodatkową ocenę dla chętnych uczniów z klasy 5B, 6A, 6B, 7A, 7B oraz 8A.

W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, proponuję przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej (max. 10 slajdów).

UWAGA: Wykonane zadania proszę przesłać w pliku word. Pracę proszę wysyłać na adres mailowy: historia-psp5@wp.pl, który jest przeznaczony tylko do kontaktu z uczniami.

J. angielski, p. Bizoń
Zadania dla klas szóstych. Na platformie zostały przydzielone dwa zadania, do wykonania do soboty do 15.00. Oprócz tego wykonujemy zadanie z podręcznika str 63 ćw.10 (odsyłamy odpowiedzi prawda, fałsz ponumerowane).

Geografia klasa 6 a i b
Temat: Trochę geologii – Islandia.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 73-78 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://geografia.gozych.edu.pl/troche-geologii-islandia/
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 78 ).
B. Rozwiąż zadnia w ZESZYCIE ĆWICZEŃ ( str. 37-40 )
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń potrafi :
• wskazać na mapie tematycznej płyty litosfery i ich granice;
• opisać położenie Islandii na granicach płyt litosfery;
• opisać zjawiska zachodzące wzdłuż grzbietu śródoceanicznego na oceanie Atlantyckim;
• wyjaśnić znaczenie terminów: wulkanizm, trzęsienia ziemi.
• wymienić skutki, jakie dla mieszkańców Islandii wynikają
z położenia na granicy płyt litosfery;
• wyjaśnić znaczenie terminu gejzer, opisuje mechanizm powstawania gejzerów;
• opisać związek między położeniem na granicy płyt litosfery
a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi;
• opisać powstawanie grzbietu śródoceanicznego i doliny ryftowej.

Biologia klasa 6a i b
Temat: . Gady – adaptacja do środowiska lądowego.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 103-106 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL
https://epodreczniki.pl/a/gady—mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr

Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 106 ).
B. Zad. 2. Str. 106

Po lekcji uczeń:
• wskazuje środowiska życia gadów
• określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne
• opisuje budowę gadów na przykładzie jaszczurki, przedstawia wspólne cechy gadów
• wskazuje przystosowania gadów w budowie i czynnościach życiowych do życia na lądzie
• wykazuje wpływ zmiennocieplności na zasięg występowania gadów
• wymienia narządy zmysłów gadów i określa ich znaczenie w życiu na lądzie
• wykazuje związek budowy i czynności życiowych gadów z życiem na lądzie

TEST – online: Przygotować się do testu online z tematów: Ryby i płazy.

MUZYKA
Temat: Chopin na emigracji. Na podstawie tekstu ze str. 91, 94,95,96 proszę sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym. Jest to praca na zaliczenie (podczas spotkania na czacie).
PLASTYKA
„Ulica w perspektywie”- stosując dowolne farby namalować obraz na wykonanym wcześniej rysunku ołówkiem. Zadanie proszę wysłać 29 IV do godz.14
TECHNIKA
Ostatni etap projektu „Makieta domu z instalacjami”. Proszę wykonać wyposażenie i dekoracje pomieszczeń. Zdjęcia wysyłajcie 30 III do godz 14

Język polski, klasa VIA i VIB.
Temat: Nie bądź ludożercą…- analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza.
S. 316-317.
W zeszycie przedmiotowym ✒️ćw. 2,4,9/317.
8/317 obowiązkowo na mail do czwartku do godziny 10.
Proszę wykorzystać lekcję online.

Matematyka klasa 6a,6b. Powtórzenie i utrwalenie tematu upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Proszę zapoznajcie się z materiałem filmowym na ten temat, w tym wykładzie dokładnie wytłumaczone jest to zagadnienie
https://www.youtube.com/watch?v=GG1qFWqGTW0 następnie wykonajcie zadania ze strony https://www.matzoo.pl/klasa6/redukcja-wyrazow-podobnych-2_37_217 i po 10 działaniach prześlijcie screen lub zdjęcie Waszej pracy po 10 działaniach, oraz z tej strony https://szaloneliczby.pl/zredukuj-wyrazy-podobne/ i również po wykonanej pracy prześlijcie zdjęcie lub screen. Proszę o przesłanie wykonanych zadań do wtorku do godz.15. Dla chętnych na ocenę super zagadka (cały tok rozwiązania) str.192. W razie problemów proszę o kontakt. Pozdrawiam serdecznie.

J. angielski, klasy: 6b oraz 7a/7b (grupy podstawowe).

W tym tygodniu będziemy mówić o przyszłości wykorzystując konstrukcję „to be going to”.

Swoją pracę dzielimy na 2 części:

1. Poniedziałek-wtorek: zapoznajecie się z informacjami o tworzeniu zdań z „to be going to”. Przygotowaną przeze mnie e-lekcję (w formie bloga) znajdziecie tutaj: https://psp5gorce.pl/angielski/goingto/

2. Środa-piątek: dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej na ocenę.

ZADANIE NA OCENĘ DO PIĄTKU (14:00): https://forms.gle/VyL8AJ6jXzAtt5Ke9

Informatyka 6a,b: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szukać informacji w Internecie.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Otwieramy test online.
Dla klasy 6a: https://forms.gle/fjK7wPtRZSuFiNSc8.
Dla klasy 6b: https://forms.gle/LfSQEc2tAmk45Y9D9.
2. Znajdujemy w wyszukiwarce odpowiedzi na poszczególne pytania.
3. Zaznaczamy w teście prawidłowe odpowiedzi
(musimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi) i klikamy „wyślij”
4. Test jest na ocenę. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

Klasa 6b wdż

Klasy 6 katecheza 41, szczegóły online.

TYDZIEŃ 5 (15-19.04.2020)

Język polski, klasy VIa i VIb.
Temat: Interpunkcja zdania pojedynczego. 279-281
W zeszycie przedmiotowym 3/281( dwa zdania, podpowiedź) oraz 1,2,3/97 w Zeszycie Ćwiczeń.
Temat: O tym, jak w”Bajkach robotów” maszyna cyfrowa walczyła ze smokiem. 302-307
Zapoznajcie się z tekstem, w zeszycie przedmiotowym1/307- przykłady z tekstu wg definicji i 2/308. Zadanie dodatkowe dla chętnych- 3/106 z Zeszytu Ćwiczeń na mail do piątku do godziny 14.

Kl. 6 Kontynuacja zadań.
MUZYKA
Ułożyć i zapisać w zeszycie przedmiotowym krzyżówkę (pytania i schemat zawierającą pojęcia : artykulacja, rondo, refren, triola. Hasło dowolne.
PLASTYKA
Dokończyć rysowanie ołówkiem „Ulica w perspektywie”. Jest to kontynuacja pracy na lekcji w szkole.
TECHNIKA
Drugi etap : napisać w zeszycie przedmiotowym pismem technicznym (stosując w odpowiednich miejscach małe i duże litery) swoje imię, nazwisko i adres (miasto, ulica). Oceny będą wystawiane podczas spotkań na czacie. Powodzenia.

J. angielski, p. Bizoń, grupa rozszerzona.
Zadanie dla klasy 6b. Proszę na piątek powtórzyć z rozdziału trzeciego tworzenie zdań w czasie past simple.

Zadania dla klas VI dla grup p. Bizoń z j. angielskiego. Zadania na platformie do wykonania do wtorku do 11.00. Oglądamy filmiki gramatyczne z Hammy, również z rozdziału trzeciego w celu przypomnienia czasu past Simple. Następnie wykonujemy dwa zadania gramatyczne. Aby przypomnieć sobie czasowniki nieregularne wchodzimy na quizlet, wpisujemy nazwę podręcznika, następnie czasowniki nieregularne.

J. angielski, T. Karolczyk.
Zadanie dla klasy 6b/7a/7b, grupy podstawowe.
Witam wszystkich uczniów po Świętach.

W tym tygodniu podsumowujemy nasz ostatni temat, czyli stopniowanie przymiotników.

Poniższe zadanie jest dla chętnych (NA DODATKOWĄ OCENĘ). Wszystkie zadania są otwarte, maksymalna liczba punktów – 10.
https://forms.gle/jnFWrV2PRPasRCT86

Termin: do piątku (14:00). Sprawdzone zadania zostaną odesłane w najbliższy piątek przed godziną 15:00.

Dzień dobry ćwiczenia z wf na ten krótki tydzień.

Witam wszystkich uczniów klasy 6a i 6b. Tematem lekcji na najbliższe trzy dni jest: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Proszę zapoznajcie się z tym materiałem w podręczniku na str. 188, 189, 190 a następnie wykonajcie zadania z podręcznika str.190 zad.1,3,4 str.191 zad.5,8,9, w zeszycie ćwiczeń: str.93 ćw.1,2,3,4, str.94 ćw.6,7,8,9, str. 95 ćw.11,12, pracujcie w swoim tempie nad tym materiałem do końca tygodnia, do piątku do godz. 15 proszę o przesłanie z zeszytu ćwiczeń następujących zadań: str.94 ćw.6,7,8,9, str. 95 ćw.11,12. W razie problemów proszę o kontakt. Może do zgłębienia tego tematu przydadzą się komuś następujące materiały: filmy znajdujące się pod linkami:
https://www.youtube.com/watch?v=GG1qFWqGTW0
https://www.youtube.com/watch?v=fuoY_0YTPG4 od 7.44minuty
https://www.youtube.com/watch?v=QZ2sF8Ki3fA , oraz ćwiczenia utrwalające ze strony mat zoo:
https://www.matzoo.pl/klasa6/redukcja-wyrazow-podobnych-wstep_37_215
https://www.matzoo.pl/klasa6/redukcja-wyrazow-podobnych-1_37_216
https://www.matzoo.pl/klasa6/redukcja-wyrazow-podobnych-2_37_217

TYDZIEŃ 4 (06.04-12.04.2020)

Biologia i Geografia
Biologia
Temat: Rozmnażanie się i rozwój. Różnorodność płazów.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeczytaj tekst w podręczniku ( str.98- 102 )
3. W formie notatki – przepisz pod tematem z książki punkty od 1 do 3 kropki – ZAPAMIĘTAJ ( str.102 )
4. Zadanie domowe: wymień gatunki płazów bezogonowych i ogoniastych występujące w Polsce – zadanie prześlij do nauczyciela.
Narysuj dowolną techniką ( na kartce A4) lub ulep z plasteliny, modeliny najpiękniejszego wg Ciebie przedstawiciela płazów żyjących w Polsce; wykonaj zdjęcie swojej pracy i prześlij do nauczyciela-najpiękniejsze prace zamieścimy na stronach szkoły.

Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, linki podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM
https://czlowiekiprzyroda.eu/plazy-polski-przewodnik-terenowy?fbclid=IwAR1q87SzLAqWLSyNiujRnco1Wa6Yc6mI4y4b40lOaw1eVf71icCmdhjT4m0
https://view.genial.ly/5e7a6627f9dc210d8ad516a1/presentation-plazy?fbclid=IwAR1wl2dcw8gdDCRGji8qjfAYAAd7ZHOQvKpWvZ-vEIC2xbUt-7oVpkgDqTk

Geografia
Temat: Unia Europejska.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku ( str. 68-72 )
3. Wykonaj notatkę w zeszycie na podstawie podręcznika ( weź pod uwagę, że od 1 lutego Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej ) – notatkę wykonaj w punktach i podpunktach ( zwróć uwagę na wytłuszczone w tekście zagadnienia) – prześlij do nauczyciela do sprawdzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4

ZADANIA KL 6 (poniedziałek 6 IV)
MUZYKA
Ułożyć i zapisać w zeszycie przedmiotowym krzyżówkę (pytania i schemat zawierającą pojęcia : artykulacja, rondo, refren, triola. Hasło dowolne.
PLASTYKA
Dokończyć rysowanie ołówkiem „Ulica w perspektywie”. Jest to kontynuacja pracy na lekcji w szkole.
TECHNIKA
Drugi etap : napisać w zeszycie przedmiotowym pismem technicznym (stosując w odpowiednich miejscach małe i duże litery) swoje imię, nazwisko i adres (miasto, ulica). Pracujcie we własnym tempie, nie stresujcie się. Nie ma obowiązku wysyłania zdjęć. Jeśli nie zrobicie wszystkiego w danym tygodniu dokończycie w następnym. Oceny będą wystawiane podczas spotkań na czacie. Powodzenia.

Przyroda klasa IV a
DZIAŁ 4: JA I MOJE OTOCZENIE
Temat: Świat substancji.
1. Zapisz nazwę działu i temat w zeszycie lekcyjnym.
2. Uważnie przeczytaj temat z podręcznika ( str. 108-111 )
3. W formie notatki – przepisz pod tematem z książki punkty – ZAPAMIĘTAJ (str. 111 )
4. Wykonaj zadania do tego działu w zeszycie ćwiczeń. ( wykonane proszę przesłać do mnie )

Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, linki podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/gazy-ciecze-i-ciala-stale/D1Cy4qgUe
https://epodreczniki.pl/a/gazy-ciecze-i-ciala-stale/D1Cy4qgUe

J. angielski, T. Karolczyk, klasy: 6b/7a/7b, grupy podstawowe.

W tym tygodniu zajmiemy się stopniowaniem przymiotników. E-lekcję w (formie bloga), którą dla was przygotowałem znajdziecie tutaj: https://psp5gorce.pl/angielski/stopniowanie-przymiotnikow/

Po zapoznaniu się z tematem robicie zadanie domowe:
https://forms.gle/xZzz7FJd1CTrZqAs5

Termin: środa 08.04.2020 (do godziny 14:00).
Zadania wysłane po czasie nie będą oceniane.

Zadania dla klasy 6b, j. angielski, grupa rozszerzona, p. Bizoń.
Zgodnie z ustaleniami proszę dokończyć zadania ze strony 33 w ćwiczeniach (nie odsyłamy ich, zostaną sprawdzone na lekcji online). Zdania do przetłumaczenia przepisujemy do zeszytu, tlumaczymy i odsyłamy na prywatnego Messengera. 1. Miałem angielski godzinę temu. 2. Ona nie używała suszarki. 3. Oni pływali w morzu zeszłego lata. 4. My słuchaliśmy muzyki wczoraj wieczorem. 5. Czy ty uczyłeś się wczoraj matematyki? 6. Czy Wy jedliście śniadanie wczoraj rano? W zeszycie tłumaczymy słówka z podręcznika str. 53 zadania 2 i 7. Następnie wykonujemy zadania z tych słówek przydzielone na platformie. Zadania należy wykonać do soboty 11 kwietnia do 12.00.

Zadania dla klasy 6a, j. angielski. Zgodnie z ustaleniami proszę wykonać zadania 2 i 4 że strony 33 w ćwiczeniach (nie odsyłamy ich, zostaną sprawdzone na lekcji online). Zdania do przetłumaczenia przepisujemy do zeszytu, tlumaczymy i odsyłamy na prywatnego Messengera. 1. Miałem angielski godzinę temu. 2. Ona nie używała suszarki. 3. Oni pływali w morzu zeszłego lata. 4. My słuchaliśmy muzyki wczoraj wieczorem. 5. Czy ty uczyłeś się wczoraj matematyki? 6. Czy Wy jedliście śniadanie wczoraj rano?

Język polski, klasa VIA
i VIB. Tydzień krótszy, więc
i zadań mniej. Proszę zająć się tematem” Dopełnienie i sposoby jego wyrażania, s. 277-279 w podręczniku. Do wykonania ćw. 1i 2/95 w Zeszycie Ćwiczeń, a dla chętnych 3a/278(podr.)- to zadanie można wysłać na dodatkową ocenę. Poza tym czytamy tekst z podręcznika, s. 296-301. Po zapoznaniu się proszę w zeszycie przedmiotowym wykonać zadanie 2/302. Dla chętnych do wysłania 3/302. W razie trudności proszę pytać na grupie.

6a,b. Informatyka kl. 6: Moi drodzy. Dzisiaj o bezpieczeństwie w internecie.
Zadania które należy wykonać do 17.04.2020r.
1. Zapoznajemy się z materiałem i słuchamy audiobooka : https://epodreczniki.pl/a/jak-bezpiecznie-zwiedzac-cyfrowy-swiat/DWXgwORfN
2. Piszemy edytorze tekstu odpowiedzi na pytania:
Jaki organ w Polsce zajmuje się ochroną danych osobowych i na podstawie jakich przepisów?
Po wysłuchaniu materiału, zastanów się, co możesz zmienić, aby wzrosło Twoje bezpieczeństwo w Internecie?
3. Fotkę lub po prostu tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
4. Wykonujemy interaktywne ćwiczenia 2 i 3.
5. Zapoznajemy się z zasadami netykiety: https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Zadania dla uczniów klasy 6a i 6b – matematyka, temat lekcji na najbliższe trzy dni: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 185 i wykonać zad.1,3,4 str.186, w ćwiczeniach str.92 ćw.1,2,3,4 i przesłanie do środy do godz. 15: 00 stronę 92 z ćwiczeń. Na tej stronie w przystępny sposób jest wytłumaczony ten temat https://www.youtube.com/watch?v=0zjL3PQG3Hg&list=RDCMUCNM9N14aIVx0t-eI8jyJSHw&start_radio=1&t=5 , lub tutaj https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw

Dzień dobry, w załączniku przesyłam zadanie do wykonania w tym tygodniu z wychowania fizycznego. Proszę podejść sumiennie do sprawy, ponieważ będzie z tego ocena. W pliku wszystko jest szczegółowo rozpisane. Będziemy łączyć się także ze sobą. Proszę żeby do tego czasu wszyscy zapoznali się z treścią pliku. Życzę dużo zdrowia

TYDZIEŃ 3 (30.03-05.04.2020)

Przekazuję zadanie z historii: 6A 6B
1. Przeczytaj lekcję powtórzeniową „Europa i Świat w XVIII wieku” i wykonaj zad. 1.,2.,3.,4. str. 167-168
2. Przeczytaj temat „Rzeczpospolita w okresie kryzysu- czasy saskie” i wykonaj ćwiczenia 1.,2.,3. str. 175
UWAGA: Wykonane zadania proszę przesłać w pliku word, ponieważ przesyłane zdjęcia wykonanych ćwiczeń są nieczytelne. Pracę proszę wysyłać na adres mailowy: historia-psp5@wp.pl, który jest przeznaczony tylko do kontaktu z uczniami.

Język polski, klasy VI a i VI b. Na chwilę odejdziemy od zagadnień gramatycznych i spróbujemy zrozumieć utwory patriotyczne, s.282-286(trzy teksty). W zeszycie przedmiotowym proszę wykonać po jednym wybranym zadaniu do każdego tekstu, a na mail do piątku do godziny 15 proszę opisać wrażenia z odwiedzin strony Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://muzeum1939.pl/ Temat pracy: Dlaczego warto byłoby odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku? W razie trudności proszę pytać na grupie. Pozdrawiam

Klasa VI- BIOLOGIA
Temat : Płazy – zwierzęta wodno-lądowe. (str. 94-97 )
1.Uważnie przeczytać temat.
2. Pod tematem przepisać zapamiętaj. (str. 97)
3. Wykonaj pisemnie zadanie 4 str. 97
4. Obejrzyj prezentację i utrwal materiał – grając https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM
https://czlowiekiprzyroda.eu/plazy-polski-przewodnik-terenowy?fbclid=IwAR1q87SzLAqWLSyNiujRnco1Wa6Yc6mI4y4b40lOaw1eVf71icCmdhjT4m0 https://view.genial.ly/5e7a6627f9dc210d8ad516a1/presentation-plazy?fbclid=IwAR1wl2dcw8gdDCRGji8qjfAYAAd7ZHOQvKpWvZ-vEIC2xbUt-7oVpkgDqTk
Kl. VI GEOGRAFIA
Temat: Europa na mapie politycznej . ( podręcznik str. 62 – 67)
1. Uważnie przeczytaj temat.
2. Przyswój wiadomości podane w podręczniku.
3. Zeszyt ćwiczeń ( str. 33-34)
4. Dla chętnych polecenie 3. z podręcznika str. 67.
https://online.seterra.com/pl?fbclid=IwAR3-_q2YScjpcwuYU7ZCCukgeEsP5gxfzRXVmbXrbhhOpeAcCyMawBpiDGE

Język polski klasa VIa i VIb. Kolejne części zdania. Przydawka, s.261-263 i okolicznik, 272-274. Do wykonania po trzy ćwiczenia w Zeszycie Ćwiczeń, s.84-87 i 88-91. Chętni wysyłają na maila str. 91. Zadania realizujemy do środy. W razie wątpliwości pomogę na grupie, pozdrawiam

Kochani…Przesyłam nieobowiązkowy materiał powtórzeniowy z WDŻ.

Muzyka, plastyka, technika, zadania:

J. angielski, R. Bizoń.
Zadania dla klas szóstych zostały przydzielone na platformie My English Lab. Powyżej instrukcje.

J. angielski, T. Karolczyk, klasa 6b, grupa podstawowa.

W tym tygodniu zajmiemy się czasem Present Perfect. Wszystkie informacje oraz kompletną lekcję w formie e-learningu / bloga przygotowałem tutaj:
https://psp5gorce.pl/angielski/czas-present-perfect-2/

Swoją pracę w tym tygodniu dzielimy na 2 części:

1. Poniedziałek-wtorek – zapoznajecie się z informacjami o czasie Present Perfect, które dla was przygotowałem. Na tym etapie nie musicie mi nic odsyłać.

2. Środa-piątek dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej na ocenę. Pojawi się ono W ŚRODĘ na stronie szkoły oraz na grupie waszej klasy. Będzie ono dotyczyło oczywiście czasu Present Perfect – tworzenia zdań twierdzących oraz przeczących.
W razie pytań kontakt mailowy bądź na grupie.

Klasy 6a i 6b, matematyka. W tym tygodniu musimy zmierzyć się z wyrażeniami algebraicznymi. Proszę zapoznajcie się z tym tematem w podręczniku na str. 177,178,179, a następnie wykonajcie zadania z podręcznika str.179 zad.1,2, str.180 zad.4,5,6, str.181 zad.10,12, str.182 zad. 13,15, w ćwiczeniach: str.87 ćw.1,3,4,5, str.89 ćw.9,10,11,13, str. 90 ćw.14,15, str.91 ćw.16, pracujcie w swoim tempie nad tym materiałem do końca tygodnia, w środę podam, które ćwiczenia trzeba będzie mi przesłać. W razie problemów proszę o kontakt. Może do zgłębienia tego tematu przydadzą się komuś następujące materiały: film znajdujący się pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI, na stronie https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DtfhxoeUv, znajdują się też materiały do tego zagadnienia, a tu https://www.matzoo.pl/klasa6/zapisywanie-wyrazen-algebraicznych_37_366, są ćwiczenia utrwalające. Pozdrawiam Wszystkich serdecznie.

6a,b. Informatyka: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szyfrować wiadomości.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Wchodzimy na stronę: http://programowaniedziecinnieproste.pl/szyfrowanie/
2. Czytamy artykuł.
3. Szyfrujemy trzema dowolnymi sposobami zdanie: Niespotykanie tajna informacja
4. Fotkę lub po prostu tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Wychowanie fizyczne, zadania:TYDZIEŃ 2 (23-27.03.2020)

Drodzy Uczniowie, proszę, abyście zmierzyli się w wybranymi dyktandami Efektów nie wysyłacie na maila, prace nie będą oceniane.
Do końca tygodnia zakres materiału został wyznaczony, a kolejne ustalenia w poniedziałek. Jestem do dyspozycji na grupach, a zajęcia online wg Waszych potrzeb i planu lekcji do ustalenia. Zaproponuję niedługo takie spotkania w sieci. Pozdrawiam
Dużo zdrówka
K.Ogrodnik.
https://dyktanda.online/

Polecenia do zadań dla klasy VI z języka angielskiego, p BIZOŃ. Termin przesłania zadań do p. Bizoń na Messengera: niedziela 29 marca do godziny 15.00.

W podanych kartach pracy uzupełnij tabele stopniem wyższym i najwyższym przymiotników (wg przykładów).

Zadanie 1- Wybierz właściwą odpowiedź.

Zadanie 2 – Przepisz zdania poprawiając błędy w podkreślonych wyrazach.

Zadanie 3- Napisz zdania o obrazkach, używając konstrukcji as…as Lu not as…as oraz podanych w nawiasach przymiotników. Zadania wykonujemy w zeszycie w całości, jedynie zadanie gdzie trzeba poprawić podkreślony wyraz, numerujemy i podajemy poprawny wyraz. Robimy zdjęcia zeszytu i przesyłamy. W razie pytań (najpierw proszę ze zrozumieniem przeczytać instrukcje) proszę o kontakt.

Klasy 6/7, grupy podstawowe, Karolczyk.
Zadanie wykonujemy do niedzieli – 29.03.2020.
Czasowniki nieregularne, czasy: Present Perfect, Past Simple.

Uzupełniamy zadanie odpowiednimi czasownikami nieregularnymi (które ćwiczyliście od poniedziałku za pomocą fiszek, więcej: www.psp5gorce.pl/angielski).

ZADANIE:
https://bit.ly/33LzOQn

Zadanie jest w formie elektronicznej (na smartfon, tablet, itd.) Zaczynamy od podania swojego adresu e-mail. Wypełniamy wszystkie 10 zadań i klikamy wyślij. Nauczyciel automatycznie otrzymuje wyniki testu oraz kompletne dane o tym, co zrobiliście dobrze/źle.

Nie jest to zadanie na ocenę – w tym tygodniu testujemy przygotowaną przeze mnie platformę, ALE od następnego poniedziałku wszystkie zadawane przeze mnie zadania będą już oceniane!

🧮Klasa 6 a i 6 b dla sprawdzenia waszej wiedzy z zakresu liczb dodatnich i liczb ujemnych proponuję w tym tygodniu zmierzyć się z zadaniami ze stron:
https://gwo.pl/…/seo_link:klasa-6-liczby-dodatnie-i-liczby-…, https://szaloneliczby.pl/klasa-6/ – dział 3 liczby dodatnie i ujemne, i wykonać sprawdzian dla samych siebie https://szaloneliczby.pl/liczby-dodatnie-i-ujemne-sprawdzi…/
🍀Proszę o przesłanie mi na Messengera zdjęcia ćw. 10 str. 82 oraz ćw. 2, 3 str.84 i ćw. 13 str.86 do czwartku. Pozdrawiam👍

📝Język polski klasy VI a i VI b. Przeczytajcie wiersz na stronie 249 i zapamiętajcie pojęcie
” anafory”. 📋W zeszycie przedmiotowym zad. 3/250. Do wiedzy o podmiocie dokładamy wiedzę o orzeczeniu (254-256). W zeszycie wykonajcie ✒️dowolne trzy zadania a na adres mailowy k.ogrodnik.pspnr5@gmail.com proszę wysłać wykonane✒️ ćw. 1 i 2/ 81. (ZĆ). Chętni str.83. Pozdrawiam 😄

Język angielski, T. Karolczyk, klasa 6a/6b, grupa podstawowa.
Drodzy uczniowie! W tym tygodniu oglądacie przygotowany przeze mnie film i dowiadujecie się jak uczyć się korzystając z „fiszek”:
https://www.youtube.com/watch?v=qAZ3zgpFl60
Następnie ściągacie (3 pliki poniżej) i drukujecie fiszki zapoznając się ze słownictwem.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania karty pracy ćwiczą słówka wchodząc tutaj:
https://quizlet.com/pl/497927953/klasy-6-7-fiszki-czasowniki-nieregularne-flash-cards/
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat uczenia się z fiszek (i ich przygotowania) wejdźcie na stronę szkoły https://psp5gorce.pl/angielski/ i sprawdźcie e-lekcję, którą dla Was przygotowałem.

W środę (25.03.2020) pojawią się zadania pisemne do tych słówek (zadanie powyżej).

J. angielski, p. Bizoń: wiadomość dla moich uczniów klas 5-7. Proszę skorzystać z linku i instrukcji do logowania.https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/english-class/dla-ucznia/dodatkowe-cwiczenia-interaktywne/#accordion%3Daccord-7382
Podaję kody do grup: klasy V- XWFV-REYE Klasa6a- URM3-PHJC, klasą 6b już ma Klasy7- UHJX-MWKY

🎼🎶MUZYKA
Utrwalić rodzaje artykulacji. Wysłuchać utwór zalecany na str. 19 „Śmiejący się puzon”
🖌️🎨PLASTYKA
Dla chętnych: prace na wybrany konkurs („Moja mama”, „KROKUS- Twój sprzeciw ma znaczenie”, „Anioł hospicjum”)
❗Wszyscy: plakat na konkurs szkolny „Trzymaj formę” i „Bieg po zdrowie”
Regulaminy konkursów na stronie szkoły.
➡️TECHNIKA
Kontynuować pracę nad tworzeniem makiety domu z instalacjami.

🙏Zadania z religii dla klas 6a i 6b. Opracowanie tematu nr 35 , oraz praca plastyczna na temat 100 lecia urodzin Jana Pawła II, technika dowolna format A4.

🤸Zdalne wychowanie fizyczne-klasy VI 🤸Dzień dobry, w związku z zamknięciem szkoły i czasem kwarantanny, zapraszam do podtrzymywania swojej formy fizycznej w domu. Przesyłam zestaw ćwiczeń które pozwolą w tym trudnym okresie trochę rozruszać się we własnym domu.
Wystarczy znaleźć tylko kawałek miejsca, oraz coś miękkiego (matę, dywan, itd.). Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać dokładnie, z żadnym z nich nie śpiesząc się. Wykonuj ćwiczenia w miarę własnych możliwości, jeśli nie jesteś w stanie zrealizować ilości powtórzeń założonej dla Twojej klasy, zrób troszkę mniej. Jeśli jednak będzie dla Ciebie za łatwo śmiało możesz lekko zwiększyć obciążenia. Nie przesadź jednak z tym.
Życzę miłej zabawy😉👍
Więcej:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692800481461219&id=478413536233249&xts%5B0%5D=68.ARCndj73bcNQVjYjnVHvJwI6WmQrJ3UcNjc9AlqiSC7lZWFjebqnoIg9J6ccbJq7qk4vOM1DflhMPYCypxWX4ut-ly6RWE_SrQfDzIm1cXE_H5GTn8v4v9a-AEizB8BeZ7ZpKId-KnFGsK2Sj8a8SZPI9hjaC1ClMtg4gl6fHGM0vBaJ0JYHmpbpKfjU1wsfgzN_dOo2vsvju9pcexGxNI9qvh_v1D8hKQWwedExeRbaxmyzzqETDUwz7zqmcyyZBFfFt7ii9ar4fo30gPapcqoUJSAB8oueiCM_fpeTNAZUeSJhWFXepLgvEeLh4caeqi1LgRK5O_1RADTLF2w&tn=K-R

TYDZIEŃ 1 (12-20.03.2020)

Klasa VI. Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

 1. Wykonać notatkę w zeszycie o budowie ryb (można wykonać rysunek i podpisać części ciała).
 2. Napisać w jaki sposób ryby są przystosowane do życia w wodzie.
 3. Dla chętnych: Wypisać przykłady gatunków ryb słodkowodnych żyjących w naszych wodach słodkich ( rzekach, potokach, jeziorach).
  LINK: http://tiny.cc/1w1jlz
  LINK: http://tiny.cc/3x1jlz

✍️Zadania z historii
➡️Klasa VIA VIB Przedstaw reformy władców absolutyzmu oświeconego w Prusach, Austrii i Rosji.
Przyczyny i przebieg walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Przedstaw przyczyny wybuchu Wielkiej Rewolucji we Francji i jej skutki. ❗Uczeń ze swojej klasy wybiera jeden temat do pisemnego opracowania.Pisemna odpowiedź na wybrane pytanie zostanie sprawdzona przez nauczyciela na ocenę. Odpowiedź na osobnej podpisanej kartce (imię ,nazwisko i klasa). Na pozostałe pytania uczeń jest przygotowany ustnie, co w późniejszym czasie zweryfikuje nauczyciel. Owocnej pracy życzy nauczyciel historii👍

🌍Geografia klasa VI – Europa https://www.toporopa.eu/pl/…

Klasy VI a i VI b proszę o zapoznanie się z tematami z matematyki dotyczącymi liczb dodatnich i liczb ujemnych na pierwszy tydzień:
🎲poniedziałek i wtorek: podręcznik zad. 2, 3 str. 170, zad 8, 10 str.171, ćwiczenia: ćw. 2 str.80, ćw. 3,4,5,6,7 str. 81, ćw. 8, 10, 11 str. 82, ćw. 13, 14, 15, 16, 17 str. 83
🖋️środa i czwartek: podręcznik : str. 172, 173, zad.1 str.173, zad. 3,6 str. 174, ćwiczenia: ćw. 1,2,3,4 str. 84, ćw. 7 str.85, ćw. 9, 13 str. 86.
Poniżej znajdują się linki które mogą się przydać w opanowaniu tych tematów.
https://www.youtube.com/watch?v=dCDu7SpSs4M – liczby dodatnie iliczby ujemne
https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw – dodawanie liczb całkowitych
https://www.youtube.com/watch?v=DklHvHy-Vd8 – odejmowanie liczb całkowitych
https://www.youtube.com/watch?v=XcEVyUdo_ug – mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
Życzę miłej i owocnej pracy a w razie problemów proszę o kontakt. Pozdrawiam serdecznie i życze zdrowia Wasz nauczyciel matematyki.

📚J. polski – lektury dla klas: Vb,VIa,VIb
uczniowie VI a i VI b czytają ”Robinsona Crusoe”🌏 D.Defoe. Polecamy audiobooki na wolnelektury.pl

🇬🇧Język angielski, grupa rozszerzona. Przesyłam zadania dla klasy 6 b. Proszę wykonać następujące zadania, których jeszcze nie macie zrobionych w ćwiczeniach str. od 78-81 oraz stronę 22. ( sluchanki również korzystając z aplikacji kod QR). Wszystko z ćwiczeń. Proszę przesłać zdjęcia zadań na mojego maila do środy do 15.00. Jednocześnie przypominam o przygotowaniach do konkursu filotimo, o którym wiecie, na pewno się odbędzie więc wykorzystajcie ten czas na przygotowania do niego, zwłaszcza, że jak mówiłam ta wiedza Wam się przyda w dalszej nauce angielskiego. Pozdrawiam! Ps to zadanie miało być w zeszłym tygodniu, ale okazuje się, z tego co mówi Bartek, że zginęły jakimś przypadkiem że strony, a Wy nie mieliście jeszcze grupy.

🇬🇧Język angielski
Uczniowie klas IV- VII chcąc utrwalić wiadomości z języka angielskiego mogą skorzystać z Extra Online Homework. Wskazówki jak korzystać z tego narzędzia znajdują się na wewnętrznej stronie okładki ćwiczeń z języka angielskiego. Uwaga❗Do indywidualnych ćwiczeń nie jest potrzebny kod identyfikacyjny kursu, podany przez nauczyciela.
Odniesienia do podręczników z języka angielskiego we wszystkich klasach:
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

🇬🇧Język angielski
Uczniowie klas IV- VII chcąc utrwalić wiadomości z języka angielskiego mogą skorzystać z Extra Online Homework. Wskazówki jak korzystać z tego narzędzia znajdują się na wewnętrznej stronie okładki ćwiczeń z języka angielskiego. Uwaga❗Do indywidualnych ćwiczeń nie jest potrzebny kod identyfikacyjny kursu, podany przez nauczyciela.
Odniesienia do podręczników z języka angielskiego we wszystkich klasach:
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

🇬🇧Język angielskiquizy Kahoot, klasy 4-8:
http://tiny.cc/presentsimplecontinuous
http://tiny.cc/vocabularyy
http://tiny.cc/verbsss

Instrukcja Kahoot:
1. Wchodzimy na stronę z quizem Kahoot z wybranego przez siebie linka (możemy użyć do tego celu laptopa, tabletu, telefonu, który będzie służył jako urządzenie główne do wyświetlania pytań – host).
2. Po lewej stronie klikamy na przycisk „PLAY”, następnie wybieramy „HOST GAME” i wchodzimy w tryb „CLASSIC”.
3. Na innych telefonach/tabletach/laptopach (które będą brały udział w quizie) wchodzimy w przeglądarkę, wchodzimy w adres www.kahoot.it i wpisujemy kod PIN. Wybieramy swój pseudonim.
4. Na urządzeniu głównym – wyświetlającym pytania klikamy start i rozpoczynamy nasz quiz!

W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną drogą mailową pod adresem: karolczykangielski@gmail.com
KOLEJNE ZADANIA POJAWIĄ SIĘ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

Zadania dodatkowe:

✏️Link do nauki programowania na wszystkich poziomach: https://studio.code.org/courses

✏️Link do wszystkich poziomów matematyki w Khan Academy: https://pl.khanacademy.org/math

🌼👁️🌧️🐍Polecane filmy edukacyjne z nauk przyrodniczych na wszystkich poziomach znajdują się na stronie: https://m.cda.pl/moherpower/folder/14930306

🦒🦦🦩 Matematyka dla wszystkich od 0-8 klasy:
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR2SGyf_Fyfqqt3GMK8lthWjg0pEwexOP3w9R_G8TGh8t0VUMg8_IdQoMAs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *