Zadania, klasy 7

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa.
1. Przeanalizuj materiały zamieszczone na stronie:
2. https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4
https://www.youtube.com/watch?v=vkPwjkIP-zA

Biologia klasa 7 b
Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi . Inne zmysły.
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
2. https://epodreczniki.pl/a/ucho—narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9
https://epodreczniki.pl/a/inne-zmysly-tez-sa-wazne/DR5Uo8WK7
https://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DkajbcxiG
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tymi linkami.

Biologia klasa 7 a
Temat: Podsumowanie wiadomości -Układ rozrodczy.
1. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy
https://epodreczniki.pl/a/funkcjonowanie-zenskiego-ukladu-rozrodczego/D4ImaEp1T
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/D1B8G14kZ
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tymi linkami.

Klasa 7a i 7b Temat Szerokiej drogi! Środki transportu oraz miejsca związane z podróżowaniem Ćwiczenia str. 82 zadanie 1 i str. 83 zadanie 4 Proszę przepisać słownictwo ze zdjęcia. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

7 A 7 B – HISTORIA Obejrzyj polski film historyczny w reżyserii Kazimierza Kutza ,,Sól ziemi czarnej ”

Matematyka klasa 7a. Temat : Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. Kontynuacja wcześniejszych tematów. W ćwiczeniach str 122 -123 , zachęcam do zrobienia tych ćwiczeń. Klasa 8a, 8b Zadanie na ten tydzień, wracamy do elementów prawdopodobieństwa. Temat : Ile jest możliwości? W temacie tym zastanawiamy się na ile sposobów możemy dokonać konkretnego wyboru. Ciekawe przykłady z tego tematu są w ćwiczeniach str 108 -110. Zachęcam do zrobienia tych ćwiczeń.

Fizyka
VII a i VII b na 22.06.
Zapisz do zeszytu temat: Podsumowanie wiadomości z termodynamiki.
Przeczytaj treści z zeszytu z termodynamiki.
Pooglądaj i przeanalizuj film na YouTube: Pierwsza zasada termodynamiki, praca, ciepło w doświadczeniach
link: https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ
VII a i VII b na 25.06.
Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki z klasy VII.
Przejrzyj zeszyt z fizyki i przeanalizuj poznane w tym roku szkolnym treści.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1, katecheza 52 klasa 2, katecheza 51, klasa 4 katecheza 45, klasy 5 katecheza 48, klasy 6 katecheza 49 klasy 7 katecheza 50

ZADANIA KL 7 (poniedziałek 22 VI)
PLASTYKA
Zachęcam do zwiedzania wirtualnego muzeum.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finsidebruegel.net%2F%3Futm_source%3DHistmag.org%26utm_medium%3Darticle-17577%26fbclid%3DIwAR1KqDjKstdYtZ2b8xKTwQsDQMDHGDcKpyh1yS3tU-SvBwj9XBm_9dvNAmY%23p%2Fv%3Dudhome%26lan%3Den%26a%3D1838%26x%3Ds%3A3_l%3A2_v1%3A1838%2Cvis_v2%3A1838%2Cirr&h=AT0oCq9xumTBj9_mBtimuX71FIvmdIZ89ubBmpXy-dApi88x2K-iwo1qYzI_C6aD1p5uFrMwPGPMkZ68TuAqO4mSG_3X9_c4yeKj9EghSNpJ16Hkyh57KgBHgSoCZevup1DHhA

MUZYKA
Temat: Stanisław Moniuszko.
Posłuchajmy: Str. 123.

CHEMIA 7A/7B poniedziałek Temat: Wodorotlenki – budowa, otrzymywanie. https://www.youtube.com/watch?v=7YgGfKhlKdg&feature=share środa Temat: Dysocjacja jonowa zasad . https://www.youtube.com/watch?v=H7ZIKBUGoWE&feature=share

Zadania dla klasy siódmej. Dzień dobry, dziękuję wszystkim którzy nadal pilnie pracują i odrabiają zadania. Przesyłam ostatnie zadanie w tym roku szkolnym. Proszę o sprawdzenie siebie i zrobienie zadań z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Potem można poszukać rozwiązań arkusza i sprawdzić swoje odpowiedzi. Jeśli ktoś napiszę wypowiedź pisemną i chciałby się dowiedzieć ile mógłby za nią dostać punktów proszę przesłać do mnie.

TYDZIEŃ 13 (08-14.06.2020)

Klasa 7 A / 7 B Proszę przeczytać temat ,,Konstytucja marcowa i ustrój II RP” i odp. na pytanie nr 2 str. 221 Proszę przeczytac temat ,,Rzady autorytarne w Polsce 1926-1939″ i odp. na pyt. nr 3 i 4 ze str.225

Klasa 7a/b, grupa podstawowa.

W tym tygodniu zajmiemy się przymiotnikami oraz przyimkami.

Do środy zapoznajecie się z tematem (blog), w środę pojawi się krótkie zadanie (na +) na grupach klas.

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Transport i łączność. Atrakcje turystyczne Polski.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.182- 196 ).
https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-wybranych-regionow-polski—prezentacje/D89Eqd4H6
https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr

ZADANIA:
A. Wypisz największe atrakcje turystyczne w Polsce, które wpisano na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO
Zadanie prześlij do nauczyciela do 15.06.
Po lekcji uczeń potrafi:
• podać przykłady różnych rodzajów transportu;
• wyjaśnić znaczenie terminów: komunikacja, transport, łączność;
• omówić wady i zalety różnych rodzajów transportu;
• opisać zależność między stosowanym rodzajem transportu a rodzajem i masą towaru, dystansem,
czasem i kosztami;
• wskazać na mapie województwa o najlepiej i najgorzej rozwiniętej sieci drogowej i kolejowej.
• wymienić najważniejsze atrakcje turystyczne w Polsce i wskazać ich położenie na mapie;
• podać przykłady polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
• omówić wybrane przyrodnicze i pozaprzyrodnicze atrakcje turystyczne w Polsce;
• wymienić obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
• uzasadnić konieczność zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Biologia klasa 7 b
Temat: Odruchy bezwarunkowe i warunkowe.
Higiena układu nerwowego. Radzenie sobie ze stresem.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.188-194 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp
https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DtWR0roTI
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ str. 191
B. Narysuj schemat budowy ( elementy) łuku odruchowego – str. 188
C. Zadanie 3 str. 191
D. Na stronie 193 w podręczniku znajdują się – PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY I PROFILAKTYKI W MINIMALIZOWANIU STRESU. Przeczytaj je uważnie, następnie wybierz jeden z podanych i przedstaw go graficznie w formie plakatu ( format A4- technika dowolna).
Czas wykonania do 15 czerwca.
Po lekcji uczeń:
• wymienia elementy składowe łuku odruchowego
• określa, co to jest odruch bezwarunkowy i podaje przykłady takich odruchów
• dokonuje obserwacji odruchu kolanowego
• rozróżnia odruchy warunkowe i bezwarunkowe
• podaje przykłady odruchów bezwarunkowych i warunkowych
• dostrzega istotne znaczenie odruchów w życiu codziennym człowieka
• uzasadnia konieczność ochrony głowy przed urazami ze względu na możliwość uszkodzenia mózgu
• podaje przykłady wpływu, jaki ma wysypianie się na procesy myślenia i zapamiętywania
• podaje zasady efektywnego uczenia się
• przedstawia korzystne dla zdrowia sposoby radzenia sobie z długotrwałym (negatywnym) stresem.

Biologia klasa 7 a
Temat: Budowa i funkcje układu dokrewnego. Działanie hormonów.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.210-116).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/DtphNy1cH
https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/Dv1QrAAMq
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tymi linkami.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ str. 211 i 216.
B. Wykonaj w zeszycie schemat regulacji cukru we krwi ( podręcznik str. 214)
– prześlij do 15.06.
Po lekcji uczeń:
• definiuje pojęcie hormonu
• opisuje rolę hormonów: wzrostu, insuliny i adrenaliny
• wskazuje położenie gruczołów dokrewnych w ciele człowieka
• opisuje rolę tyroksyny i glukagonu oraz hormonów płciowych
• wyjaśnia, dlaczego hormony działają tylko na określone narządy organizmu
• wykazuje podobieństwa i różnice między działaniem układu hormonalnego i układu nerwowego
• uzasadnia konieczność konsultowania z lekarzem przyjmowania środków hormonalnych
określa przyczyny i objawy cukrzycy
• wyjaśnia antagonizm działania insuliny i glukagonu
• podaje przykłady chorób wynikających z nieprawidłowego działania tarczycy i przysadki
• określa nadrzędną rolę przysadki w układzie dokrewnym.

Matematyka klasa 7a Temat : Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów – powtórzenie. Zadania do wykonania na środę, w ćwiczeniach , ćw 1, 2 str 116 oraz cała str 117.

Klasa 7a i 7b Temat: Nad morze czy w góry? – zdania z czasownikami zwrotnymi, formy spędzania czasu wolnego Podręcznik strona 76 zadanie 1 i strona 77 zadanie 3 Podręcznik str. 81 przepisać punkt 4 – Czasowniki zwrotne i punkt 5 – Przyimki Ćwiczenia strona 80 zad 1 i strona 81 zadanie 4,5,6,7 Zdjęcia przesyłacie do mnie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

Język polski, klasy VIIa i VIIb. Plan na krótki tydzień 8-10.06. Czytamy lekturę uzupełniającą

📋

„Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy Kleinbaum http://www.egopartum.edu.pl/lektury/stowarzyszenie_umarlych_poetow.pdf lub wypożyczamy z biblioteki. W zeszycie przedmiotowym uzupełniamy świat przedstawiony lektury:

✒️

czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia i narracja. Czas wykonania: 15 czerwca. Powodzenia.

VII a i VII b
Zapisz do zeszytu temat: Sposoby przepływu ciepła – dotyk, konwekcja, promieniowanie.
Ciepło właściwe – definicja, wzór, jednostka.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika ze stron 238 -242.
Przepisz do zeszytu trzy punkty ze strony 242 – To najważniejsze.
następnie:
Przeczytaj uważnie z podręcznika treści ze stron 243 – 246.
Przepisz treść definicji ciepła właściwego ze strony 244 i wzór.
Podaj jednostkę ciepła właściwego w układzie SI.
Pooglądaj na YouTube 11 minut filmu: Ciepło właściwe, pojemność cieplna. Proste wyjaśnienie!
link: https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A

ZADANIA KL 7 (poniedziałek 8 VI) PLASTYKA Temat: Nowe media w sztuce. Proszę przeczytać tekst str. 48, 49, 50. Do zeszytu przepiszcie informacje ze str. 51 (na dole strony „czy już wiesz?”). Proszę nie wysyłać zdjęć. MUZYKA Temat: Stanisław Moniuszko. Na podstawie tekstu str.119, 120, 121 proszę sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym (w kratkę). Proszę nie wysyłać zdjęć.

TYDZIEŃ 12 (01-07.06.2020)

Angielski rozszerzony. Zadania dla klasy siódmej do wykonania do piątku za tydzień. Subject: What’s the matter? Aim: Udzielam rad o zdrowiu. W zeszycie przepisujemy i tłumaczymy wyrażenia ze str. 74 w podręczniku zad.4. Następnie oglądamy filmik na platformie oraz wykonujemy zadania. Przesyłam również quiz że słownictwa o zdrowiu w celu utrwalania sobie słówek z tego tematu.
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7481fdada22f001f87999a/illnesses

klasa 7b wdż Temat: Utrata wolności zagrożenia i uzależnienia.

Matematyka klasa 7a Temat: Obliczanie objętości graniastosłupów w zadaniach. Na zadanie domowe na poniedziałek, zad 5 str 281 – dla chętnych, zad 8, 9 str 282 Klasa 4a Temat : Wycinanki i układanki. Temat do samodzielnego opracowania z książki str 216. Po przeczytaniu należy zrobić zad 1 str 217. Zadanie do zrobienia na wtorek. Nie przesyłamy. Klasa 5a Temat : Liczby ujemne. Temat do samodzielnego opracowania z książki str 206 -208, należy zrobić ćwiczenia z tych stron oraz w ćwiczeniach str 104 – 105. Zadania robimy na wtorek. Nie przesyłamy.

Język polski klasy VIIa
i VIIb.
Temat: Debata o miejscu, w którym mieszkamy, zainspirowana poematem Tomasza Różyckiego. S. 356-357.
Plan pracy:
1) Odczytanie poematu.
2) Określenie tematu wiersza.
3) Porównanie z fragmentem” Pana Tadeusza”.
4) Analiza językowa utworu.
5) Odczytanie artykułu.
Zadanie na maila do wyboru proszę przesłać do poniedziałku do godz. 13.:
1, 2abc/357
lub
5/358 ( co najmniej 1 stronę w zeszycie).
W razie trudności proszę pytać na grupie
Zachęcam do przesłania, to ostatnia ocena przed 10 czerwca.

Matematyka kl. 7b Temat: Odczytywanie danych statystycznych.
1. Wykonujemy ćwiczenia do 5,6,7,8: https://epodreczniki.pl/a/odczytywanie-danych-statystycznych/D1HV8C71J
2. Wykonujemy zad 3,4,5 ze str. 119 w ćwiczeniach.
3. Fotografie wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Geografia klasa 7 a i b Temat: Rola usług w gospodarce Polski. 1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.177-181 ). ZADANIA: A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ str. 181. B. Zad. 2 str. 181. Zadanie prześlij do nauczyciela do 8.06. Po lekcji uczeń potrafi: • wymienić przykłady działalności gospodarczej zaliczanej do sektora usług; • scharakteryzować różnorodność usług występujących w Polsce; • omówić na wybranych przykładach rozwój usług w Polsce. • wykazać związek między rozwojem usług a podnoszeniem się poziomu rozwoju gospodarczego kraju i regionu.

Biologia klasa 7 b
Temat: Czynności ośrodkowego układu nerwowego.

1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 183-187 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ str. 187
B. Narysuj schemat budowy mózgu i rdzenia kręgowego, tak aby przedstawić różnice ułożenia istoty białej
i szarej w tych narządach. Czas wykonania 8.06.
Po lekcji uczeń:
• wymienia elementy ośrodkowego układu nerwowego i podaje ich funkcje
• podaje zasady higieny pracy umysłowej
• wymienia funkcje głównych części mózgowia
• wyjaśnia, jaką funkcję pełni rdzeń kręgowy
• określa, co to jest kora mózgowa i jakie jest jej znaczenie
• opisuje funkcje móżdżku i rdzenia przedłużonego w organizmie
• lokalizuje ośrodki korowe na rysunku / modelu mózgu
• wyjaśnia, co to są wyższe czynności nerwowe.

Biologia klasa 7 a
Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi . Inne zmysły.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 203- 209 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://epodreczniki.pl/a/ucho—narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9
https://epodreczniki.pl/a/inne-zmysly-tez-sa-wazne/DR5Uo8WK7
https://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DkajbcxiG
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tymi linkami.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ str. 206 i 209.
B. W formie tabeli, wymień jakie części ucha należą do: ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego.
– prześlij do 8.06.
Po lekcji uczeń:
• rozpoznaje elementy budowy ucha na modelu / schemacie
• uzasadnia konieczność higieny narządu słuchu
• przedstawia funkcje elementów ucha w odbieraniu bodźców dźwiękowych
• wykazuje negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka
• uzasadnia znaczenie ostrzegawczej roli zmysłów
• określa lokalizację narządów i receptorów zmysłu węchu, smaku i dotyku
• przedstawia rolę zmysłu dotyku, zmysłu smaku i zmysłu węchu w życiu człowieka
• bada wrażliwość zmysłu smaku i węchu na podstawie instrukcji
• wyjaśnia zagrożenia wynikające ze zjawiska adaptacji węchu.

Język polski, klasy VIIa
i VIIb. Temat: Charakterystyka postaw bohaterów opowiadania „Lew” Sławomira Mrożka.
S. 354-356.
W zeszycie przedmiotowym proszę wykonać 1/355, 5 i 6/356. Zadań nie odsyłamy.
W razie trudności proszę pytać na grupie
Tekst został omówiony z klasą VIIB. Uczniów z VIIA zachęcam do kontaktu z nauczycielem.

VII a i VII b – na 04.06.
Zapisz do zeszytu temat: Zamiana energii wewnętrznej w wyniku wykonywanej pracy i przepływu energii.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika strona 227.
Pooglądaj film na YouTube: Fizyka Ciepło a praca Zmiany energii wewnętrznej Wiedza
link: https://www.youtube.com/watch?v=KwDphxnYeW0
Zastanów i zapisz w zeszycie w jaki sposób możemy zwiększyć energię wewnętrzną ciała.
Opracowane prześlij na adres fizykagorce@wp.pl

Klasa 7a/b, j. angielski, grupa podstawowa.

School and education.

1. Zapoznajecie się ze słownictwem ze strony 99 (podręcznik) i tłumaczycie tabelkę z zadania 2 i 5 (nie trzeba odsyłać).

2. Rozwiązujecie zadanie: https://forms.gle/WGEcfytHLojBXdBW8
do piątku (12:00).


Informatyka 7ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/operacje-na-plikach-i-folderach-w-obrebie-sieci-lokalnej-konfiguracja-systemu-i-udostepnianie-zasobow-innym-uzytkownikom/D16wcNS7m
2. Wybieramy system operacyjny, który nas interesuje.
3. Czytamy wprowadzenie i zapoznajemy się z materiałem .
4. Wybrane zdjęcie jednego z ekranów wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

ZADANIA KL 7 (wtorek 2 VI) PLASTYKA Do tematu : Happening i performance. Proszę Przeczytać tekst str. 46,47 i na jego podstawie w zeszycie przedmiotowym wyjaśnić pojęcie „performance”. Jest to ostatni etap zadania na zaliczenie podczas spotkania na czacie. Proszę nie wysyłać zdjęć. MUZYKA Proszę wysłuchać następujących utworów:

7a/ 7b chemia
środa
Temat: Tlenki metali i niemetali Lekcja on-line

Matematyka kl. 7b Temat: Odczytywanie danych statystycznych.
5. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=msyy-WTr7Fc
6. Robimy ćwiczenia do 1,2,3,4: https://epodreczniki.pl/a/odczytywanie-danych-statystycznych/D1HV8C71J
7. Wykonujemy zad 1 i 2 ze str. 118 w ćwiczeniach.
8. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

Zadania z religii na bieżący tydzień. Klasy 1 katecheza 49, klasa 2 katecheza 48, klasa 4 katecheza 42, klasy 5 katecheza 45, klasy 6 katecheza 46, klasy 7 katecheza 59.

Klasa 7a i 7b Temat Kiedy masz urodziny? – liczebniki porządkowe Podręcznik strona 74 zadanie 1, 2, 3, 4 i strona 75 zadanie 5 Podręcznik strona 81 proszę przepisać do zeszytu punkt Liczebniki porządkowe i punkt 3 Przyimki Ćwiczenia strona 78 zadanie 1,3,4 i strona 79 zadanie 6 i 7 Zdjęcia przesyłacie do mnie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

TYDZIEŃ 11 (25-31.05.2020)

Wdż klasa 7b Temat: Savoirvivre- zasady dobrego wychowania.

J. angielski 7a/b (grupa podstawowa)

Od poniedziałku zapoznawaliście się z czasem Future Simple korzystając z bloga: https://psp5gorce.pl/angielski/will-future-simple/

Do piątku (13:00) rozwiązujecie zadanie na ocenę:
https://forms.gle/twRZLoLB25Q6z5Vx7

Powodzenia!

Język polski, klasy VIIa
i VIIb.
Temat: Fikcja prawdopodobna
i fantastyczna na podstawie tekstu Andrzeja Pilipiuka. Lektura uzupełniająca.
S. 349-353.
Plan pracy:
1) Przeczytajcie utwór.
2) Odpowiedzcie na pytania tekstu.
3) Wskażcie fikcję prawdopodobną i fantastyczną.
4) Zredagujcie dalszy ciąg opowiadania.
W zeszycie przedmiotowym proszę wykonać zad. 1/353 i 3/353. Foto proszę przesłać na maila do piątku.
Zadanie dodatkowe dla chętnych 4/353.
Poza tym proszę zmierzyć się z wybranym dyktandem w swojej kategorii na stronie https://dyktanda.online/.
W razie trudności proszę pytać na grupie
W czwartek zajęcia online z 7a od 13. Wymagana znajomość tekstu.

Matematyka kl. 7b Temat: Objętość graniastosłupa.
1. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=i06eA4UnfoA, https://www.youtube.com/watch?v=OGyCXi_seRs
2. Robimy ćwiczenia do 1 do 9: https://epodreczniki.pl/a/trening-mistrza—cwiczenia-przed-sprawdzianem/DtstIbWPc
3. Wykonujemy zad 3 ze str. 116 w ćwiczeniach oraz zad 8 str. 282 z podręcznika (pisemnie w zeszycie).
4. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

7a/b, j. angielski, grupa podstawowa

Poniedziałek-środa:
1. Zapoznajecie się z czasem Future Simple korzystając z bloga.
2. Rozwiązujecie zadania przykładowe (nie trzeba odsyłać).

Środa-piątek:
Rozwiązujecie zadanie na ocenę (google forms), które pojawi się w środę na grupie.

psp5gorce.pl/angielski/will-future-simple/

J. angielski, grupa rozszerzona. Zadania dla klasy siódmej. Nadal utrwalamy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Mam nadzieję, że skoro skorzystaliście z testów online. Przesyłam zadania do rozwiązania. Wszystko zapisujemy a zeszycie ( nie tylko odpowiedzi). Zdjęcia przesyłamy do mnie do środy do 12.00.

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Przemysł zaawansowanych technologii.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.172-176 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://epodreczniki.pl/a/przemysl-tradycyjny-i-nowoczesny-na-swiecie-rola-przemyslu-high-tech/DI7JfSdtC
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ str. 176.
B. Zad. 3 str. 176.
Zadanie prześlij do nauczyciela do 29.05.
Po lekcji uczeń potrafi:
• wymienić wybrane produkty przemysłu zaawansowanych technologii;
• na podstawie analizy danych statystycznych porównać nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i krajach Unii Europejskiej;
• wymienia czynniki lokalizacji przemysłu high-tech;
• omawia zmiany czynników lokalizacji przemysłu high-tech względem tradycyjnych gałęzi przemysłu;
• wyjaśnić, czym różni się przemysł zaawansowanych technologii od tradycyjnych gałęzi przemysłu;
• omawia wpływ rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii na życie mieszkańców.

Biologia klasa 7 b
Temat: . Budowa i funkcje układu nerwowego.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 178-182).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę, która będzie zawierała informację o:
1.Funkcji układu nerwowego.
2. Podziale układu nerwowego ( tabela str. 178)
3. Budowy i funkcji neuronu ( str. 180 )
Czas wykonania do 29 maja.
Po lekcji uczeń:
• wymienia elementy tworzące ośrodkowy układ nerwowy
• określa rolę autonomicznego układu nerwowego w organizmie
• określa funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
• rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, np. na modelu, rysunku, według opisu i podaje ich nazwy
• uzasadnia związek budowy neuronu z pełnioną funkcją
• wskazuje przebieg impulsu nerwowego
• porównuje funkcje współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego
• określa rolę neuronów w przyjmowaniu i przewodzeniu impulsów nerwowych
• analizuje przystosowania neuronów do pełnienia funkcji w układzie nerwowy.

Biologia klasa 7 a
Temat: Oko – narząd wzroku. Funkcjonowanie oka. Wady wzroku.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.195- 202 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/oko—narzad-wzroku/DByVW3EI0
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-widzimy/DUEFPdpht
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ str. 198 i 202.
B. ZBADAJ – str. 198.
C. Rozwiąż zamieszczoną kartę pracy w WORD- prześlij do nauczyciela.
Czas wykonania do 29 maja.
Po lekcji uczeń:
• wyróżnia rodzaje zmysłów z określeniem ich roli w życiu człowieka
• rozpoznaje elementy budowy oka na modelu / schemacie
• dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu wzrokowego na siatkówce oka
• wyjaśnia, co to są zmysły, komórki zmysłowe, receptory
• lokalizuje receptory i narządy zmysłów w organizmie człowieka
• określa funkcje elementów budowy oka
• wyróżnia wady wzroku
• uzasadnia potrzebę wykonywania okresowych badań kontrolnych wzroku
• wyjaśnia różnicę między widzeniem z bliska i z daleka oraz w ciemności i przy świetle
przedstawia zasady higieny narządu wzroku podczas czytania oraz pracy z komputerem.

ZADANIA KL 7 (poniedziałek 25 V)
MUZYKA Proszę zapoznać się z tekstem str. 117 następnie wymienione w nim tytuły polonezów proszę wpisać do zeszytu w kratkę . Jest to kolejny etap zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć.
PLASTYKA Temat: Happening i performance. Proszę Przeczytać tekst str. 44,45 i na jego podstawie w zeszycie przedmiotowym wyjaśnić pojęcie „happening”. Jest to pierwszy etap zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć.

Klasa 7a i 7b Temat Jaka jest pogoda wiosną?- pory roku, miesiące Podręcznik str. 72 – 6 dział – Kalendarz, pogoda i wakacje Podręcznik str. 72 zadanie 1 – przepisać do zeszytu i przetłumaczyć pory roku, zad. 2 – przepisać do zeszytu i przetłumaczyć słówka, zad. 3 Podręcznik str. 81 przepisać do zeszytu punkt 1 zaimek dzierżawczy i punkt 3 przyimki Ćwiczenia str. 76 zadanie 1 i 2 Ćwiczenia str. 77 zadanie 5,6,7 Zdjęcia przesyłacie do mnie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

Język polski, klasy VIIa i VIIb.
Temat: Między bezpieczeństwem a wolnością. S. 343-345.
Notatka w zeszycie przedmiotowym powinna obejmować ✒️zad. 1,2,3a/344-345.
Zadań nie odsyłamy. W czwartek (7a) i we wtorek/środę (7b) na lekcji online omówimy prace.
Powodzenia

Matematyka klasa 7a Temat : Objętość prostopadloscianu. Jednostki objętości. Na zadanie domowe w ćwiczeniach str 114, z książki zad 5, 6 str 277. Zadania należy zrobić na czwartek, będę sprawdzać na lekcji. Klasa 8a i 8b. Temat : Powtórzenie wiadomości o wrażeniach algebraicznych i równaniach. Na lekcję w środę należy rozwiązać zadania, które przesyłam.

VII a i VII b na 28.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat: Energia wewnętrzna i temperatura, skale temperatur.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika strona 226 – 231.
Przepisz do zeszytu punkty – To najważniejsze ze strony 231.
Pooglądaj na YouTube film – Fizyka od podstaw – Jak łączą się energia wewnętrzna i temperatura?
link: https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU
Poszukaj w dostępnych źródłach informacji i odpowiedz:
– Jakie są stosowane jednostki temperatury w różnych krajach?
– Jak nazywa się jednostka temperatury w Układzie SI?
Opracowanie wyślij na adres fizykagorce@wp.pl

Fizyka
VII a i VII b na 25.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat: Sprawdzenie wiadomości o pracy, mocy i energii.
Rozwiąż zadania:
1. Rowerzysta poruszając się wykonał pracę 24 kJ. Jaką odległość pokonał rowerzysta, jeżeli siła oporów ruchu wynosiła 30 N?
2. Oblicz pracę wykonaną przez ciało działające siłą 50 N na drodze 20 cm.
3. Oblicz moc silnika wiertarki, która pracę 9 kJ wykonała w ciągu 10 s.
4. Koń, ciągnąc wóz z siłą 500 N, pokonał drogą 5 km w czasie 2 h. Oblicz moc, z jaką koń ciągnął wóz.
Opracowanie wyślij na adres fizykagorce@wp.pl

Informatyka 7ab:
4. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/oprogramowanie-antywirusowe/DRdzXMInj
5. Czytamy wprowadzenie i robimy ćwiczenia 1 i 2.
6. Zdjęcia ćwiczeń wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Matematyka kl. 7b Temat: Objętość graniastosłupa.
9. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8
10. Robimy ćwiczenia interaktywne nr 1,2,3,8,9: https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q
11. Wykonujemy ćwiczenia 1,2 na str. 115.
12. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 48, klasa 2a katecheza 47, klasa 4a katecheza 41, klasy 5 katecheza 44, klasy 6 katecheza 45, klasy 7 katecheza 45, szczegóły online.

Klasa 7a/7b poniedziałek Temat : Stężenie procentowe roztworu. 1.Przeczytaj r.32 str 184 2.Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE&feature=share 3.Do zeszytu wpisz def stężenia procentowego str 184 i oba wzory które są czerwonym drukiem str 184,185 środa Temat: Stężenie procentowe roztworu-zadania. Lekcja on-line

Klasa 7a/7b poniedziałek Temat : Stężenie procentowe roztworu. 1.Przeczytaj r.32 str 184 2.Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE&feature=share 3.Do zeszytu wpisz def stężenia procentowego str 184 i oba wzory które są czerwonym drukiem str 184,185 środa Temat: Stężenie procentowe roztworu-zadania. Lekcja on-line

TYDZIEŃ 10 (18-24.05.2020)

Wdż klasa 7b Temat: Komunikacja w rodzinie

Język polski, klasy VIIa
i VII b.
Temat: Inwokacja do
„Pana Tadeusza” jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. S. 326-327. Proszę wykonać✒️ zad. 1/327 w zeszycie przedmiotowym i dodać do notatki pojęcia:

 • inwokacja;
 • przerzutnia;
 • średniówka.
  Nie trzeba przepisywać całych definicji, wystarczy to, co jest zapisane tłustym drukiem.
  Temat: Sugestia i aluzja- komunikacja nie wprost.
  S. 328-330. Zad. ✒1/328 w zeszycie przedmiotowym, z 4/330 tylko wiersz
  ” Samolubstwo” (był na egzaminie w zeszłym roku).
  Na ocenę proszę wysłać ✒1,2/120-121 z Zeszytu Ćwiczeń do piątku, godz. 13.
  W razie trudności proszę pytać na grupie
  Powodzenia

Matematyka kl. 7b Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości

5. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A, https://www.youtube.com/watch?v=SAC3K9zJXc0
6. Robimy ćwiczenia interaktywne nr 6,7,8,9: https://epodreczniki.pl/a/objetosc-prostopadloscianu/DUPvu19Zp
7. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3 na str. 113.
8. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Okręgi przemysłowe w Polsce.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.166-171 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ str. 165.
B. Zadanie. Wymień największe ośrodki przemysłu w województwie dolnośląskim.
Zadanie prześlij do nauczyciela do 25.05.
Po lekcji uczeń potrafi:
• wyjaśnić znaczenie terminów: zakład przemysłowy, okręg przemysłowy, koncentracja przemysłu, restrukturyzacja przemysłu;
• omówić wpływ przemysłu na środowisko;
• wymienić przyczyny koncentracji przemysłu w okręgach;
• na podstawie mapy wskazać rozmieszczenie okręgów przemysłowych w Polsce;
• omówić na wybranych przykładach, na czym polega restrukturyzacja zakładów przemysłowych w Polsce.

Biologia klasa 7 b
Temat: Budowa i funkcje układu wydalniczego. Choroby układu wydalniczego i ich profilaktyka.

1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 165- 171).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DIm57TIjs
https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/DC2aXuFgp
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 168 ).
B. Wykonaj w zeszycie rysunek budowy nefronu, podpisz jego części, zamieszczony na stronie:
https://www.edukator.pl/nefron,4040.html
Zadania prześlij do nauczyciela. Czas wykonania do 25.05.
Po lekcji uczeń:
• określa rolę układu wydalniczego
• wymienia narządy układu wydalniczego
• wymienia substancje usuwane z organizmu człowieka i wskazuje drogi ich usuwania
• uzasadnia celowość okresowych badań moczu
• wymienia zasady higieny układu wydalniczego
• opisuje skład moczu
• podaje objawy zakażenia dróg moczowych
• opisuje budowę i rolę nerek
• analizuje bilans wodny organizmu człowieka
• określa znaczenie równowagi wodnej dla organizmu
• podaje, jakie są źródła substancji usuwanych z organizmu człowieka
• podaje przykłady chorób, które można zdiagnozować na podstawie składu moczu
• opisuje przyczyny i skutki kamicy nerkowej
• wyjaśnia, na czym polega dializa krwi i kiedy się ją stosuje.
Wykonaj test on-line z układu oddechowego
https://forms.gle/grchHbk6kJ1noKY58 czas wykonania do piątku ( 22. 05.)

Biologia klasa 7 a
Temat: Odruchy bezwarunkowe i warunkowe.
Higiena układu nerwowego. Radzenie sobie ze stresem.

1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str.188-194 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/DMM4sLqpp
https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DtWR0roTI
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ str. 191
B. Narysuj schemat budowy ( elementy) łuku odruchowego – str. 188
C. Zadanie 3 str. 191
D. Na stronie 193 w podręczniku znajdują się – PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY I PROFILAKTYKI W MINIMALIZOWANIU STRESU. Przeczytaj je uważnie, następnie wybierz jeden z podanych i przedstaw go graficznie w formie plakatu ( format A4- technika dowolna).
Czas wykonania do 25 maja.
Po lekcji uczeń:
• wymienia elementy składowe łuku odruchowego
• określa, co to jest odruch bezwarunkowy i podaje przykłady takich odruchów
• dokonuje obserwacji odruchu kolanowego
• rozróżnia odruchy warunkowe i bezwarunkowe
• podaje przykłady odruchów bezwarunkowych i warunkowych
• dostrzega istotne znaczenie odruchów w życiu codziennym człowieka
• uzasadnia konieczność ochrony głowy przed urazami ze względu na możliwość uszkodzenia mózgu
• podaje przykłady wpływu, jaki ma wysypianie się na procesy myślenia i zapamiętywania
• podaje zasady efektywnego uczenia się
• przedstawia korzystne dla zdrowia sposoby radzenia sobie z długotrwałym (negatywnym) stresem.

ZADANIA KL 7 (poniedziałek 18 V)
MUZYKA Na podstawie tekstu str. 115, 116 proszę opisać taniec „ polonez”. Jest to pierwszy etap zadania. Proszę nie wysyłać zdjęć.
PLASTYKA Kontynuacja tematu: Nowe formy dzieł. Proszę wyszukać w dostępnych źródłach ilustracje przedstawiające przykłady : asamblażu, instalacji, pop- artu, konceptualizmu i land- artu. W dokumencie Word proszę wkleić po jednej ilustracji z każdego wymienionego nurtu wraz z nazwiskami twórców. Zdjęcia proszę wysyłać na Messenger.

Klasa 7a i 7b Temat Ćwiczenia utrwalające materiał z działu 5 – Smacznego! Ćwiczenia strona 71 zadanie 2 i 3 Ćwiczenia strona 72 zadania 1,2,3,4,5 Zdjęcia przesyłacie do mnie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

Matematyka klasa 7a Temat : Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych. Na zadanie domowe zad 7b, c, 8 str 272. Zadanie należy zrobić na lekcję w czwartek.

Język polski, klasy VIIa i VIIb. Zagadnienia na 18-19.05.
1) Kończymy rozważania na temat ” Reduty Ordona”. Proszę wykonać zad. 5 i 6/322. Nie wysyłamy.
2) Zapisujemy nowy temat: Słynne Polki- Emilia Plater. Na podstawie utworu „Śmierć Pułkownika”.
3) Czytamy tekst ze stron 323-324.
4) Zapisujemy w zeszycie przebieg zdarzeń w punktach.
Zadanie na ocenę w drugiej części tygodnia.
W razie trudności proszę pytać na grupie

J. angielski klasy 7a/b, grupa podstawowa.

Poniedziałek-środa:
1. Zapoznajecie się ze słownictwem związanym z pracą i tłumaczycie wszystkie zwroty na j. polski.
2. Rozwiązujecie zadania przykładowe.
(z. 1 i 2 nie trzeba odsyłać).

Środa-piątek:
Rozwiązujecie zadanie (google forms) ze słownictwa na ocenę:
https://forms.gle/cUd1CEETbUR92mN7A

Wszystkie materiały (w formie bloga) przygotowałem dla Was tutaj:
https://psp5gorce.pl/angielski/learning-to-work

VII a i VII b na 21.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat: Podsumowanie wiadomości o pracy, mocy i energii.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika ze strony 219.
Wykonaj samodzielnie podsumowanie treści przeczytanych z podręcznika i wykonaj notatkę do zeszytu.
Prace wyślij na adres fizykagorce@ wp.pl

VIII a i VIII b na 18.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat: Zjawisko cienia i półcienia.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika ze stron1 219 – 222.
Przepisz do zeszytu trzy punkty ze strony 222 – To najważniejsze.
Narysuj do zeszytu schematy powstawania cienia str. 200 oraz cienia i półcieni ze str. 201 z podręcznika.
Pooglądaj na YouTube film: Zjawisko cienia i półcienia – fizyka, zadania, optyka, czyli bać się własnego cienia!
link: https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E
Zdjęcie pracy wyślij na adres fizykagorce @wp.pl

VII a i VII b na 18.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat : Energia kinetyczna, zasada zachowania energii.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika ze strony 214 – 216.
Przepisz do zeszytu sześć punktów ze strony 216 z podręcznika – To najważniejsze.
Pooglądaj 8 minut filmu na YouTube: Energia kinetyczna, czyli dlaczego wiatrówka jest niebezpieczna?
link: https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw

Informatyka 7ab:
5. Wchodzimy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D14CfjqPf
6. Czytamy wprowadzenie i oglądamy film.
7. Wykonujemy ćwiczenia.
8. Zdjęcia ćwiczeń 6,7,8, wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Matematyka kl. 7b Temat: Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni.

1. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB2D8, https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0
2. Robimy ćwiczenie nr 1 w zeszycie: https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-graniastoslupow/DuBZATbgg
3. Wykonujemy ćwiczenia 2,3 na str. 112.
4. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

Zadania z religii na bieżący tydzień: klasy 1 katecheza 47, klasa 2 katecheza 46, pozostałe klasy katecheza okolicznościową 100lecie urodzin Jana Pawła II szczegóły online.

CHEMIA 7A/ 7B
PONIEDZIAŁEK
TEMAT: Sprawdzian wiadomości „Woda i roztwory wodne ” ŚRODA
TEMAT : Poprawa sprawdzianu lekcja on-line

TYDZIEŃ 9 (11-17.05.2020)

WdŻ klasa 7b temat: Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo.

Kl. 7ab, angielski – grupa rozszerzona

Matematyka klasa 7a. Temat : Siatki graniastosłupów prostych. Na poniedziałek należy zrobić zad 3 str 271 oraz zad 8 str 268. Ponadto zapoznać się w jaki sposób obliczamy pole powierzchni graniastosłupa, książka str 270

7ab, poprawa sprawdzianu rozdział 6 (grupa podstawowa, angielski)
https://forms.gle/JyUTUt2w29sY39PZ7
PISZEMY DO 13:30, nie zapomnijcie kliknąć „PRZEŚLIJ” na końcu.

Zadanie dodatkowe do poniedziałku (11:00), angielski, grupa podstawowa.
https://forms.gle/cysxipNetEkwmXw6A

Zadania dla 7B 7B z historii na 14-15.05
Prze czytaj temat ,, Narodziny faszyzmu we Włoszech” i udziel odp. na pytania:
1. Jakie były podstawy powstania dyktatur w Europie ?
2. Przedstaw sytuacje wew. we Włoszech po zakończeniu wojny.
3. Opisz drogę Mussoliniego do władzy.
4. Wymień cechy charakterystyczne państwa faszystowskiego.
5. Wymień reformy społeczne i gospodarcze oraz relacje faszystowskich Włoch z państwem kościelnym.
Odpowiedzi prześlij drogą mailową

Język polski, klasy VIIa i VIIb. Zagadnienia na 13-15.05.

Temat: Kiedy stawiamy przecinek w wypowiedzeniu? S. 316-317. Aby utrwalić wiedzę z zakresu interpunkcji, proszę w Zeszycie Ćwiczeń wykonać co najmniej dwa zadania od strony 118-120. Notatek nie wysyłamy.

Temat drugi: Obraz męstwa Polaków w „Reducie Ordona” Adama Mickiewicza. S. 318-322. Zależy mi na tym, abyście zrozumieli tekst, dlatego poświęcimy mu dłuższą chwilę. Można skorzystać również z https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona.html. Na początek proszę po temacie wykonać zad. 1 i 2abc/322. W razie trudności proszę pytać na grupie. Powodzenia.

Matematyka kl. 7b Temat: Budowa i własności graniastosłupów
1. Rozwiązujemy test powtórzeniowy na ocenę: https://forms.gle/kyAvvTd6WNATpMKx5
2. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA
3. Robimy ćwiczenia od 1 do 9: https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/DsD465qva
4. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3 na str. 110.
5. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Matematyka kl. 5b: Temat: Przykłady graniastosłupów prostych
1. Rozwiązujemy test powtórzeniowy na ocenę: https://forms.gle/eVAmvNn6zYvt3xAx6
2. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
3. Czytamy materiał i robimy ćwiczenia 1 i 2: https://epodreczniki.pl/a/graniastoslupy-proste/DaCL4nc7d
4. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2,3 str. 114.
5. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Angielski, grupa rozszerzona:

ZADANIA KL 7 (poniedziałek 11 V)
MUZYKA „Chopin jakiego nie znacie”. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w tekście na str. 11,112,113.
PLASTYKA Proszę wpisać do zeszytu: Temat: Nowe formy dzieł. Na podstawie tekstu z podręcznika str. 42 opisać nurty: „Pop- art. i postmodernizm”, „Konceptualizm i minimalizm”, „Land art”. i opisać jego odmiany oraz znaczenie pojęcia „Instalacja” i opisać jej odmiany. To jedna z części zadania. Nie wysyłajcie zdjęć.

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Przemysł energetyczny.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.161-165 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ str. 165.
B. Zad. 3 str.165.
Zadania prześlij do nauczyciela. .
Po lekcji uczeń potrafi:
• wymienić odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej;
• omówić znaczenie węgla kamiennego i brunatnego w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce;
• omówić przy pomocy mapy tematycznej rozmieszczenie surowców energetycznych w Polsce;
• porównać strukturę produkcji energii elektrycznej według źródeł w Polsce i w wybranych krajach Europy;
• omówić wpływ produkcji energii elektrycznej wg poszczególnych źródeł energii na środowisko przyrodnicze.
Przygotuj się do testu on-line z tematów 24-27.

Biologia klasa 7 b
Temat: Wymiana gazowa w płucach i tkankach. Choroby i higiena układu oddechowego
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 154-164 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV
https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DEE4nvMPm
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu napisz w formie notatki – ZAPAMIĘTAJ str. 158
B. Zad. 4 str. 164.
Zadania prześlij do nauczyciela do 18 maja
Po lekcji uczeń:
• wskazuje na różnice w składzie powietrza wdychanego i wydychanego
• określa czynniki wpływające na tempo oddychania
• określa zasady projektowania doświadczeń
• przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych
• uzasadnia niezbędność próby kontrolnej w doświadczeniu
• formułuje problem badawczy i hipotezę
• wymienia szkodliwe czynniki wpływające na stan i funkcjonowanie układu oddechowego
• podaje przykłady chorób układu oddechowego
• uzasadnia konieczność okresowych badań kontrolnych płuc
• podaje przyczyny zachorowań na gruźlicę płuc, anginę i raka płuc ze wskazaniem na stosowaną profilaktykę w tym zakresie.
TEST – on-line: Przygotuj się do testu on-line z tematów o układzie oddechowym.

Biologia klasa 7 a
Temat: Czynności ośrodkowego układu nerwowego.

1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 183-187 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DU2EodONh
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ str. 187
B. Narysuj schemat budowy mózgu i rdzenia kręgowego, tak aby przedstawić różnice ułożenia istoty białej i szarej w tych narządach. Czas wykonania 18 maja.
Po lekcji uczeń:
• wymienia elementy ośrodkowego układu nerwowego i podaje ich funkcje
• podaje zasady higieny pracy umysłowej
• wymienia funkcje głównych części mózgowia
• wyjaśnia, jaką funkcję pełni rdzeń kręgowy
• określa, co to jest kora mózgowa i jakie jest jej znaczenie
• opisuje funkcje móżdżku i rdzenia przedłużonego w organizmie
• lokalizuje ośrodki korowe na rysunku / modelu mózgu
• wyjaśnia, co to są wyższe czynności nerwowe.
Uczniowie, którzy nie wykonali jeszcze testu- przypominam termin upływa dzisiaj.
test on-line z układu oddechowego
https://forms.gle/grchHbk6kJ1noKY58

Język polski, klasy VIIa i VIIb. Zagadnienie na 11-12.05.
Temat: Budowa sonetu na przykładzie utworu Adama Mickiewicza. S. 314-315.
W zeszycie przedmiotowym proszę zapisać notatkę do ✒️1 i 2/314 nad zdjęciami.
Następnie czytamy lub słuchamy:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-stepy-akermanskie.html
lub z podręcznika, s.315.
Obowiązkowe zad. 1/315, dodatkowe 2/315. Efekty przedstawicie na lekcji online.
Powodzenia 😄
PS Podpowiem, że sytuacja liryczna przedstawia stepy, nie morze lub jezioro, chociaż pojawia się wyraz „łódka”. Jest to porównanie jako środek stylistyczny (do wykorzystania w ćw. 2/315).

7A 7B historia

Przeczytaj temat nr 35 „Narodziny faszyzmu we Włoszech” odpowiedz na pytania:

 1. Jakie były podstawy powstania dyktatur w powojennej Europie?
 2. Przedstaw sytuację wewnętrzną we Włoszech po zakończeniu wojny.
 3. Opisz drogę Mussoliniego do władzy.
 4. Wymień cechy charakterystyczne państwa faszystowskiego.
 5. Wymień reformy gospodarcze i społeczne oraz relacje faszystowskich Włoch z kościołem.

Zadania domowe proszę przesyłać na adres: historia-psp5@wp.pl

Język niemiecki. Klasa 7a i 7b
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 5 – jedzenie. Ćwiczenia strona 70 zad. 1,2,3,4,5. Ćwiczenia strona 73, zad. 1,2,3,4,5. Zdjęcia przesyłacie do mnie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

Fizyka
VII a i VII b – na 14.05.2020 r.

Zapisz do zeszytu temat lekcji: Energia potencjalna grawitacji i energia sprężystości.
Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika strona 209 – 212.
Przerysuj o zeszytu schemat ze strony 209 – Gdy jest praca.
Przepisz cztery punkty ze strony 212 – To najważniejsze.
Pooglądaj na YouTube film: Energia potencjalna, czyli jak działa tama?
link: https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8
Napisz krótko czego dowiedziałeś się z oglądanego filmu.
Notatkę prześlij na adres fizykagorce@wp.pl

Fizyka
VII a i VII b
– na 11.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat: Moc i jej jednostka – definicja, wzór.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika ze strony 204 -205.
Pooglądaj 4 minuty filmu na YouTube:
Moc będzie z wami, czyli słów kilka o szybkości pracy!
link: https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw
Przepisz do zeszytu trzy punkty – To najważniejsze ze strony 208.
Rozwiąż zadanie 2 str. 208.
Opracowanie wyślij na adres fizykagorce@wp.pl

7a/b angielski, grupa podstawowa

W zeszłym tygodniu otrzymaliście wyniki sprawdzianu na e-mail, 13.05.2020 będzie możliwość jego poprawy.

Poprawa będzie w wersji elektronicznej (google forms). Link do zadań otrzymacie w środę o 12:45 na grupę (zgodnie z naszym planem lekcji).

Czas trwania: 45 minut. Do 13:30 będziecie mieli czas na ich wypełnienie. Poprawa po tym czasie zostaje zablokowana i nie będzie innej możliwości jej napisania.

Piszą ją wszyscy, którzy chcą poprawić ocenę niedostateczną i OBOWIĄZKOWO również te osoby, które nie pisały w 1 terminie.

Zadania powtórzeniowe:
https://psp5gorce.pl/angielski/poprawa-sprawdzianu-z-rozdzialu-6-powtorzenie-kl-7a-b/

ZADANIE DODATKOWE DO PONIEDZIAŁKU:
https://forms.gle/8so3BvyUE3XtjVGE6

Informatyka 7ab:
1. Wchodzimy na stronę: https://studio.code.org/s/course3/stage/6/puzzle/1
2. Wykonujemy wszystkie zadania (od 1 do 11).
3. Polecenia w języku angielskim tłumaczymy na stronie: https://translate.google.pl/?hl=pl
4. Zdjęcie ostatniego etapu wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Matematyka kl. 7b Temat: Pierwiastki niewymierne. Działania na pierwiastkach.
1. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=AcWW8v-ZW_Q, https://www.youtube.com/watch?v=3TSdv4F-4yw
2. Wykonujemy ćwiczenia 6,7,8,9 na str. 104 oraz 1,2,3 na str. 106.
3. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
Matematyka kl. 5b: Temat: Prostopadłościany i sześciany
5. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk, https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ
6. Robimy ćwiczenia 1,2,3,4,5: https://epodreczniki.pl/a/opis-prostopadloscianu-i-szescianu/DRUTlbmHp
7. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2,3 str. 113.
8. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

Religia zadania na ten tydzień: klasy 1 katecheza 46, klasa 2 katecheza 45, kasa 4 katecheza 40, klasy 5 katecheza 43, klasy 6 katecheza 44, klasy 7 katecheza 44. Szczegóły online.

CHEMIA 7A /7B
poniedziałek Temat: Krzywe rozpuszczalności – zadania
zad.1 Odczytaj rozpuszczalność wykorzystując krzywą ze str. 178 a) R 20 ( KClO4)
b) R 80 (NaCl)
zad. 2
lle należy wziąć cukru w temperaturze 10 stopni Celsjusza ,aby otrzymać roztwor
a)nasycony
b)nienasycony
Jeżeli ktoś ma jeszcze problem z tym tematem zachęcam do obejrzenia filmu https://youtu.be/AwUgUvUmc9E ZADANIE DODATKOWE dla chętnych uczniów (termin oddania 18.05.2020) zad. 1,2 ,3, 5 str. 183
środa
Temat:Powtórzenie wiadomości z Wody i roztworów wodnych lekcja on-line

TYDZIEŃ 8 (04-10.05.2020)

Matematyka klasa 7a Temat : Działania na pierwiastkach – rozwiązywanie zadań. Kontynuacja tematu, wyłącznie czynnika przed znak pierwiastka. Na poniedziałek należy zrobić zadania : zad 7, 8, 9 a, b, c, 10 a, b, e. f str 254. W poniedziałek powtórzenie z pierwiastków.

Angielski, p. Bizoń. Zadania dla klasy siódmej. Przypominam o poniedziałkowym teście. Dokładne instrukcje podam rano w poniedziałek. W ramach powtórzenia przydzielilam zadania na platformie do wykonania do soboty do 15.00.

Wdż klasa 7b: Temat : Czas oczekiwania.

Język polski, klasy VIIa i VIIb. Zagadnienia na 6-8.05.

Temat: Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II). S.313. W zeszycie przedmiotowym proszę wypisać jak najwięcej skojarzeń związanych z Polską. Następnie spróbujcie wykonać zad. 1a/313 i 5/314. Zadań nie odsyłamy. Test podsumowujący https://docs.google.com/forms/d/11e6Iin6Bzdcb9N2IvR0EChwBXtHpcOZgj-LdLn2zzj8/edit proszę odesłać do piątku, godz.14. Powodzenia

Język polski, klasy VIIa i VIIb. Zagadnienia na 6-8.05.

Temat: Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II). S.313. W zeszycie przedmiotowym proszę wypisać jak najwięcej skojarzeń związanych z Polską. Następnie spróbujcie wykonać

zad. 1a/313 i 5/314. Zadań nie odsyłamy. Test podsumowujący https://docs.google.com/forms/d/11e6Iin6Bzdcb9N2IvR0EChwBXtHpcOZgj-LdLn2zzj8/edit proszę odesłać do piątku, godz.14. Powodzenia

Matematyka kl. 7b Temat: Pojęcie pierwiastka. Pierwiastki kwadratowe.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U.
2. Wykonujemy ćwiczenia interaktywne 1,2,3,4,5: https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK.
3. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3,4,5 na str. 103. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Matematyka kl. 5b: Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych – rozwiązywanie zadań.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=z5HFR7ayjL0
2. Robimy ćwiczenia 4,5 do zeszytu: https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych/DhtlYMLkM
3. Wykonujemy nasze ćwiczenia 6,7,8,9,10 str. 112.
4. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Zadania z religii na bieżący tydzień klasy 1 katecheza 45, klasa 2 katecheza 44, klasa 4 katecheza 39, klasy 5 katecheza 42, klasy 6 katecheza 43, klasy 7 katecheza 43. Szczegóły online

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Przemysł i jego funkcje .
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.157-160 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki FUNKCJE PRZEMYSŁU i NAJWZŻNIEJSZE CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU ( str. 158-159).
B. Zad. 2 str.160.
Zadania prześlij do nauczyciela. .
Po lekcji uczeń potrafi:
• omówić, czym zajmuje się przemysł;
• wymienić przykłady produktów wytworzonych w przemyśle;
na podstawie wykresu strukturalnego opisać strukturę produkcji przemysłowej według rodzajów działalności gospodarczej;
• wymienić rodzaje działalności przemysłowej i opisać strukturę produkcji przemysłowej według rodzajów działalności gospodarczej w Polsce;
• opisać udział przemysłu w strukturze zatrudnienia oraz wytwarzania Produktu Krajowego Brutto;
omówić wpływ przemysłu na gospodarkę, społeczeństwo i przestrzeń.

Biologia klasa 7a
Temat: . Budowa i funkcje układu nerwowego.

1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 178-182).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D10MW9iVy
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu wykonaj notatkę, która będzie zawierała informację o:
1.Funkcji układu nerwowego.
2. Podziale układu nerwowego ( tabela str. 172)
3. Budowy i funkcji neuronu ( str. 180 )
4. Test on-line ( układ oddechowy)
https://forms.gle/grchHbk6kJ1noKY58
Czas wykonania do 11 maja.
Po lekcji uczeń:
• wymienia elementy tworzące ośrodkowy układ nerwowy
• określa rolę autonomicznego układu nerwowego w organizmie
• określa funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
• rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, np. na modelu, rysunku, według opisu i podaje ich nazwy
• uzasadnia związek budowy neuronu z pełnioną funkcją
• wskazuje przebieg impulsu nerwowego
• porównuje funkcje współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego
• określa rolę neuronów w przyjmowaniu i przewodzeniu impulsów nerwowych
• analizuje przystosowania neuronów do pełnienia funkcji w układzie nerwowy
test on-line z układu oddechowego
https://forms.gle/grchHbk6kJ1noKY58

Biologia klasa 7 b
Temat: Budowa i funkcje układu oddechowego.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 148-153 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przerysuj schemat budowy układu oddechowego. Opisz rysunek.
B. Zad. 2 i 6 str. 153.
Zadania prześlij do nauczyciela do 11 maja
Po lekcji uczeń:
• przedstawia znaczenie oddychania dla funkcjonowania organizmu człowieka
• rozpoznaje części układu oddechowego na modelu / schemacie
• odróżnia oddychanie komórkowe od wymiany gazowej
• wyróżnia substraty i produkty oddychania komórkowego
• przedstawia funkcje narządów układu oddechowego
• wyjaśnia istotę oddychania komórkowego oraz wymiany gazowej zewnętrznej i wewnętrznej
• wyjaśnia funkcje krtani
• określa rolę klatki piersiowej, mięśni oddechowych i przepony w wentylacji płuc
• określa związek budowy z pełnioną funkcją poszczególnych części układu oddechowego
• przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech)
• analizuje budowę i funkcjonowanie układu oddechowego
TEST – on-line: Przygotuj się do testu on-line z tematów o układzie odpornościowym.

ZADANIA KL 7 (poniedziałek 27 IV)
MUZYKA Proszę wysłuchać utworów Fryderyka Chopina , podręcznik str.108 ( Walc a-moll), 109 (Mazurek C-dur), 110 (Walc Es-dur).
PLASTYKA Proszę wpisać do zeszytu: Temat: Asamblaż i instalacja. Następnie na podstawie tekstu z podręcznika str. 34,35, 36 wyjaśnić znaczenie pojęcia „Asamblaż” i opisać jego odmiany oraz znaczenie pojęcia „Instalacja” i opisać jej odmiany. Praca na zaliczenie (+ lub – w przypadku braku) . Zdjęcie proszę wysłać 12 maja

Klasa 7a Temat : Działania na pierwiastkach. Kontynuacja tematu, wprowadzenie kolejnych wzorów dotyczących działań na pierwiastkach. Na grupie dołączono zdjęcie. Na czwartek dokończyć ćwiczenia 1, 3, 4, 5, 6 str 106 -107 oraz zad 2 str 253 z książki.

Język polski, klasy VIIa i VIIb.
Zagadnienie na 4-5 maja.
Proszę napisać dłuższą pracę na podany temat:
Tytan pracy, rozbitek życiowy, nieudacznik, łowca przygód, wędrowiec- kim jest bohater „Latarnika” ? Rozważ trafność podanych stwierdzeń, odwołując się do losów Skawińskiego.
W podręczniku na stronie 331 znajduje się tekst.
Proszę odesłać własną pracę (!!!) do środy, godz. 14 na maila.
Sprawdzian zostanie udostępniony w środę. Podam wtedy szczegóły
Powodzenia.

Klasa 7a i 7b język niemiecki Temat: Jesteś głodny? – tworzenie zdań ze spójnikiem denn Podręcznik str. 66 zad. 1 i 2 Podręcznik str. 69 przepisać do zeszytu punkt 4 – Spójnik w zdaniu Ćwiczenia str. 67 zad. 5,6,7,8. Zdjęcia przesyłacie do mnie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

J. angielski klasy 7a/b, grupa podstawowa
W tym tygodniu zajmiemy się słownictwem związanym z kupowaniem oraz sprzedawaniem ubrań.

Poniedziałek-środa: Czytacie rozmowę z zadania 1 ze strony 88 (podręcznik). Wypisujecie i tłumaczycie w zeszycie zwroty z zadania 2 ze strony 88 w podręczniku (nie trzeba odsyłać).

Środa-piątek: Rozwiązujecie zadanie (w formie google forms) ze słownictwa kupowanie/sprzedawanie ubrań:
https://forms.gle/oP7WsKHW9JZALeX36

Czas na rozwiązanie: do piątku (do 13:00). Wyniki z komentarzem po 14:00.

Informatyka 7ab: Dzisiaj zadanie w programie Scratch.
Zadanie jest trochę trudniejsze dlatego uważnie przeczytajcie instrukcję:
1. Wchodzimy na stronę: https://ikowalik.wordpress.com/programowanie-w-scratchu/
2. Znajdujemy temat: Algorytmy w Scratchu – algorytm Euklidesa
3. Wykonamy zadanie 1 i 2. Czytamy zadanie (nie zamykamy okna).
4. W nowym oknie otwieramy stronę Scratcha: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
5. Zamykamy samouczek (ewentualnie ustawiamy język polski – „Globusik” u góry po lewej stronie) i przystępujemy do realizacji zadania.
6. Po wykonaniu i przetestowaniu działania programu, zapisujemy go z menu plik/Zapisz na swoim komputerze (najlepiej na pulpicie).
7. Plik wysyłamy jako załącznik na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Pamiętamy o napisaniu imienia, nazwiska i klasy. Termin do piątku.

Matematyka kl. 7b Temat: Notacja wykładnicza – ciąg dalszy.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI.
2. Wykonujemy ćwiczenia 9,10,11,12: https://epodreczniki.pl/a/notacja-wykladnicza-liczb/DLsZImdbD.
3. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3,4,5 na str. 102. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
Matematyka kl. 5b: Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
1. Oglądamy wykłady: https://www.youtube.com/watch?v=GuWs5ZO3zfA
2. Robimy ćwiczenia 1,2 do zeszytu: https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-calkowitych/DhtlYMLkM
3. Wykonujemy nasze ćwiczenia 1,2,3,4, 5 str. 111.
4. Fotki wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.

CHEMIA 7a/7b poniedziałek
Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.
1.Przeczytaj r.31 str 177 2.Do zeszytu wpisz definicje a)rozpuszczalność- b)krzywa rozpuszczalności- c)zdania dotyczące rozpuszczalności, które są zapisane czerwonym drukiem na str 180 i 181
CHEMIA środa
Temat: Krzywe rozpuszczalności-zadania Lekcja on-line

Fizyka
VII a i VII b na 04.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat lekcji: Energia i praca. Różne formy energii.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika ze strony 198 – 199.
Pooglądaj na YouTube film: Fizyka Rodzaje energii i jej przemiany Wiedza
link: https://www.youtube.com/watch?v=Zh1md2rD5-g
Wymień i opisz krótko jakie rodzaje energii poznałeś.
Zdjęcie pracy wyślij na adres fizykagorce@wp.pl

VII a i VII b na 07.05.2020 r.
Zapisz do zeszytu temat: Praca – definicja, wzór, jednostka.
Przeczytaj uważnie treści z podręcznika ze stron1 199 – 201.
Przepisz do zeszytu trzy punkty ze strony 202 – To najważniejsze.
Pooglądaj film na YouTube: Jaka praca i rodzaje energii, taka ocena z fizyki!
link: https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs
Rozwiąż zadania 1 i 2 str. 202 z podręcznika.
Zdjęcie pracy wyślij na adres fizykagorce @wp.pl

Dzień dobry przesyłam zadanie z wf na ten tydzień. Mam nadzieję że wszyscy będą przygotowani. W razie problemów z plikiem, albo pytań proszę kontaktować się indywidualnie.

TYDZIEŃ 7 (27.04-03.05.2020)

Matematyka klasa 7a Temat : Działania na pierwiastkach Do zrobienia w domu zadania 18, 19, 23 str 250 Przeczytać ciekawostkę ze str 251 i zrobić zad 25 str 251. Termin wykonania 4. 05 20. Na grupie jest zdjęcie z dzisiejszej lekcji.

Instrukcja:

J. angielski, klasa 7a/b – KARTKÓWKA z tematu: vocabulary: how to save money? (grupa podstawowa)

Klikacie w link:
https://timify.me/form/dY17GitmEePUHvrF

podajecie swój POPRAWNY adres e-mail i klikacie „get your link” – w tym momencie dostaliście link do kartkówki na email. Otwieracie go, i klikacie „OPEN”.

OD TEGO MOMENTU MACIE 15 MINUT NA ZROBIENIE KARTKÓWKI, po tym czasie formularz blokuje się sam i nie można go już ponownie otworzyć, ani edytować.

Ostateczny termin na rozwiązanie kartkówki: jutro do godziny 14:00

Matematyka kl. 7b Temat: Notacja wykładnicza.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI.
2. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3,5,6: https://epodreczniki.pl/a/notacja-wykladnicza-liczb/DLsZImdbD.
3. Wykonujemy ćwiczenia 4,5,6 na str. 100. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do czwartku.
4. Wykonujemy i wysyłamy test powtórzeniowy: https://forms.gle/qTR47K1fTYyKSAxC7

Język polski, zagadnienia dla klasy Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb na środę i czwartek 29-30.04.
Proszę opracować :
Świat przedstawiony lektury wg wzoru:
1) Czas akcji-……….
2)Miejsce akcji-…….
3)Bohaterowie-……….
4) Wydarzenia-……….
5) Narracja-…………..
Klasa Vb- „Wyspa skarbów”- R.L.Stevenson.
Klasa VIa i VIb- „Robinson Crusoe”- Daniel Defoe.
Klasa VIIa i VIIb- ” Latarnik”- Henryk Sienkiewicz.
Dostęp do lektur na
wolnelektury.pl.
Opracowanie w formie skanu, zdjęcia, pliku tekstowego (Wasz wybór) proszę odesłać do czwartku do godziny 14 na maila.
Powodzenia

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Gospodarka morska
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str.152- 156 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. http://scholaris.pl/zasob/51019
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 156 ).
B. Zad. 1. Str. 156.
Zadania prześlij do nauczyciela. .
Po lekcji uczeń potrafi:
•opisać położenie Polski względem Morza Bałtyckiego;
• wskazać konsekwencje nadmorskiego położenia Polski;
• podać i opisać przykłady działalności gospodarczej w różnych sektorach gospodarki narodowej związanych z gospodarką morską;
• ocenić możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce;
• wymienić wybrane gatunki ryb morskich i słodkowodnych

Biologia klasa 7 b
Temat: Zaburzenia funkcjonowania odporności.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 136-138 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/budowa-ukladu-odpornosciowego/DJXbX9KxW
https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-uklad-odpornosciowy/D11aOFOxw
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 138 ).
B. Zad. 1. Str. 138.
Zadania prześlij do nauczyciela. .
Po lekcji uczeń:
• wymienia zasady profilaktyki przeciwko zakażeniom HIV
• wskazuje drogi zakażenia HIV • podaje przykłady najczęstszych alergenów
• opisuje wpływ HIV na osłabienie układu odpornościowego
• wyjaśnia podłoże alergii.

TEST – on-line: Przygotuj się do testu on-line z tematów o układzie odpornościowym.

Biologia klasa 7 a
Temat: Budowa i funkcje układu wydalniczego. Choroby układu wydalniczego i ich profilaktyka.

1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 165- 171).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
3. https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DIm57TIjs
https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/DC2aXuFgp
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 168 ).
B. Wykonaj w zeszycie rysunek budowy nefronu, podpisz jego części, zamieszczony na stronie:
https://www.edukator.pl/nefron,4040.html
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń:
• określa rolę układu wydalniczego
• wymienia narządy układu wydalniczego
• wymienia substancje usuwane z organizmu człowieka i wskazuje drogi ich usuwania
• uzasadnia celowość okresowych badań moczu
• wymienia zasady higieny układu wydalniczego
• opisuje skład moczu
• podaje objawy zakażenia dróg moczowych
• opisuje budowę i rolę nerek
• analizuje bilans wodny organizmu człowieka
• określa znaczenie równowagi wodnej dla organizmu
• podaje, jakie są źródła substancji usuwanych z organizmu człowieka
• podaje przykłady chorób, które można zdiagnozować na podstawie składu moczu
• opisuje przyczyny i skutki kamicy nerkowej
• wyjaśnia, na czym polega dializa krwi i kiedy się ją stosuje

ZADANIA KL 7 (poniedziałek 27 IV)
MUZYKA
Proszę wypełnić kartę pracy.
Zadanie wyślijcie 7 maja do godz. 14
PLASTYKA
Ostatni etap pracy „Obraz z liter i słów”. Pola, kształty wypełnione tekstem proszę otoczyć czarnym konturem.
Prace proszę wysłać 4 V do godz.14
https://images.app.goo.gl/nKvn5fNvvUbprK4s6
https://images.app.goo.gl/1BDAxsjQtp4Gk7WP9
https://images.app.goo.gl/9XBpaJhsGhfCZfUv7
https://images.app.goo.gl/h8tAAhVpJ6MaEdj2A

………………………………..
imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA
Fryderyk Chopin. Twórca muzyki narodowej

1. Uzupełnij zdania.
Fryderyk Chopin urodził się w roku …………….. w miejscowości ……………………………………., a zmarł w roku …………………………….. w ………………………. Jego ukochanym instrumentem był ………………………………. Uczył się na nim grać u ……………………………………., a później u …………………………………..

2. Wymień przynajmniej trzy cechy muzyki narodowej.
a) ………………………………………………,
b) ……………………………………………….,
c) ……………………………………………….

3. Wymień przynajmniej trzy gatunki uprawianych przez Fryderyka Chopina.
a) ………………………………………..,
b) ………………………………………..,
c) ………………………………………..,

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 7a. Temat : Pierwiastki, pojęcie liczby niewymiernej. Pod tematem, proszę napisać definicję liczby niewymiernej oraz przykłady liczb niewymiernych. Na zadanie domowe zadania 9, 12, 13, 14, 15 str 249. Zadań nie wysyłamy, będę sprawdzać na lekcji w czwartek.

Klasa 7a i 7b Temat: Jak ci to smakuje? Przeprowadzanie wywiadu str. 64 Podręcznik str. 64 zad. 1,2
Podręcznik str. 69 przepisać do zeszytu punkt 3 Przeczenie w zdaniu Podręcznik str. 70 przepisać do zeszytu Znam określenia smaków
Ćwiczenia str. 66 zad. 1 Zdjęcia przesyłacie do mnie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

Język polski, klasy VIIa i VIIb.
Zadania na poniedziałek i wtorek.
Temat: Co określa naszą tożsamość? Wprowadzenie do działu. S. 310.
Plan pracy:
1) Poznanie znaczenia słowa ” tożsamość”, 1/310.
2) Ćwiczenia leksykalne związane z tematem tożsamości człowieka.
W zeszycie przedmiotowym napiszcie notatkę wg ✒️2 i 4/310.
Ponadto proszę zapoznać się z wierszem ” Moja piosnka (II) Cypriana Kamila Norwida, s.313.
Sprawdzian wiadomości odbędzie się po majówce.
Połączenie on-line wg planu z poprzednich tygodni. W razie trudności proszę pytać na grupie. Powodzenia.

J. angielski, kl. 7a/b (grupa podstawowa).

W tym tygodniu poznamy słownictwo związane z oszczędzaniem pieniędzy: https://psp5gorce.pl/angielski/how-to-save-money/

Swoją pracę dzielimy na 2 części:
Poniedziałek-środa: czytacie krótki tekst i tłumaczycie w zeszycie związane z nim słownictwo (nie trzeba odsyłać).

Środa-piątek: piszecie kartkówkę (z tego słownictwa) w wersji elektronicznej (google forms). Jej forma będzie taka sama jak wszystkich zadań do tej pory, ale BĘDZIE NA CZAS (15 minut), więcej szczegółów podam w środę.

Informatyka 7a,b: Dzisiaj będziemy rysować za pomocą code blocky:
1. Otwieramy link: https://blockly.games/turtle?lang=pl
2. Rozwiązujemy zadania (cały level – zapełniamy kropki na górze).
3. Zrzut ekranowy lub fotkę z widocznymi kropkami wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

FIZYKA

Matematyka kl. 7b Temat: Działania na potęgach.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=AiB_8o3G-u0.
2. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3,4: https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym/D16Bae0iw.
3. Wykonujemy ćwiczenia 3,4,5,6 na str. 98. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy. W tym tygodniu test z tego materiału.

Chemia 7a/7 b
poniedziałek
Temat: Woda jako rozpuszczalnik roz.29 str. 165
1.Przeczytaj temat
2.Zrób notatkę
a. Rozpuczczanie-
b. Dipol-
c. Od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji w wodzie (3 czynniki) d. Substancje rozpuszczalne w wodzie (3 przykłady)
e. Substancje nierozpuszczalne w wodzie (3 przykłady) NOTATKA będzie sprawdzana w środę na lekcji online
Środa
Temat: Rodzaje roztwór lekcja on-line

https://youtu.be/4pBh9y6xtZg

Dzień dobry, przesyłamy zadania z wf na ten tydzień. Po dwóch cięższych tygodniach trochę zabawy bardzo dobrze wam zrobi. Zachęcamy do ćwiczeń i zabaw z kategorii sportowej. Osoby które nie oddały zadań w poprzednich tygodniach mogą poprawić jedynki i przesłać je w tym. Miłej zabawy dla sumiennych i wzięcia się do pracy dla tych którzy mają zaległości.

TYDZIEŃ 6 (20.04-26.04.2020)

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 7a
Temat : Pierwiastek stopnia drugiego i trzeciego. Notatka z lekcji została wysłana na grupę. Zadanie do zrobienia, zad 7, 8 str 248. Proszę przesłać na maila do piątku .

Język polski, klasa VIIA i VII B.
Zamykamy dział podręcznika, więc czas na powtórzenie.
Temat: Co zapamiętaliśmy
i czego się nauczyliśmy?
S.304-305.
Samodzielnie zmierzcie się z zad. ✒️1-5/304-305,
a wnioski proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym.
Temat: Sprawdź siebie- utrwalenie wiedzy
i umiejętności przed sprawdzianem.
Zad. 1-11/306-308.
Na podstawie tych zadań napiszecie sprawdzian wiadomości po ustaleniu terminu. Proponowany, to 30.04.
PS Proszę zadawać pytania zarówno podczas zajęć online, jak i na grupie, ponieważ temat jest przekrojowy i wymaga podsumowania.
Powodzenia.

Matematyka kl. 7b Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is.
2. Analizujemy przykłady: https://szaloneliczby.pl/potegowanie-iloczynu-i-ilorazu/.
3. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3 na str. 96. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.

Historia, 7 A 7 B

Przeczytaj temat nr 32 ze strony 172 ,, Konferencja pokojowa w Paryżu „ i udziel pisemnej odpowiedzi na poniższe pytania. Obowiązkowo prześlij na adres: historia-psp5@wp.pl podając imię, nazwisko i klasę.

 1. Wymień cele zwycięskich mocarstw na konferencji pokojowej w Paryżu.
 2. Które państwa nie brały udziału w obradach konferencji ?
 3. Wymień postanowienia Traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec.
 4. W jakim celu utworzono Ligę Narodów i czym się ta organizacja zajmowała?
 5. W jakim celu utworzono Mały traktat wersalski i jakie państwa go podpisały ?
 6. Wymień nowe państwa, które pojawiły się na mapie politycznej Europy po 1918 roku.

Przypominam wszystkim o obowiązku wywiązania się z poprzednich zadań. Wszystkie zadania podlegają ocenianiu, ich brak również.

Historia, 7A 7B

Przedstaw informacje dotyczące życia prywatnego Józefa Piłsudskiego.

Zadanie na dodatkową ocenę dla chętnych uczniów z klasy 5B, 6A, 6B, 7A, 7B oraz 8A.

W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, proponuję przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej (max. 10 slajdów).

UWAGA: Wykonane zadania proszę przesłać w pliku word. Pracę proszę wysyłać na adres mailowy: historia-psp5@wp.pl, który jest przeznaczony tylko do kontaktu z uczniami.

Geografia klasa 7 a i b
Temat: Czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa. Uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 143-151 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/czynniki-rozwoju-rolnictwa-polski/Dvj9fXpVA
https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DEQyr4aW3
https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-upraw-na-terenie-polski/DtSQtj4HO
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 146 i 151 ).
B. Zad. 3. Str. 151.
Zadania prześlij do nauczyciela. .
Po lekcji uczeń potrafi:
•wymienić czynniki pozaprzyrodnicze mające wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce i omówić wybrane z nich;
• omówić wpływ czynników pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa w Polsce;
• wymienić jednostki miar używane w rolnictwie (ar, hektar, tona, kwintal);
• interpretować dane statystyczne w celu ustalenia pozycji Polski w produkcji rolnej w Europie i na świecie.
• wymienić nazwy podstawowych roślin uprawianych w Polsce oraz gatunki zwierząt hodowlanych;
• opisać na prostych przykładach związek między warunkami naturalnymi a rozmieszczeniem upraw roślin i chowu zwierząt;
• podać przykłady roślin zaliczanych do różnych grup (zboża, pastewne, przemysłowe, owoce i warzywa) uprawianych w Polsce;
• wskazać na podstawie kartogramu województwa o największym i najmniejszym pogłowiu bydła i trzody chlewnej;
•opisać rozmieszczenie podstawowych roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych w Polsce.

Wdż klasa 7b temat: Co warto wiedzieć o płodności.

Biologia klasa 7a
Temat: Choroby i higiena układu oddechowego.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku (str. 159-164 ).
2. Skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DEE4nvMPm
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( str. 164 ).
B. Zad. 4. Str. 164.
Zadania prześlij do nauczyciela.
Po lekcji uczeń:
•wymienia szkodliwe czynniki wpływające na stan i funkcjonowanie układu oddechowego
•podaje przykłady chorób układu oddechowego
•uzasadnia konieczność okresowych badań kontrolnych płuc
•podaje przyczyny zachorowań na gruźlicę płuc, anginę i raka płuc ze wskazaniem na stosowaną profilaktykę w tym zakresie
•analizuje wpływ palenia tytoniu (bierne i czynne) na stan i funkcjonowanie układu oddechowego
•wymienia zagrożenia życia, jakie niesie wdychanie substancji szkodliwych zawartych w dymie z papierosa
•analizuje wpływ zanieczyszczeń pyłowych powietrza na stan i funkcjonowanie układu oddechowego
•analizuje wpływ czynników szkodliwych na funkcjonowanie układu oddechowego z uwzględnieniem zasad profilaktyki

Biologia klasa 7b
Temat: Odporność organizmu. Zastosowanie wiedzy o odporności.
1. Uważnie przeczytaj tematy w podręczniku (str. 125-135 ).
2. Koniecznie skorzystaj ze strony, materiały tam zamieszczone pomogą Ci zrozumieć temat.
https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-uklad-odpornosciowy/D11aOFOxw
Swoją wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując ZADANIA zamieszczone pod tym linkiem.
ZADANIA:
A. Do zeszytu przepisz w formie notatki ZAPAMIĘTAJ (str. 129 i 135).
B. Dokładnie przeanalizuj machaniem odporności nabytej str. 128- musisz to rozumieć i umieć wyjaśnić.
C. Zad. 1. Str. 164.
Zadania prześlij do nauczyciela. .
Po lekcji uczeń:
•wyjaśnia, co to jest odporność organizmu
•wyjaśnia, co to jest antygen
•rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą
•podaje przykłady odporności wrodzonej
•podaje przykłady szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych oraz ocenia ich znaczenie
•wymienia narządy, które można przeszczepić człowiekowi
•rozróżnia odporność naturalną i sztuczną, bierną i czynną
•przedstawia znaczenie przeszczepów, w tym rodzinnych, w utrzymaniu życia
•opisuje konflikt serologiczny

MUZYKA
Proszę obejrzeć film „Młodość Chopina”
Młodość Chopina (1951)
https://m.cda.pl/video/1975542f2
Omówienie podczas spotkania na czacie.
PLASTYKA
Kolejny etap pracy „Obraz z liter i słów”. Proszę wypełnić tekstem (pisanym lub wklejanym)
Proszę wykonać ołówkiem na kartce A4 projekt pracy „Obraz z liter i słów” kontury projektu wykonanego ołówkiem. Prace wysyłacie 4 V do godz.14.

https://images.app.goo.gl/nKvn5fNvvUbprK4s6
https://images.app.goo.gl/1BDAxsjQtp4Gk7WP9
https://images.app.goo.gl/9XBpaJhsGhfCZfUv7
https://images.app.goo.gl/h8tAAhVpJ6MaEdj2A

Teresa Kaźmierska, matematyka, klasa 7a. Temat: Działania na potęgach – rozwiazywanie zadań. Kontynuacja tematu, do wykonania na środę zad 6 str 234, zad 7, 8 str 235.

Język polski, klasa VIIA i VIIB.
Temat: Wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.
S. 302-303.
Ćw. 1,2/303 w zeszycie przedmiotowym.
5/303 na mail obowiązkowo do czwartku do godziny 10. Dla utrwalenia co najmniej trzy zadania z Zeszytu Ćwiczeń (113-115).

Informatyka 7a,b: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szukać informacji w Internecie.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Otwieramy test online.
Dla klasy 7a: https://forms.gle/2mJFu1Mvtb39jYdr7
Dla klasy 7b: https://forms.gle/7MeSr2hn4Z212juV6
2. Znajdujemy w wyszukiwarce odpowiedzi na poszczególne pytania.
3. Zaznaczamy w teście prawidłowe odpowiedzi
(musimy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi) i klikamy „wyślij”
4. Test jest na ocenę. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Powodzenia.

Chemia 7a
poniedziałek
Temat: Poprawa sprawdzianu
środa online
Temat: Woda – właściwości i jej rola w przyrodzie.
1.przeczytać rozdział 28 str. 160
2. obejrzeć film https://youtu.be/kpVt65-2tVs
3. w zeszycie wykonać zadania (zadania oddajemy na następną lekcję czyli do przyszłego poniedziałku do godziny 11) ZADANIA
zad.1 Uzasadnij zdanie Woda to niezwykła substancja, ponieważ,,,,,,,,,,
zad,. 2 Co to jest woda destylowana i gdzie znalazła zastosowanie zad. 3 Napisz reakcję otrzymywania wody
zad. 4 Podaj jak oszczędzać wodę w domu

CHEMIA 7b
poniedziałek
Temat: Sprawdzian wiadomości Łączenie atomów. Reakcje chemiczne
środa – online
Temat; Poprawa sprawdzianu

https://www.youtube.com/watch?v=kpVt65-2tVs&feature=youtu.be

Klasy 7, katecheza 40, szczegóły online.

J. angielski, grupy p. Bizoń.

J .angielski, p. Bizoń. Zadania dla klas siódmych zostały przydzielone na platformie- słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, termin wykonania do środy do 15.00.

J. angielski, klasy: 6b oraz 7a/7b (grupy podstawowe).

W tym tygodniu będziemy mówić o przyszłości wykorzystując konstrukcję „to be going to”.

Swoją pracę dzielimy na 2 części:

1. Poniedziałek-wtorek: zapoznajecie się z informacjami o tworzeniu zdań z „to be going to”. Przygotowaną przeze mnie e-lekcję (w formie bloga) znajdziecie tutaj: https://psp5gorce.pl/angielski/goingto/

2. Środa-piątek: dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej na ocenę.

ZADANIE NA OCENĘ DO PIĄTKU (14:00): https://forms.gle/VyL8AJ6jXzAtt5Ke9

Matematyka kl. 7b: Moi drodzy, dzisiaj potęgowanie potęgi.
Temat: Potęgowanie potęgi. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4.
2. Wykonujemy ćwiczenia: https://epodreczniki.pl/a/potegowanie-potegi/DKUEn1K4n.
3. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3,4 na str. 95. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

TYDZIEŃ 5 (15-19.04.2020)

Klasa 7b, wdź. Temat: Mężczyzna i kobieta. Prezentacja.

Teresa Kaźmierska matematyka klasa 7a.
Temat : Działania na potęgach – ćwiczenia. Przypomnienie podstawowych wzorów, zastosowanie ich w praktyce. Zadania do wykonania do piątku 17.04. W ćwiczeniach, ćw 1 , 2 str 97, ćw 3 str 98, dla chętnych zadanie książki, zad 2 str 234. Klasa 5a Temat : Mnożenie ułamków dziesiętnych. Do wykonania na piątek 17.04 zadania z książki, zad 1str 162 (dokończyć ), zad 2 str 163. Dla chętnych w ćwiczeniach, ćw 10 str 82.

Język polski, klasy VIIa i VII b.
Temat: Debata przy okrągłym stole. 287-288
Po zapoznaniu się z tekstem, w zeszycie przedmiotowym 1/288, oraz 2/288-Do dwóch poniższych problemów podaj po minimum trzy argumenty „za” i „przeciw” w tabeli.
1) Czy nie byłoby lepiej, gdyby lekcje w szkole rozpoczynały się najwcześniej o godzinie 11?
2) Czy na lekcjach języka polskiego powinno się omawiać poezję?
Temat: Jak opisać sytuację?
Zapoznajcie się z wiadomościami na temat opisu sytuacji (290-291).
W Zeszycie Ćwiczeń
1ab,2,3/105.
Zadanie dodatkowe dla chętnych 3/291 na maila do piątku do godziny 14.
Do końca tygodnia odsyłamy zaległe prace. Łączenie z VIIA w czwartek wg planu.

Kontynuacja zadań
MUZYKA
Wypełnij kartę pracy
PLASTYKA
Będzie to zadanie kilkuetapowe, rozłożone w czacie.
Proszę wykonać ołówkiem na kartce A4 projekt pracy „Obraz z liter i słów” Tylko kontury bez wpisywania tekstów. Dołączam linki do szukania inspiracji.
https://images.app.goo.gl/nKvn5fNvvUbprK4s6
https://images.app.goo.gl/1BDAxsjQtp4Gk7WP9
https://images.app.goo.gl/9XBpaJhsGhfCZfUv7
https://images.app.goo.gl/h8tAAhVpJ6MaEdj2A
Zdjęcia prześlijcie do 20. 04. Powodzenia.

Matematyka kl. 7b: Moi drodzy, dzisiaj nowy materiał, ale łatwy. Będziemy mnożyć potęgi o tych samych podstawach, dodając wykładniki oraz dzielić odejmując je .
Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=4Q_8vv1nLoM.
2. Wykonujemy ćwiczenia: https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-podstawach/DNbLIcVfz.
3. Wykonujemy ćwiczenia 1,2,3,4,5 na str. 93. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

J. angielski, p. Bizoń, grupa rozszerzona.

J. angielski, T. Karolczyk.
Zadanie dla klasy 6b/7a/7b, grupy podstawowe.
Witam wszystkich uczniów po Świętach.

W tym tygodniu podsumowujemy nasz ostatni temat, czyli stopniowanie przymiotników.

Poniższe zadanie jest dla chętnych (NA DODATKOWĄ OCENĘ). Wszystkie zadania są otwarte, maksymalna liczba punktów – 10.
https://forms.gle/jnFWrV2PRPasRCT86

Termin: do piątku (14:00). Sprawdzone zadania zostaną odesłane w najbliższy piątek przed godziną 15:00.

Dzień dobry ćwiczenia z wf na ten krótki tydzień.

Natalia Południak, język niemiecki Klasa 7a i 7b
Temat: Śniadanie i obiad – ulubione potrawy Podręcznik strona 66 Zad. 1 str. 66 podręcznik. Zrobić zadanie i przepisać rzeczowniki dotyczące jedzenia do zeszytu i przetłumaczyć je na język polski (praca ze słownikiem). Zad. 2. Str. 66 podręcznik. Ćwiczenia str. 64 zadanie 1 Zdjęcia przesyłacie do mnie dzisiaj do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia. Proszę trzymać się terminu, prace będą na ocenę.

Chemia 7a Temat:Sprawdzian wiadomości Łączenie atomów. Reakcje chemiczne.

Chemia 7b
Temat: Woda – właściwości i jej rola w przyrodzie.
1.przeczytać rozdział 28 str. 160
2. obejrzeć film https://youtu.be/kpVt65-2tVs
3. w zeszycie wykonać zadania (zadania oddajemy na następną lekcję czyli do przyszłego poniedziałku do godziny 11. ZADANIA
zad.1 Uzasadnij zdanie Woda to niezwykła substancja, ponieważ,,,,,,,,,,
zad,. 2 Co to jest woda destylowana i gdzie znalazła zastosowanie zad. 3 Napisz reakcję otrzymywania wody
zad. 4 Podaj jak oszczędzać wodę w domu

TYDZIEŃ 4 (06.04-12.04.2020)

Teresa Kaźmierska, matematyka klasa 7a
Temat : Potęgowanie iloczynu i ilorazu . Na zadanie dokończyć zad. 1, 2, 3 str. 232. Na grupie klasy jest zdjęcie z dzisiejszej lekcji.

Klasa VII a
Biologia i Geografia
Biologia

Temat: Wymiana gazowa w płucach i tkankach.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeczytaj tekst w podręczniku ( str.154 – 158 )
3. Wykonaj notatkę w punktach na podstawie podręcznika.
4. Zadanie domowe. Polecenie 1 str. 158 – podręcznik .
Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, link podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/na-czym-polega-oddychanie/D18FhL8mS

Geografia
Temat: Funkcje rolnictwa i czynniki przyrodnicze jego rozwoju.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku ( str. 139-142 )
3. Wykonaj pod tematem notatkę – ZAPAMIĘTAJ – str. 142.
4. Zadanie: 1 str. 142 w zeszycie. Odeślij do sprawdzenia.
Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, link podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/czynniki-rozwoju-rolnictwa-polski/Dvj9fXpVA

Klasa VII b Biologia i Geografia
Biologia

Temat: Budowa układu odpornościowego.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeczytaj tekst w podręczniku ( str.121- 123 )
3. Wykonaj notatkę – ZAPAMIĘTAJ –str. 124.
4. Zadanie domowe. Polecenie 3 str. 124– podręcznik . Odeślij do sprawdzenia
Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, link podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/budowa-ukladu-odpornosciowego/DJXbX9KxW
Geografia
Temat: Funkcje rolnictwa i czynniki przyrodnicze jego rozwoju.
1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.
2. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku ( str. 139-142 )
3. Wykonaj pod tematem notatkę – ZAPAMIĘTAJ – str. 142.
4. Zadanie: 1 str. 142 w zeszycie. Odeślij do sprawdzenia.
Dużą pomocą będą lekcje na stronie : epodręcziki, link podałam poniżej. Możesz tam nawet sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i samodzielnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.
https://epodreczniki.pl/a/czynniki-rozwoju-rolnictwa-polski/Dvj9fXpVA

Fizyka:

J. angielski, T. Karolczyk, klasy: 6b/7a/7b, grupy podstawowe.

W tym tygodniu zajmiemy się stopniowaniem przymiotników. E-lekcję w (formie bloga), którą dla was przygotowałem znajdziecie tutaj: https://psp5gorce.pl/angielski/stopniowanie-przymiotnikow/

Po zapoznaniu się z tematem robicie zadanie domowe:
https://forms.gle/xZzz7FJd1CTrZqAs5

Termin: środa 08.04.2020 (do godziny 14:00).
Zadania wysłane po czasie nie będą oceniane.

J. angielski, p. Bizoń – zadania dla klas VII. Rozpoczynamy rozdział 5, powtarzamy słownictwo: pomieszczenia i rzeczy w domu, przysłówki miejsca. Proszę o bieżące uczenie się słówek że słowniczka w podręczniku str.65, lesson 5.1. Na platformie przydzieliłam zadania utrwalające te słówka do wykonania do piątku. Proszę o naukę słownictwa ponieważ po świętach będa do wykonania na czas i na ocenę kahooty z tego słownictwa.

Natalia Południak, język niemiecki. Klasa 7a i 7b
Kontynuujemy temat z 5 działu: Co i dla kogo tu kupujesz? – opakowania, miary i wagi artykułów spożywczych. Podręcznik strona 64.
Proszę przepisać do zeszytu i przetłumaczyć podane słówka (praca ze słownikiem)
Die Milch, der Apfel, die Karotte, die Banane, die Clementine, die Gurke, die Dattel, die Tomate, die Erdbeere, die Feige, die Nuss, die Grapefruit, die Himbeere, die Schokolade, die Johannisbeere, die Kirsche, der Kuchen, die Limette, die Mango, der Saft, die Nektarine, die Orange, der Pfirsich, die Quitte, das Eis, die Stachelbeere, die Traube, das Ei, die Wassermelone, das Bonbon, die Zitrone, die Birne, die Traube.
Ćwiczenia strona 63, ćw. 5 i 6.
Zachęcam do obejrzenia filmików
https://www.youtube.com/watch?v=PFYGCp5mJ20
https://www.youtube.com/watch?v=a7c98cqSOTY
Dla chętnych, na dodatkową ocenę. Możecie nauczyć się śpiewać piosenkę. https://www.youtube.com/watch?v=164cpMx0YIU
Zdjęcia przesyłacie do środy (8.04.2020 r.) do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.
Proszę trzymać się terminu, prace będą na ocenę.

Język polski, klasa VIIAi VIIB.
W tym krótkim tygodniu dwa zagadnienia. Imiesłowy, s. 282-285 w podręczniku. Do wykonania w Zeszycie Ćwiczeń 1,2, 8a, 9ab(101-105). Ponadto analiza wiersza „Przykazania”, s.286. Do wykonania zad. 2 i 3/287 w zeszycie przedmiotowym. Dla chętnych 5 lub 6/287 na mail do środy. W razie trudności proszę pytać na grupie.

Informatyka kl. 7: Moi drodzy. Dzisiaj o bezpieczeństwie w internecie.
Zadania które należy wykonać do 17.04.2020r.
1. Zapoznajemy się z materiałem o fake newsach : https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/55061,krotki-przewodnik-po-fake-newsach
2. Zapoznajemy się z zasadami netykiety: https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta
3. Wybieramy pięć zasad, które naszym zdaniem są najważniejsze.
4. Tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
5. Zadanie nadobowiązkowe na ocenę: http://compute-it.toxicode.fr/. Ile dacie radę. Fotka na maila.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

7a/ 7b Chemia poniedziałek Temat: Obliczenia stechiometryczne – zadania (termin poniedziałek 15:15)

7a/ 7b Chemia środa Temat: Powtórzenie wiadomości łączenie atomów- zadania (termin odesłania prac środa 15: 15)

Matematyka kl. 7b: Moi drodzy, dzisiaj lekcja ćwiczeniowa. Będziemy też porównywać potęgi.
Temat: Potęgowanie ułamków. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=dm8cUBnQ0RA.
2. Wykonujemy ćwiczenia: https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-poteg/D19GMZKV3.
3. Otwieramy test: https://forms.gle/MSP1LW2LHJzZj2TD9. Test jest na ocenę. Robimy zadania w zeszycie. Wypełniamy test. Wysyłamy. Termin do środy.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

Dzień dobry, w załączniku przesyłam zadanie do wykonania w tym tygodniu z wychowania fizycznego. Proszę podejść sumiennie do sprawy, ponieważ będzie z tego ocena. W pliku wszystko jest szczegółowo rozpisane. Będziemy łączyć się także ze sobą. Proszę żeby do tego czasu wszyscy zapoznali się z treścią pliku. Życzę dużo zdrowia

TYDZIEŃ 3 (30.03-05.04.2020)

Przekazuję zadanie z historii: 7A 7B
1. Napisz jak rozwiązano problem sprawy polskiej na konferencji paryskiej str. 164
2. Przeczytaj lekcję powtórzeniową str. 166 i wykonaj zadania 1.,2.,3. str. 169- 170
UWAGA: Wykonane zadania proszę przesłać w pliku word, ponieważ przesyłane zdjęcia wykonanych ćwiczeń są nieczytelne. Pracę proszę wysyłać na adres mailowy: historia-psp5@wp.pl, który jest przeznaczony tylko do kontaktu z uczniami.

Język polski, klasy VIIa i VII b.
Zajmiemy się reklamą i środkami językowymi stosowanymi w niej, podręcznik, s. 250-252. W Zeszycie Ćwiczeń wykonujemy ćw. 1 i 2/88-89. 1/89 wysyłamy na maila na ocenę do piątku do godziny 15. Następnie czytamy dłuższy tekst A. Sapkowskiego (275-280)
i wchodzimy w temat przemówienia. W Zeszycie Ćwiczeń wykonujemy co najmniej trzy zadania (97-99), tych nie wysyłamy. Chętni mogą napisać przemówienie wg 5/281
i wysłać na dodatkową ocenę. W razie trudności proszę pytać na grupie

Pozdrawiam.

PS Jutro zajęcia online wg planu (czwartek). Proszę przygotować zestawy małego polonisty.

Matematyka kl. 7b: Moi drodzy, dzisiaj utrwalenie wiadomości o potęgach. Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=pimpSWBlDE0.
2. Czytamy podręcznik str. 220 i 221. Robimy ćwiczenia str. 91.
3. Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do piątku.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

Wdż dla klasy 7b powtórka – nieobowiązkowe.

J. angielski, T. Karolczyk, klasy 7a / 7b.

W tym tygodniu zajmiemy się czasem Present Perfect. Wszystkie informacje oraz kompletną lekcję w formie e-learningu / bloga przygotowałem tutaj:
https://psp5gorce.pl/angielski/czas-present-perfect-2/

Swoją pracę w tym tygodniu dzielimy na 2 części:

1. Poniedziałek-wtorek: zapoznajecie się z informacjami o czasie Present Perfect, które dla was przygotowałem. Na tym etapie nie musicie mi nic odsyłać.

2. Środa-piątek: dostajecie zadanie do wykonania w formie elektronicznej (rozwiązujecie je do piątku do godziny 11:00). O godzinie 12:00 w piątek wszyscy jednocześnie otrzymają ode mnie e-mail z odpowiedziami, komentarzem oraz swój wynik.

LINK DO ZADANIA NA OCENĘ:
https://forms.gle/sG7YuSANY4MV7X7i6

Klasa VII a – BIOLOGIA
Temat: Budowa i funkcje układu oddechowego.
Podręcznik str. 148-149
1. Uważnie przeczytaj temat.
2. Przepisz ZAPAMIĘTAJ w formie notatki pod tematem.
3. Wykonaj w zeszycie pisemnie POLECENIE 7 str. 153.
4. Utrwal materiał na stronie – epodręczniki.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV
Kl. VII GEOGRAFIA
Temat: Gospodarka narodowa. 1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku – str. 134-138.
2. Przepisz ZAPAMIĘTAJ w formie notatki pod tematem- str. 138
3. Wykonaj w zeszycie pisemnie POLECENIE 3 str. 138
4. Skorzystaj z :
https://geografia.gozych.edu.pl/gospodarka-narodowa/

Język polski klasa VIIA i VIIB. Proszę zapoznać się z wierszem Wisławy Szymborskiej, s.237-238. W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zad. 1 abcd/238 i zapamiętujemy pojęcie „anafory”. Następnie czytamy fragment lektury dodatkowej „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, 239-241. W zeszycie przedmiotowym wykonujemy 1abcde. Chętni uczniowie wysyłają na maila zad. 4/241. Zadania proszę wykonać do środy. Na jutro planowana jest lekcja online. Pozdrawiam

J. angielski, R. Bizoń.
Zadania dla klasy VII do wykonania do niedzieli zostały przydzielone na platformie.

Moi drodzy, dziękuję wszystkim którzy przesłali zadania na platformę. Proszę sprawdzić swój wynik za zadania, a ja podaję skalę ocen: 100-86 procent ocena bdb, 85-71 dobry, 70-51 dostateczny, 50-30 dopuszczający, w przypadku osób z dostosowaniem wymagań skala troszkę niższa, proszę o kontakt to podam ocenę. Dziś udostępnie nowe zadania do zrobienia do 15 w niedzielę.

Zadania dla klas siódmych zostały przydzielone na platformie My English Lab. Poniżej instrukcja.
Tak wygląda ta platforma do naszych podręczników (poniżej zdjęcie) prawie wszyscy uczniowie się zalogowali, czekam jeszcze tylko na 5.

Muzyka, plastyka, technika, zadania:

Matematyka Teresa Kaźmierska klasa 7a. Temat : Działania na potęgach o wykładniku naturalnym – ćwiczenia. Na lekcji ćwiczenia 7 -11. Do środy godz 15 zadanie 16 a-h str 224 , książka, dla chętnych zadanie całe.

Matematyka kl. 7b: Moi drodzy, dzisiaj zadaję ćwiczenia z nowego materiału. Temat: Przekształcanie wzorów – rozwiązywanie zadań. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=tMN6aEsOLDo (jeszcze raz) i https://www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk.
2. Rozwiązujemy w zeszycie zad 1 i 2 str 210 . Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

Klasa 7a i 7b, j. niemiecki. Kontynuujemy temat z 5 działu: Co i dla kogo tu kupujesz? – opakowania, miary i wagi artykułów spożywczych. Podręcznik strona 60. Proszę zrobić ćwiczenia 2 i 3 z podręcznika strona 60 i 61. Nagrania do podręcznika – informacja na stronie 7 w podręczniku. Podręcznik str. 73. Proszę przepisać do zeszytu punkt 1 formę möchte i punkt 2 całą tabelkę zaimek osobowy w mianowniku, celowniku i bierniku. Ćwiczenia strona 62, ćw. 2,3 i 4 strona 63. Zdjęcia przesyłacie do środy do godziny 14.30. W razie problemów proszę o kontakt. Powodzenia.

7a,b. Informatyka: Moi drodzy. Dzisiaj będziemy szyfrować wiadomości.
Zadania które należy wykonać w tym tygodniu:
1. Wchodzimy na stronę: https://kryptografia.wixsite.com/szyfry/szyfry-monoalfabetyce-i-polialfabetyczne
2. Czytamy artykuł.
3. Szyfrujemy szyfrem polialfabetycznym i monoalfabetycznym zdanie: Niespotykanie tajna informacja. Słowo kluczowe to BIT.
4. Fotkę lub po prostu tekst wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com koniecznie ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Termin do piątku.
Pytania proszę wysyłać na mój e-mail. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.

Chemia 7a/7b środa 1.04.2020
Temat: Obliczenia stechiometryczne – lekcje online. Przygotowujemy się do testu.
1. Przeczytać powtórzenie str. 156.
2. Zadania Sprawdź czy potrafisz str. 158 (tych zadań nie odsyłamy).

BIOLOGIA Klasa VII b
Temat: Wpływ aktywności fizycznej na układ krążenia. Higiena układu krwionośneg
1. Uważnie przeczytaj tematy ( podręcznik str. 113- 120)
2. Przepisz pod tematem w formie notatki ZAPAMIĘTAJ ( 115, 120)
3. Wykonaj notatkę w zeszycie na podstawie poleceń 1-4 ( podręcznik str. 112)
4. Wykonaj pisemnie polecenie 1 str. 120
Materiały pomocnicze:
https://pl.khanacademy.org/science/biology/human-biology?fbclid=IwAR2RHj0B3ZhXQVijIlf3aar8Vgbz5989IBKiJQHOh-W25qUCK6MIYes-Uak

Kl. VII GEOGRAFIA
Temat: Gospodarka narodowa.
1. Uważnie przeczytaj temat w podręczniku – str. 134-138.
2. Przepisz ZAPAMIĘTAJ w formie notatki pod tematem- str. 138
3. Wykonaj w zeszycie pisemnie POLECENIE 3 str. 138
4. Skorzystaj z :
https://geografia.gozych.edu.pl/gospodarka-narodowa

Fizyka kl 7a/7b

Matematyka kl. 7b: Moi drodzy, dzisiaj zadaję ćwiczenia z nowego materiału. Temat: Przekształcanie wzorów – rozwiązywanie zadań. Zrobimy to tak:
1. Oglądamy wykład: https://www.youtube.com/watch?v=tMN6aEsOLDo (jeszcze raz) i https://www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk.
2. Rozwiązujemy w zeszycie zad 1 i 2 str 210 . Fotkę wysyłamy na mojego e-maila: adekkogut@gmail.com. Termin do środy.
Pytania proszę zadawać na e- maila lub na grupie. Spróbujcie, pobawcie się. Powodzenia.
Jeśli nie da się wysłać zdjęć to zadania będą sprawdzane w szkole po przerwie.

Wychowanie fizyczne, zadania:TYDZIEŃ 2 (23-27.03.2020)

Matematyka Teresa Kaźmierska klasa 7a , Temat : Potęga o wykładniku naturalnym. Przypominamy pojęcie potęgi, potęga jest to iloczyn tych samych czynników. Proszę przepisać do zeszytu definicje potęgi z książki str 221, przeanalizować przykłady ze str 221. Zrobić w ćwiczeniach ćwiczenie 1-6 str 91, z książki zad 1 str 221. Zadania do wykonania do piątku żeby weekend był wolny. Kto nie zdąży to na poniedziałek. W razie pytań proszę o kontakt. Pozdrawiam

Drodzy Uczniowie, proszę, abyście zmierzyli się w wybranymi dyktandami Efektów nie wysyłacie na maila, prace nie będą oceniane.
Do końca tygodnia zakres materiału został wyznaczony, a kolejne ustalenia w poniedziałek. Jestem do dyspozycji na grupach, a zajęcia online wg Waszych potrzeb i planu lekcji do ustalenia. Zaproponuję niedługo takie spotkania w sieci. Pozdrawiam
Dużo zdrówka
K.Ogrodnik.
https://dyktanda.online/

J. angielski, p. Bizoń: wiadomość dla moich uczniów klas 5-7. Proszę skorzystać z linku i instrukcji do logowania.https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/english-class/dla-ucznia/dodatkowe-cwiczenia-interaktywne/#accordion%3Daccord-7382
Podaję kody do grup: klasy V: XWFV-REYE Klasa6a: URM3-PHJC, klasą 6b już ma Klasy7: TERMA-RCHN

P. Bizoń: Polecenia do zadań dla klasy VII z języka angielskiego. Termin przesłania zadań do p. Bizoń na Messengera: niedziela 29 marca do godziny 15.00.

Przepisz do zeszytu podane zdania z karty pracy (wszystkie szare pola) wstawiając: chich, that, who lub where, a następnie pod zdaniem przetłumacz je.

Korzystając z karty pracy (szare i białe pola) ułóż 10 zdań w czasie past Simple (przeszłym) łącząc jedno białe pole z szarym. Zdania powinny być logiczne, każdego wyrażenia można użyć tylko raz.

Zadania wykonujemy w zeszycie w całości. Robimy zdjęcia zeszytu i przesyłamy. W razie pytań (najpierw proszę ze zrozumieniem przeczytać instrukcje) proszę o kontakt.

Klasy 6/7, grupy podstawowe, Karolczyk.
Zadanie wykonujemy do niedzieli – 29.03.2020.
Czasowniki nieregularne, czasy: Present Perfect, Past Simple.

Uzupełniamy zadanie odpowiednimi czasownikami nieregularnymi (które ćwiczyliście od poniedziałku za pomocą fiszek, więcej: www.psp5gorce.pl/angielski).

ZADANIE:
https://bit.ly/33LzOQn

Zadanie jest w formie elektronicznej (na smartfon, tablet, itd.) Zaczynamy od podania swojego adresu e-mail. Wypełniamy wszystkie 10 zadań i klikamy wyślij. Nauczyciel automatycznie otrzymuje wyniki testu oraz kompletne dane o tym, co zrobiliście dobrze/źle.

Nie jest to zadanie na ocenę – w tym tygodniu testujemy przygotowaną przeze mnie platformę, ALE od następnego poniedziałku wszystkie zadawane przeze mnie zadania będą już oceniane!

Język angielski, T. Karolczyk, klasa 7a/b, grupa podstawowa do środy 25.03.2020.

Drodzy uczniowie! W tym tygodniu oglądacie przygotowany przeze mnie film i dowiadujecie się jak uczyć się korzystając z „fiszek”:
https://www.youtube.com/watch?v=qAZ3zgpFl60
Następnie ściągacie (3 pliki poniżej) i drukujecie fiszki zapoznając się ze słownictwem.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania karty pracy ćwiczą słówka wchodząc tutaj:
https://quizlet.com/pl/497927953/klasy-6-7-fiszki-czasowniki-nieregularne-flash-cards/

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat uczenia się z fiszek (i ich przygotowania) wejdźcie na stronę szkoły https://psp5gorce.pl/angielski/ i sprawdźcie e-lekcję, którą dla Was przygotowałem.

Język polski klasy VIIa i VII b. Po balladach Mickiewicza czas na zagadnienia językowe.
📝 Homonimy ( 246-247) oraz
📝Mowa zależna i niezależna (263-264). Proszę wykonać ćwiczenia ✒️ ze strony 87(1) i 88(2-4) oraz strony 95-96. Ćwiczenie 2 a/88 proszę przesłać na adres mailowy k.ogrodnik.pspnr5@gmail.com do piątku 27 marca. Pozdrawiam 😀

🧮Matematyka
Zadania dla klasy 7a.
Temat : Powtórzenie wiadomości o równaniach. Zadania z książki, zadm1 , 2 , 7 , 10e i f, 11c i d str. 214, zad 12 str 215.
Proszę przesłać mi na maila do środy, na ocenę.

🎼🎶MUZYKA
Dokończyć przepisywanie nut i słów utworu „Oda do radości”. Nauczyć się śpiewać.
🖌️🎨PLASTYKA
Dla chętnych: prace na wybrany konkurs ( „Moja mama”, „KROKUS- Twój sprzeciw ma znaczenie”, „Anioł hospicjum”)
❗Wszyscy: plakat na konkurs szkolny „Trzymaj formę” i „Bieg po zdrowie”
Regulaminy konkursów na stronie szkoły.

🧪🧬Chemia dla klasy 7a i 7 b, proszę powtórzyć równania reakcji chemicznych w tym celu przeczytajcie bardzo dokładnie rozdział 25 str.142. Polecam również film na YouTube współczynnik stechiometryczne kanał No i już. Następnie aby to utrwalić zróbcie zadanie 2 str. 147. Zadanie sprawdzimy w środę 🙂

🇩🇪Język niemiecki klasy VII:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/90522769_692790581462209_3090052416251363328_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=110474&_nc_ohc=PRbtS-IVswQAX-OVE3v&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&_nc_tp=7&oh=1402269599eb401908303fd1154879e1&oe=5E9F9C60

🙏Zadania z religii 7a i 7b. Temat nr 36 wszystkie zadania.

🚶Wychowanie fizyczne dla klas 7🤾
Dzień dobry, w związku z zamknięciem szkoły i czasem kwarantanny zapraszam do podtrzymywania swojej formy fizycznej w domu. Przesyłam zestaw ćwiczeń, które pozwolą w tym trudnym okresie trochę rozruszać się we własnym domu. Wystarczy znaleźć tylko kawałek miejsca, oraz coś miękkiego (matę, dywan, itd.). Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać dokładnie, z żadnym z nich nie śpiesząc się. Wykonuj ćwiczenia w miarę własnych możliwości, jeśli nie jesteś w stanie zrealizować ilości powtórzeń założonej dla Twojej klasy, zrób troszkę mniej. Jeśli jednak będzie dla Ciebie za łatwo śmiało możesz lekko zwiększyć obciążenia. Nie przesadź jednak z tym.
Życzę miłej zabawy😉👍
Więcej:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692803118127622&id=478413536233249&__tn__=K-R

TYDZIEŃ 1 (12-20.03.2020)

✍️Zadania z historii
➡️Klasa VIIA i VIIB str.156/ćw. 1,2 Przed jakimi problemami stanęło młode państwo polskie po 1918 r. Jakie decyzje w sprawie polskiej podjęła konferencja pokojowa w Paryżu. Przedstaw wkład Józefa Piłsudskiego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. ❗Uczeń ze swojej klasy wybiera jeden temat do pisemnego opracowania. Pisemna odpowiedź na wybrane pytanie zostanie sprawdzona przez nauczyciela na ocenę. Odpowiedź na osobnej podpisanej kartce (imię, nazwisko i klasa). Na pozostałe pytania uczeń jest przygotowany ustnie, co w późniejszym czasie zweryfikuje nauczyciel. Owocnej pracy życzy nauczyciel historii👍

📝Język polski dla klas VII a i VII b. Do odczytania teksty z podręcznika od strony 211 do 224.📋 Do podanych zagadnień odnoszą się Ćwiczenia na stronach ✒️71-72 (Gatunki epickie. Powieść historyczna) oraz ✒️73-74 ( Symbol i alegoria). Proszę wykonać te zadania do końca tygodnia. Następne ustalenia za tydzień. 👍

Link do Khan Academy matematyka kl. 7: https://pl.khanacademy.org/…/variables-expressions-and-equa…

🐊🦓🕷️🌵Biologia dla klas VII: https://pl.khanacademy.org/science/biology/human-biology

😇Religiazadania na czas przerwy od zajęć dydaktycznych🔵Klasa 7a, 7b opracowanie tematów nr 34, 35, wszystkie zadania.

Zadania od nauczycieli wychowania fizycznego 🏃 oraz plastyki🖌️🎨 dla uczniów klas 4-8.
W ramach realizacji programów profilaktycznych m.in.: BIEG PO ZDROWIE 🏃oraz TRZYMAJ FORMĘ 💪uczniowie zobowiązani są do przygotowania plakatów propagujących zdrowy styl życia.
Tematy prac obejmują:
🚭Klasa 7 i 8 – papierosy jako Twój wróg.
Każda praca zostanie oceniona przez Komisję. Najciekawsze prace będą wywieszone na szkolnych korytarzach a ich autorzy docenieni w formie dodatkowej oceny z plastyki oraz wychowania fizycznego. Technika i format pracy dowolny. Przewidziane nagrody dla zwycięzców 🤗.
Plakaty będą zbierane po powrocie do szkoły.

🇩🇪 Język niemiecki: Zalecane są powtórki dla klas 7-8, które są na końcu w ćwiczeniach. Na okładce ćwiczeń znajduje się kod do słuchanek i materiałów multimedialnych. Ćwiczenia mają różne stopnie trudności.
Zachęcamy także do wykonania quizów z języka niemieckiego- powtórki, jak i nowy materiał. Link do materiałów:
ttp://shorturl.at/buvS6

🇩🇪 Język niemiecki: Na wtorek, klasa 7a/b. Proszę przepisać poniższy tekst do zeszytu, przetłumaczyć go i zobrazować. Zdjęcia tłumaczenia i obrazków proszę przesłać do mnie. Obrazki mają być małe. Praca ze słownikiem. Die Uhr Das ist die Uhr. Die Uhr hat ein Zifferblatt. Auf dem Zifferblatt sehe ich zwei Zeiger und zwölf Ziffern. Der eine Zeiger ist groß, der andere ist klein. Der große Zeiger zeigt die Minuten an, der kleine zeigt die Stunden an. Ich trage eine Armbanduhr. Mein Vater hat eine Taschenuhr. Zu Hause haben wir einen Wecker und eine Wanduhr.

🇬🇧Język angielski
Uczniowie klas IV- VII chcąc utrwalić wiadomości z języka angielskiego mogą skorzystać z Extra Online Homework. Wskazówki jak korzystać z tego narzędzia znajdują się na wewnętrznej stronie okładki ćwiczeń z języka angielskiego. Uwaga❗Do indywidualnych ćwiczeń nie jest potrzebny kod identyfikacyjny kursu, podany przez nauczyciela.
Odniesienia do podręczników z języka angielskiego we wszystkich klasach:
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

🇬🇧Język angielskiquizy Kahoot, klasy 4-8:
http://tiny.cc/presentsimplecontinuous
http://tiny.cc/vocabularyy
http://tiny.cc/verbsss

Instrukcja Kahoot:
1. Wchodzimy na stronę z quizem Kahoot z wybranego przez siebie linka (możemy użyć do tego celu laptopa, tabletu, telefonu, który będzie służył jako urządzenie główne do wyświetlania pytań – host).
2. Po lewej stronie klikamy na przycisk „PLAY”, następnie wybieramy „HOST GAME” i wchodzimy w tryb „CLASSIC”.
3. Na innych telefonach/tabletach/laptopach (które będą brały udział w quizie) wchodzimy w przeglądarkę, wchodzimy w adres www.kahoot.it i wpisujemy kod PIN. Wybieramy swój pseudonim.
4. Na urządzeniu głównym – wyświetlającym pytania klikamy start i rozpoczynamy nasz quiz!

W razie pytań, proszę kontaktować się ze mną drogą mailową pod adresem: karolczykangielski@gmail.com
KOLEJNE ZADANIA POJAWIĄ SIĘ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

🧪Chemia 🧫dla klas 7a, 7b zad. 1- 5 str. 136.
Projekt: Efekt cieplarniany przyczyny skutki zapobieganie. -wysylamy na adres e-mail: moniatosia @op.pl

⚖️Zagadnienia do opracowania z fizyki:
klasa VII
1. Napisz referat na temat: „ Zastosowanie prawa Pascala i prawa Archimedesa w życiu codziennym”. Skorzystaj z podręcznika, encyklopedii lub innych dostępnych źródeł informacji.
2. Powtórz i wykonaj samodzielnie notatkę do zeszytu na temat analizy ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego. Skorzystaj z podręcznika strona 152 – 153 „Powtórzenie. Kinematyka.”
3. Poćwicz zamianę jednostek i zapisz do zeszytu:
12 mm = …….m 2,6 mg = ……dag
0,36 kg = ……g 18 m = …….m
15 min = …….h 452 g =………kg
0,5 h = ………s 65 cm = ……mm
5,6 km = …….m 35 kPa= …….Pa

Zadania dodatkowe:

✏️Link do nauki programowania na wszystkich poziomach: https://studio.code.org/courses

✏️Link do wszystkich poziomów matematyki w Khan Academy: https://pl.khanacademy.org/math

🌼👁️🌧️🐍Polecane filmy edukacyjne z nauk przyrodniczych na wszystkich poziomach znajdują się na stronie: https://m.cda.pl/moherpower/folder/14930306

🦒🦦🦩 Matematyka dla wszystkich od 0-8 klasy:
https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR2SGyf_Fyfqqt3GMK8lthWjg0pEwexOP3w9R_G8TGh8t0VUMg8_IdQoMAs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *